I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya
Поиск терминов в глоссарии (разрешены регулярные выражения)
Термин Определение
Daktiloskopik məlumat
İnsanın əl barmaqlarındakı papilyar naxışların quruluşunun xüsusiyyətləri və onun şəxsiyyəti haqqında məlumat.
 
Damazlıq atlar
Mənşəyi məlum olan, Dövlət Damazlıq Kitabında qeydə alınmış və pasport (şəhadətnamə) verilmiş, təkrar istehsala yararlı və yaxşılaşdırıcı cins atlar
 
Damazlıq ehtiyatı (məhsulu, materialı)
Damazlıq heyvanlar, onların toxumları, yumurtaları, sürfələri, rüşeymləri və embrionları
 
Damazlıq ehtiyatları (məhsulları, materialları)
Dövlət sertifikatına malik, damazlıq məqsədilə yetişdirilən heyvanlar, onların toxumları, yumurtaları, rüşeymləri.
 
Damazlıq heyvan
Mənşəyi məlum olan, dövlət damazlıq kitabında qeydə alınmış və damazlıq pasportu (şəhadətnaməsi) verilmiş, yüksək məhsuldar, təkrar istehsala yararlı və yaxşılaşdırıcı cins heyvan
 
Damazlıq heyvandarlıq
Kənd təsərrüfatı heyvanlarının damazlıq məqsədi ilə yetişdirilməsi, təkrar istehsalı, saxlanması və istifadəsi ilə bağlı fəaliyyət sahəsi
 
Damazlıq heyvandarlıq təsərrüfatları
Damazlıq heyvanların yetişdirilməsi və saxlanması, onların məhsuldarlıq və damazlıq keyfiyyətlərinin təkmilləşdirilməsi, satışı, sınağı, habelə heyvanların süni mayalandırılması və embrionların transplantasiyası ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslər
 
Damazlıq heyvanlar
Yüksək məhsuldar, təkrar istehsala yararlı, mənşəyi bəlli olan qaramal, camışlar, qoyun və keçilər, donuzlar, atlar, dəvələr, dovşanlar, xəz dərililər, quşlar, balıqlar, arılar, barama qurdları və digər heyvanlar.
 
Damazlıq heyvanların bonitirəsi
Heyvanların damazlıq keyfiyyətlərinin və istifadə təyinatının müəyyən edilməsi məqsədi ilə kompleks əlamətlər üzrə qiymətləndirilməsi
 
Damazlıq heyvanların dövlət reyestri
Damazlıq heyvan cinslərinin və cinsdaxili qruplarının heyvan növləri üzrə mərkəzləşdirilmiş damazlıq uçotu sistemi
 
Damazlıq heyvanların identikləşdirilməsi
Müxtəlif vasitələrlə (damğalama, dərialtı mikroçip yerləşdirmə, genetik ekspertiza və s.) cins heyvanların fərqləndirilməsi və kompleks fərdi əlamətləri üzrə tanınması sistemi
 
Damazlıq heyvanların təmiz cinsli yetişdirilməsi
Eyni cinsdən olan heyvanların müsbət xüsusiyyətlərini saxlamaq, təkmilləşdirmək və nəsildən-nəslə ötürmək məqsədi ilə yetişdirilməsi
 
Damazlıq işi
Kənd təsərrüfatı heyvanlarının genetik potensialının yüksəldilməsi, mövcud heyvan növləri və cinslərinin təkmilləşdirilməsi və yeni cinslərin yaradılması, damazlıq heyvanların sayının artırılması üçün həyata keçirilən kompleks təşkilati-təsərrüfat tədbirləri
 
dambaşı Vergi

gəlir və əmlakının həcmindən asılı olmayaraq hər bir insandan tutulan şəxsi vergi.

Daşınar əşyalar
Daşınmaz əşyalara aid edilə bilməyən bütün əşyalar daşınar əşyalar sayılır. Başqa şəxslərə verilə bilən və ya sahibinə maddi fayda və ya başqa şəxslərdən nəyi isə tələb etmək hüququ vermək üçün nəzərdə tutulan tələblər və hüquqlar qeyri-maddi əmlak nemətləridir. Qeyri-maddi əmlak nemətləri (tələblər və hüquqlar) ilə bağlı münasibətlər onların hər birinə aid olan xüsusi qanunvericiliyin müddəalarına müvafiq olaraq tənzimlənir.

 

 

Go to top