"Be faithful to that which exists within yourself."
Andre Gide

Konstitusiya Məhkəməsinin Qərarları

KM1 Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin 8 aprel 2002-ci il tarixli qərarına əsasən Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulan vergi qanunvericiliyi ilə bağlı hüquq pozuntularına görə məsuliyyətə cəlb etmə müddəti həmin Məcəllənin 56-cı maddəsində, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 213-cü maddəsində nəzərdə tutulan cinayət əməlinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb etmə müddəti isə bu Məcəllənin 75-ci maddəsində nəzərdə tutulan qaydada tətbiq olunmalıdır.

 

 MƏCƏLLƏYƏ EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 

[1] 30 dekabr 1999-cu il tarixli 787-IQ nömrəli “Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2000-ci il, № 4, maddə 251) ilə təsdiq edilmişdir.

26 may 2000-ci il tarixli 886-IQ nömrəli “Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin, Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin və Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin qüvvəyə minmə müddətlərinin dəyişdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2000-ci il, № 5, maddə 323) ilə Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi 2000-ci il sentyabr ayının 1-dən qüvvəyə minmişdir.

 

[2] 5 mart 2010-cu il tarixli 972-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 17 aprel 2010-cu il, № 81, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 04, maddə 276)ilə 6-cı maddəsinin mətni 6.1-ci maddə hesab edilmişdir, maddəyə 6.2-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[3] 29 iyun 2012-ci il tarixli 405-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 14 iyul 2012-ci il, № 154, “Azərbaycan” qəzeti 17 iyul 2012-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 07, maddə 666) ilə 9.2-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

9.2. Cinayət törətmiş şəxsə tətbiq edilən cəza və digər cinayət-hüquqi xarakterli tədbirlər cismani əzab vermək və ya insan ləyaqətini alçaltmaq məqsədi daşıya bilməz.

 

[4] 30 sentyabr 2013-cü il tarixli 745-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 16 noyabr 2013-cü il, № 251) ilə 11.3-cü maddəsində "bayrağı" sözündən əvvəl "Dövlət" sözü əlavə edilmişdir.

 

[5] 24 iyun 2011-ci il tarixli 183-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 avqust 2011-ci il, № 167, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 07, maddə 621) ilə 12.1-1-ci və 12.2-1-ci maddələr əlavə edilmişdir.

 

[6] 17 may 2002-ci il tarixli 332-IIQD nömrəli "Terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə haqqında Beynəlxalq Konvensiyaya Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2002-ci il, № 5, maddə 258) ilə 12.3-cü maddədə "terrorçuluq" sözündən sonra "terrorçuluğu maliyyələşdirmə" sözləri əlavə edilmişdir.

2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, maddə 455) ilə 12.3-cü maddədə "bəşəriyyət" sözü "insanlıq" sözü ilə əvəz edilmiş, "əcnəbilər" sözündən əvvəl "Azərbaycan Respublikası vətəndaşları" sözləri əlavə edilmişdir. 

30 sentyabr 2005-ci il tarixli 1020-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 26 oktyabr 2005-ci il) ilə 12.3-cü maddədə "müharibə cinayətləri," sözlərindən sonra "insan alveri," sözləri əlavə edilmişdir.

 

[7] 24 iyun 2011-ci il tarixli 183-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 avqust 2011-ci il, № 167, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 07, maddə 621) ilə 12.5-ci maddədə “12.1-12.4-cü” rəqəmləri “12.1-ci” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[8] 2 iyul 2002-ci il tarixli 360-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2002-ci il, № 8, maddə 465) ilə 13-cü maddənin adı yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Maddə 13. Cinayət törətmiş şəxslərin verilməsi

 

[9] 2 iyul 2002-ci il tarixli 360-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2002-ci il, № 8, maddə 465) ilə 13.2-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

13.2. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda cinayət törətmiş və Azərbaycan Respublikasında olan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi, yaxud təyin edilmiş cəzanın icrası üçün, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq xarici dövlətə verilə bilərlər.

 

[10] 2 iyul 2002-ci il tarixli 360-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2002-ci il, № 8, maddə 465) ilə 13.4-cü maddənin mətnindən "geri" sözü çıxarılmışdır.

 

[11] 2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, maddə 455) ilə 15.3-cü maddədə "beş" sözü "yeddi" sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[12] 2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, maddə 455) ilə 15.4-cü maddədə "on" sözü "on iki" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[13] 2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, maddə 455) ilə 15.5-ci maddədə "on" sözü "on iki" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[14] 2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, maddə 455) ilə 18.2.2-ci maddədə hər iki "ağır" sözündən əvvəl "qəsdən" sözü əlavə edilmişdir.

 

[15] 2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, maddə 455) ilə 18.3.1-ci maddədə ikinci "ağır" sözündən əvvəl "qəsdən" sözü əlavə edilmişdir.

 

[16] 2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, №7, maddə 455) ilə 18.3.2-ci maddədə birinci və axırıncı "ağır" sözündən əvvəl "qəsdən" sözü əlavə edilmişdir.

 

[17] 2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, maddə 455) ilə 18.3.3-cü maddədə birinci "ağır" sözündən əvvəl "qəsdən" sözü əlavə edilmişdir.

 

[18] 2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, maddə 455) ilə Məcəllədən 20.3-cü maddə çıxarılmışdır.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Bu Məcəllənin 20.1 və 20.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş yaş həddinə çatmış yetkinlik yaşına çatmayan, lakin böyük ictimai təhlükə törətməyən və ya az ağır cinayəti törətdiyi zaman psixi inkişafın kəmağıllıqla və ya başqa psixi pozuntu ilə əlaqədər olmayan geriliyi səbəbindən öz əməlinin (hərəkət və ya hərəkətsizliyinin) faktiki xarakterini və ictimai təhlükəliliyini tam dərk etməyən və ya həmin əməli idarə edə bilməyən şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmir.

   

      20 iyun 2003-cü il tarixli 486-IIQD nömrəli "Yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiyalar haqqında" Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2003-cü il, № 6, maddə 276) ilə Məcəlləyə yeni məzmunda 20.3-cü maddə əlavə edilmişdir.

 

[19] 05 mart 2010-cu il tarixli 973-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti  21 mart 2010-cu il, № 64, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178) ilə 32.5-ci maddədə "alətləri gizlətməyi, belə alətləri almağı və yaxud satmağı" sözləri "pul vəsaitlərini və ya digər əmlakı gizlətməyi, belə pul vəsaitlərini və ya digər əmlakı əldə etməyi, onlara sahiblik və ya onlardan istifadə etməyi, yaxud sərəncam verməyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[20] 7 mart 2012-ci il tarixli 314-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 15 mart 2012-ci il, № 60, “Azərbaycan” qəzeti 16 mart 2012-ci il, № 61, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 03, maddə 196) ilə 42.0.8-ci maddə çıxarılmışdır.

 

[21] 31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 42.0.10 maddə çıxarılmışdır.

 

[22] 31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 43.1-ci maddədən “azadlığın məhdudlaşdırılması,” sözləri çıxarılmışdır.

 

[23] 2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, maddə 455) ilə 43.3-cü maddədə "xüsusi və ya hərbi rütbədən məhrum etmə" sözləri "xüsusi və ya hərbi rütbədən, fəxri addan yaxud dövlət təltifindən məhrum etmə" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

7 mart 2012-ci il tarixli 314-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 15 mart 2012-ci il, № 60, “Azərbaycan” qəzeti 16 mart 2012-ci il, № 61, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 03, maddə 196) ilə 43.3-cü maddədən “, əmlak müsadirəsi” sözləri çıxarılmışdır.

 

[24] 26 dekabr 2000-ci il tarixli 48-IQ nömrəli “Şərti maliyyə vahidi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2000-ci il, № 12, maddə 835) ilə "minimum əmək haqqı" sözləri ismin müvafiq hallarında "şərti maliyyə vahidi" sözləri ilə əvəz edilmiş və şərti maliyyə vahidi 5500 manat məbləğində müəyyən edilmişdir.

6 noyabr 2007-ci il tarixli 479-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1090) ilə 44.2-ci maddəsində “yüz mislindən beş min mislinədək” sözləri “on min mislinədək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə44.2-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

44.2. Cərimə törədilmiş cinayətin ağırlığı və məhkumun əmlak vəziyyəti nəzərə alınmaqla Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş şərti maliyyə vahidi məbləğinin on min mislinədək miqdarda müəyyən olunur.

 

31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 44.2-ci maddədə “on min manatadək miqdarda” sözlərindən sonra “və ya cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın (əldə edilmiş gəlirin) bir mislindən on mislinədək miqdarda” sözləri əlavə olunmuşdır.

 

[25] 2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, maddə 455) ilə 44.4-cü maddədə "ödəməkdən" sözündən sonra "qəsdən" sözü əlavə edilmişdir.

 

[26] 20 oktyabr 2015-ci il tarixli 1396-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 4 noyabr 2015-ci il, № 242) ilə 45-ci maddənin mətni 45.1-ci maddə hesab edilmişdir və yeni məzmunda 45.2-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[27] 20 oktyabr 2015-ci il tarixli 1396-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 4 noyabr 2015-ci il, № 242) ilə 46.3-cü maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

46.3. Müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum etmə cəza növünün ictimai işlərə, islah işlərinə əlavə olaraq təyin edildiyi hallarda, habelə şərti məhkum etmə zamanı əlavə cəzanın müddəti hökmün qanuni qüvvəyə mindiyi andan hesablanır. Bu cəza növü intizam xarakterli hərbi hissədə saxlama və ya azadlıqdan məhrum etmə cəzalarına əlavə olaraq təyin edildiyi hallarda, əlavə cəza əsas cəzanın çəkildiyi bütün müddətə və bundan əlavə, hökmdə bu cəza növü üçün müəyyən edilmiş müddətə şamil olunur.

 

[28] 02 noyabr 2012-ci il tarixli 461-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 11 noyabr 2012-ci il, № 251, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 11, maddə 1068)ilə  47.2-ci maddədə “altmış saatdan iki yüz qırx” sözləri “iki yüz qırx saatdan dörd yüz səksən” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[29] 31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 47.3-cü maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

47.3. Bu cəzaya məhkum olunmuş şəxs həmin işlərin yerinə yetirilməsindən qərəzli boyun qaçırdıqda, ictimai işlər azadlığın məhdudlaşdırılması və ya müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə əvəz edilir. Bu zaman azadlığın məhdudlaşdırılması və ya müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzasının müddəti müəyyən olunarkən məhkumun ictimai işləri yerinə yetirdiyi müddət nəzərə alınır və səkkiz saat ictimai işə bir gün azadlığın məhdudlaşdırılması və ya on iki saat ictimai işə bir gün müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası hesabı ilə hesablanır.

 

[30] 13 iyun 2008-ci il tarixli 648-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 602) ilə 47.4.1-ci maddəsində “əlillərə” sözündən sonra “, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara” sözləri əlavə edilmişdir.

 

KM2 Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23, 24, 32-ci bəndlərini və 113-cü maddəsini nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 48-ci maddəsinin müddəaları yalnız ali hərbi və ya ali xüsusi rütbəyə, fəxri ada və dövlət təltifinə şamil edildiyi halda, Konstitusiyanın 63 və 125-ci maddələrinə uyğun hesab edilsin.

Konstitusiya Məhkəməsinin bu qərardakı hüquqi mövqeyinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində məhkəmə tərəfindən əlavə cəza kimi digər hərbi və ya xüsusi rütbədən məhrumetmə qaydasının müəyyən olunması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə tövsiyə olunsun.

 

[31] 31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 49.3-cü maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

49.3. İslah işlərinə məhkum olunmuş şəxs qəsdən həmin cəzanı çəkməkdən boyun qaçırdıqda, məhkəmə islah işlərinin çəkilməmiş hissəsini azadlığın məhdudlaşdırılması və ya müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə növündə cəza ilə əvəz edə bilər. Bu zaman yeni cəzanın müddəti müəyyən olunarkən bir gün islah işlərinə bir gün azadlığın məhdudlaşdırılması, yaxud üç gün islah işlərinə bir gün azadlıqdan məhrum etmə hesabı ilə hesablanır.

 

[32] 7 mart 2012-ci il tarixli 314-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 15 mart 2012-ci il, № 60, “Azərbaycan” qəzeti 16 mart 2012-ci il, № 61, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 03, maddə 196) ilə 51-ci maddə çıxarılmışdır.

 

[33] 7 aprel 2006-cı il tarixli 92-IIIQD  nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 390)

 ilə aşağıdakı əlavələr və dəyişikliklər edilmişdir

1.51. 1-ci maddədə "vasitələrin," sözündən sonra "cinayətin predmetlərinin," sözləri əlavə edilmişdir.

2. Aşağıdakı məzmunda 51.3-cü maddə əlavə edilmişdir
Əvvəlki redaksiyada 51.3 maddəsi 
2 iyul 2001-ci il tarixli “172-IIQD nömrəli qanun vasitəsilə çıxarılmışdır.

 

[34] 2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, maddə 455) ilə 52.1-ci maddədən "ağır və ya xüsusilə ağır" sözləri çıxarılmışdır.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

52.1. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara məcburi çıxarma əcnəbilərə, onlar ağır və ya xüsusilə ağır cinayət törətdiklərinə görə təyin olunmuş əsas cəza növünü çəkdikdən sonra, bu Məcəllənin 58.3-cü maddəsində göstərilmiş hallar nəzərə alınmaqla tətbiq edilə bilər.

 

03 dekabr 2013-cü il tarixli 833-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 30 dekabr 2013-cü il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 12, maddə 1492ilə 52.1-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

52.1. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara məcburi çıxarma əcnəbilərə, onlar cinayət törətdiklərinə görə təyin olunmuş əsas cəza növünü çəkdikdən sonra, bu Məcəllənin 58.3-cü maddəsində göstərilmiş hallar nəzərə alınmaqla tətbiq edilə bilər.

 

[35] 03 dekabr 2013-cü il tarixli 833-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 30 dekabr 2013-cü il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 12, maddə 1492ilə yeni məzmunda 52.1-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[36] 03 dekabr 2013-cü il tarixli 833-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 30 dekabr 2013-cü il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 12, maddə 1492ilə 52.2.6-cı maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

52.2.6. himayəsində yetkinlik yaşına çatmayan uşağı, habelə fəaliyyət qabiliyyəti olmayan və ya I və II qrup əlili olan şəxslərə;

[37] 03 dekabr 2013-cü il tarixli 833-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 30 dekabr 2013-cü il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 12, maddə 1492ilə 52.2.7-ci maddədə “edilən” sözündən sonra “və ya məcburi çıxarılması milli təhlükəsizliyin təmin edilməsi mənafeyinə zidd olan” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[38] 03 dekabr 2013-cü il tarixli 833-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 30 dekabr 2013-cü il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 12, maddə 1492ilə 52.3-cü maddədə “52.1 və 52.2-ci” sözləri “52.1-52.2-ci” rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[39] 2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, maddə 455) ilə 53.2.1-ci maddədə "azadlıqdan məhrum etməyə məhkum olunmuş" sözləri "məhkum edilən" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, maddə 455) ilə 53.2.2-ci maddədə "azadlıqdan məhrum etməyə məhkum olunmuş" sözləri "məhkum edilən" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

1 oktyabr 2007-ci il tarixli 424-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1049) ilə 53.5-ci maddədə “uşağı olan qadınlara,” sözlərindən sonra “səkkiz yaşına çatmamış uşağını təkbaşına böyüdən kişilərə,” sözləri əlavə edilmişdir.

 

31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 53-cü maddə çıxarılmışdır.

 

[40] 27 dekabr 2001-ci il tarixli 240-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2002-ci il, № 1, maddə 9) ilə 55.1-ci maddədə "koloniya-məntəqəyə" sözləri "məntəqə tipli" sözləri ilə, "islah koloniyasına" sözləri "cəzaçəkmə müəssisəsinə" sözləri ilə,"koloniyalarında" sözü "müəssisələrində” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[41] 30 may 2014-cü il tarixli 975-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 19 may 2014-cü il, № 128, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 6, maddə 622) ilə 55.2-ci, 66.3-cü, 75.1.4-cü, 80.1.4-cü, 219-1.3-cü və 282.2-ci maddələrdə “on beş” sözləri “iyirmi” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[42] 31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472)ilə 55.3-cü maddədə “, islah işləri və ya azadlığın məhdudlaşdırılması” sözləri “və ya islah işləri” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[43] 30 may 2014-cü il tarixli 975-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 19 may 2014-cü il, № 128, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 6, maddə 622) ilə 55.4-cü maddədə “on beş” sözləri “iyirmi” sözü ilə, “iyirmi” sözü “iyirmi beş” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[44] 2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, maddə 455) ilə 56.1.3-cü maddədə "yəni əvvəllər azadlıqdan məhrum etmə növündə cəza çəkmiş şəxslər üçün" sözləri "əgər məhkum əvvəllər azadlıqdan məhrum etmə növündə cəza çəkmişsə" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[45] 17 may 2002-ci il tarixli 332-IIQD nömrəli "Terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə haqqında Beynəlxalq Konvensiyaya Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2002-ci il, № 5, maddə 258) ilə 57.1-ci maddədə "şəxsiyyət" sözündən sonra "ictimai təhlükəsizlik və ictimai qayda" sözləri əlavə edilmişdir.

30 dekabr 2005-ci il tarixli 47-IIIQD  nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 2, maddə 72) ilə 57.1-ci maddədə "bəşəriyyət" sözü "insanlıq" sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[46] 2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, maddə 455) ilə 60-cı maddədə "cəza növünün" sözləri "cəza növünün son həddinin" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[47] 2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, maddə 455) ilə 65.2-ci maddədə "cəza növünün" sözləri "cəza növünün son həddinin" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[48] 30 may 2014-cü il tarixli 975-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 19 may 2014-cü il, № 128, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 6, maddə 622) ilə 66.3-cü maddəyə yeni məzmunda üçüncü cümlə əlavə edilmişdir.

 

[49] 30 may 2014-cü il tarixli 975-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 19 may 2014-cü il, № 128, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 6, maddə 622) ilə 67.3-cü maddədə “iyirmi” sözü “iyirmi beş” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[50] 31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 68.1.2-ci maddə çıxarılmışdır.

 

[51] 7 mart 2012-ci il tarixli 314-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 15 mart 2012-ci il, № 60, “Azərbaycan” qəzeti 16 mart 2012-ci il, № 61, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 03, maddə 196) ilə 68.2-ci maddədə “, habelə cərimə və ya əmlak müsadirəsi” sözləri “və ya cərimə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[52] 31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 69.1-ci maddədən “azadlığın məhdudlaşdırılmasının,” sözləri çıxarılmışdır.

 

[53] 31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) liə 69.3-cü maddədən “azadlığın məhdudlaşdırılması növündə cəzanın müddətinə bir günə iki gün,” sözləri çıxarılmışdır.

 

[54] 20 oktyabr 2015-ci il tarixli 1396-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 4 noyabr 2015-ci il, № 242) ilə 69.4-cü maddədə “Məhkəmə baxışınadək həbsdə saxlanılan məhkuma” sözləri “Həbsdə saxlanılan şəxsə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[55] 31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 70.1-ci maddədən “, azadlığın məhdudlaşdırılması” sözləri çıxarılməşdər.

 

KMQ 25 dekabr 2009-cu il tarixli Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenimunun  Qərarı (“Respublika” qəzeti  30 dekabr 2009-cu il, № 285) ilə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 72, 73 və 74-cü maddələrində əks olunmuş «ilk dəfə böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayəti törətmiş şəxs» anlayışı ilk dəfə bu növ cinayətlərdən birini törətmiş və ya həmin cinayətlərdən bir neçəsini törətmiş, lakin bu əməllərə görə ona qarşı ittiham irəli sürülməmiş şəxsi nəzərdə tutur.

[56] 2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, maddə 455) ilə 75.1.2-ci maddədə "beş" sözü "yeddi" sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[57] 2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, maddə 455) ilə 75.1.3-cü maddədə "on" sözü "on iki" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[58] 2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, maddə 455) ilə 75.5-ci maddədə "bəşəriyyət" sözü "insanlıq" sözü ilə əvəz edilmişdir.

17 may 2002-ci il tarixli 332-IIQD nömrəli "Terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə haqqında Beynəlxalq Konvensiyaya Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar” Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2002-ci il, № 5, maddə 258) ilə 75.5-ci maddədə "sülh və insanlıq əleyhinə" sözlərindən sonra "terrorçuluq, terrorçuluğu maliyyələşdirmə"  sözləri əlavə edilmişdir.

 

[59] 31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 76.1-ci maddədən “azadlığın məhdudlaşdırılması,” sözləri çıxarılmışdır.

 

[60] 31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 76.3.2-ci maddə çıxarılmışdır.

 

[61] 31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472)  ilə 76.3.3-cü maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

76.3.3. xüsusilə ağır cinayət törətməyə görə təyin edilmiş cəza müddətinin ən azı dörddə üç hissəsini həqiqətən çəkdikdən sonra, habelə əvvəllər cəzadan şərti olaraq vaxtından əvvəl azad edilmiş şəxs, əgər şərti olaraq vaxtından əvvəl azad etmə bu Məcəllənin 76.6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş əsaslara görə ləğv edilmişdirsə, təyin edilmiş cəza müddətinin ən azı dörddə üç hissəsini həqiqətən çəkdikdən sonra tətbiq edilə bilər.

 

[62] 17 may 2011-ci il tarixli 116-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 06 iyul 2011-ci il, № 144, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 07, maddə 587)ilə 76.6.1-ci maddədə “yerinə yetirməkdən” sözlərindən sonra “mütəmadi, yaxud” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[63] 20 oktyabr 2015-ci il tarixli 1396-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 4 noyabr 2015-ci il, № 242) ilə 78.1-ci maddənin birinci cümləsinə “cəzadan” sözündən əvvəl “qanuni qüvvəyə minmiş hökmlə təyin edilmiş” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[64] 19 dekabr 2006-cı il tarixli 202-IIIQD nömrəli Qanun (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1028) ilə 78.3-cü maddəsinin ikinci cümləsində “məhkəmə həmin şəxslərə ” sözlərindən sonra “(onkoloji xəstəliyin terminal mərhələsində olan şəxslər istisna olmaqla)” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[65] 1 oktyabr 2007-ci il tarixli 424-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1049) ilə 79-cu maddənin adında “qadınlar tərəfindən” sözləri “şəxslər tərəfindən” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[66] 1 oktyabr 2007-ci il tarixli 424-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1049) ilə 79.1-ci maddədə “məhkum edilmiş qadınlar” sözləri “məhkum edilmiş şəxslər” sözləri ilə əvəz edilmişdir, “uşağı olan qadınlar” sözlərindən sonra “, habelə səkkiz yaşına çatmamış uşağını təkbaşına böyüdən kişilər” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[67] 1 oktyabr 2007-ci il tarixli 424-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1049) ilə 79.2-ci maddədə “qadınlar” sözü “şəxslər” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[68] 1 oktyabr 2007-ci il tarixli 424-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1049) ilə 79.3-cü maddədə hər iki halda “qadını” sözü hər iki halda “şəxsi” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[69] 1 oktyabr 2007-ci il tarixli 424-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1049) ilə 79.4-cü maddədə “qadın” sözü “şəxs” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[70] 2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, maddə 455) ilə 80.1.2-ci maddədə "beş" sözü "yeddi" sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[71] 2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, maddə 455) ilə 80.1.3-cü maddədə "on" sözü "on iki" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[72] 2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, maddə 455) ilə 80.4-cü maddədə "bəşəriyyət" sözü "insanlıq" sözü ilə əvəz edilmişdir.

17 may 2002-ci il tarixli 332-IIQD nömrəli "Terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə haqqında Beynəlxalq Konvensiyaya Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2002-ci il, №5, maddə 258) ilə 80.4-cü maddədə "sülh və insanlıq əleyhinə" sözlərindən sonra "terrorçuluq, terrorçuluğu maliyyələşdirmə" sözləri əlavə edilmişdir.

 

KM  8 iyul 2008-cil Azərbaycan Respublikasi Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun Qərarına (Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Məlumatı №4/2008) əsasən

Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 83.2-ci maddəsi yalnız məhkəmənin ittiham hökmünə əsasən:

cinayət məsuliyyətinə cəlbetmə müddətləri keçdiyinə görə cəza təyin edilməməsi;

amnistiya aktına əsasən cəzadan azad edilməsi hallarını nəzərdə tutur.

 

KM3 28 may 2009-cu il tarixli Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenimunun  Qərarı (“Respublika” qəzeti  28 may 2009-cu il, № 114) ilə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 83.3, 83.4-cü maddələrinin mənasına görə şəxs cinayətlərin və ya hökmlərin məcmusu üzrə məhkum olunduqda, məhkumluğun ödənilmə müddətinin axımı cinayətlərin və ya hökmlərin məcmusu üzrə təyin edilmiş qəti cəzanın çəkilib qurtarması və ya cəzadan azad edilməsi anından başlayaraq, cinayətlərin hər təsnifatı üçün müstəqil şəkildə hesablanmalıdır.

 

[73] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 85.2-ci maddədə “Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş şərti maliyyə vahidi məbləğinin otuz mislindən üç yüz mislinədək” sözləri “altı yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[74] 02 noyabr 2012-ci il tarixli 461-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 11 noyabr 2012-ci il, № 251, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 11, maddə 1068ilə 85.3-cü maddədə “qırx saatdan yüz altmış” sözləri “səksən saatdan üç yüz iyirmi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

[75]  30 dekabr 2005-ci il tarixli 50-IIIQD  nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 2, maddə 75) ilə 89.2-ci maddənin birinci cümləsində "təlim-tərbiyə" sözləri "qapalı tipli xüsusi təlim-tərbiyə müəssisəsində" sözləri ilə əvəz edilmiş, ikinci cümləsi yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

89.2. Məhkəmə az ağır cinayət törətməyə görə məhkum olunmuş yetkinlik yaşına çatmayanı yalnız belə şəxslər üçün nəzərdə tutulmuş təlim - tərbiyə və ya tibbi-tərbiyə müəssisəsində yerləşdirməklə cəzanın məqsədinə nail olmağı mümkün hesab edərsə, həmin şəxsi cəzadan azad edə bilər. Bu halda yetkinlik yaşına çatmayanın göstərilən müəssisələrdə qalma müddəti, onun törətdiyi cinayətə görə bu Məcəllə ilə müəyyən edilmiş cəzanın yuxarı həddindən çox ola bilməz.

 

[76] 30 dekabr 2005-ci il tarixli 50-IIIQD  nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 2, maddə 75) ilə 89.3-cü maddə yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

89.3. Yetkinlik yaşına çatmayanın islah olunduğu və bununla bağlı qeyd edilən tədbirin tətbiqinə zərurətin aradan qalxdığı barədə müvafiq dövlət orqanının rəyinə əsasən həmin şəxs, göstərilən müəssisədən bu Məcəllənin 89.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş müddətlər başa çatmamış da buraxıla bilər.

 

[77] 20 oktyabr 2015-ci il tarixli 1396-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 4 noyabr 2015-ci il, № 242) ilə 92-ci maddənin mətni yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

92.0. Məhkumluğun bu Məcəllənin 83-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş müddətləri cinayət törətmiş yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün qısaldılır və aşağıdakı müddətlər:

92.0.1. böyük ictimai təhlükə törətməyən və ya az ağır cinayət törətməyə görə azadlıqdan məhrum etmə növündə cəzanın çəkilib qurtardığı gündən bir il;

92.0.2. ağır və ya xüsusilə ağır cinayət törətməyə görə azadlıqdan məhrum etmə növündə cəzanın çəkilib qurtardığı gündən üç il keçdikdə məhkumluq ödənilmiş hesab edilir.

 

[78] 7 mart 2012-ci il tarixli 314-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 15 mart 2012-ci il, № 60, “Azərbaycan” qəzeti 16 mart 2012-ci il, № 61, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 03, maddə 196) ilə VI Bölmənin adı yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

ALTINCI BÖLMƏ

TİBBİ XARAKTERLİ MƏCBURİ TƏDBİRLƏR

 

[79] 6 oktyabr 2015-ci il tarixli 1361-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 14 noyabr 2015-ci il, № 250) ilə 93.1-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

93.1. Tibbi xarakterli məcburi tədbirlər məhkəmə tərəfindən:

93.1.1. bu Məcəllənin Xüsusi hissəsində nəzərdə tutulmuş əməli (hərəkət və ya hərəkətsizliyi) anlaqsız vəziyyətdə törətmiş şəxslərə;

93.1.2. cinayət törətdikdən sonra cəzanın təyin edilməsini və ya onun icrasını istisna edən psixi xəstəliyə düçar olmuş şəxslərə;

93.1.3. cinayət törətmiş və anlaqlılığı istisna etməyən psixi pozuntu vəziyyətində olan şəxslərə;

93.1.4. cinayət törətmiş, alkoqolizmdən və ya narkomaniyadan müalicəyə ehtiyacı olan şəxslərə təyin edilə bilər.

 

[80] 6 oktyabr 2015-ci il tarixli 1361-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 14 noyabr 2015-ci il, № 250) ilə yeni məzmunda 93.1-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[81] 6 oktyabr 2015-ci il tarixli 1361-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 14 noyabr 2015-ci il, № 250) ilə 93.2-ci, 93.4-cü və 94-cü maddələrdə “93.1.1-93.1.4-cü maddələrində” sözləri “93.1-1-ci maddəsində” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[82] 6 oktyabr 2015-ci il tarixli 1361-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 14 noyabr 2015-ci il, № 250) ilə yeni məzmunda 93-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[83] 6 oktyabr 2015-ci il tarixli 1361-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 14 noyabr 2015-ci il, № 250) ilə 94-cü maddənin adında və mətnində “Tibbi” sözü “Psixi pozuntusu olan şəxslərə tibbi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[84] 6 oktyabr 2015-ci il tarixli 1361-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 14 noyabr 2015-ci il, № 250) ilə 95-ci maddənin adında “Tibbi” sözü “Psixi pozuntusu olan şəxslərə təyin edilən tibbi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[85] 6 oktyabr 2015-ci il tarixli 1361-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 14 noyabr 2015-ci il, № 250) ilə 95.0-cı maddəyə “Məhkəmə” sözündən sonra “psixi pozuntusu olan şəxslərə” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[86] 6 oktyabr 2015-ci il tarixli 1361-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 14 noyabr 2015-ci il, № 250) ilə 98-ci maddəinin adında “Tibbi” sözü “Psixi pozuntusu olan şəxslərə təyin edilmiş tibbi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[87] 6 oktyabr 2015-ci il tarixli 1361-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 14 noyabr 2015-ci il, № 250) ilə 98.1-ci maddədə “Tibbi” sözü “Psixi pozuntusu olan şəxslərə təyin edilmiş tibbi” sözləri ilə, “vəsatəti” sözü isə “təqdimatı” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[88] 6 oktyabr 2015-ci il tarixli 1361-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 14 noyabr 2015-ci il, № 250) ilə 98.2-ci maddənin birinci cümləsində “Barəsində” sözü “Psixi pozuntusu ilə əlaqədar barəsində” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[89] 6 oktyabr 2015-ci il tarixli 1361-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 14 noyabr 2015-ci il, № 250) ilə 99-cu maddəinin adında “Tibbi” sözü “Psixi pozuntusu olan şəxslərə təyin edilmiş tibbi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[90] 7 mart 2012-ci il tarixli 314-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 15 mart 2012-ci il, № 60, “Azərbaycan” qəzeti 16 mart 2012-ci il, № 61, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 03, maddə 196) ilə VI Bölməyə 15-1-ci və 15-2-ci fəsillər əlavə edilmişdir.

 

[91] 02 noyabr 2012-ci il tarixli 461-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 11 noyabr 2012-ci il, № 251, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 11, maddə 1068ilə 99–4.6-cı maddədə “144-1, 144-2, 193-1, 194, 214, 214-1, 271-273, 308, 311, 312, 312-1, 313, 316-1 və 316-2-ci” sözləri “144, 144-1, 144-2, 167–169, 170–171-1, 193-1, 194, 214–220, 233, 242–244-1, 271–284, 308, 311, 312, 312-1, 313, 315, 316-1, 316-2, 320 və 323–326-cı” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

11 dekabr 2012-ci il tarixli 495-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 19 yanvar 2013-cü il, № 12; “Azərbaycan” qəzeti, 22 yanvar 2013-cü il, № 14; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 01, maddə 14ilə 99-4.6-cı maddədə “169” rəqəmlərindən sonra “169-1, rəqəmləri əlavə edilmişdir.

19 aprel 2013-cü il tarixli 610-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 9 may 2013-cü il, № 99, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 05, maddə 459ilə99-4.6-cı maddədə “144-2,” rəqəmindən sonra “144-3, rəqəmi əlavə edilmişdir.

28 aprel 2015-ci il tarixli 1266-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 6 iyun 2015-ci il, № 120, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 06, maddə 678) ilə99-4.6-cı maddəyə “194,” rəqəmlərindən sonra “200-1, 200-2, rəqəmləri əlavə edilmişdir.

 

[92] 2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, maddə 455) ilə VII bölmənin adında "bəşəriyyət" sözü "insanlıq" sözü ilə əvəz edilmişdir

 

[93] 2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, maddə 455) ilə 16-cı fəslin adında "bəşəriyyət" sözü "insanlıq" sözü ilə əvəz edilmişdir

 

[94] 30 may 2014-cü il tarixli 975-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 19 may 2014-cü il, № 128, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 6, maddə 622) ilə 100.1-ci maddədə “on” sözü “on iki” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[95] 30 may 2014-cü il tarixli 975-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 19 may 2014-cü il, № 128, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 6, maddə 622) ilə 100.2-ci, 108-ci, 108-1-ci, 111-ci, 117.2-ci, 274-cü, 275.2-ci, 278-ci və 280-ci maddələrdə “on ildən on beş” sözləri “on iki ildən iyirmi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[96] 31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 101.1 maddən “azadlığın məhdudlaşdırılması və ya eyni müddətə” sözləri çıxarılmışdır.

 

[97] 30 may 2014-cü il tarixli 975-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 19 may 2014-cü il, № 128, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 6, maddə 622) ilə 103-cü, 105-ci və 277-ci maddələrdə “on ildən on beş” sözləri “on dörd ildən iyirmi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[98] 2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, maddə 455) ilə 103-cü maddənin qeydi 105-ci maddəyə keçirilmiş, həmin qeyddə "bəşəriyyət" sözü "insanlıq" sözü ilə, "103" rəqəmi "105" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[99] 2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, maddə 455) ilə Məcəlləyə 108-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[100] 2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, maddə 455) ilə 109 -cu maddədə "bəşəriyyət" sözü "insanlıq" sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[101] 30 may 2014-cü il tarixli 975-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 19 may 2014-cü il, № 128, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 6, maddə 622) ilə 110-cu maddədə “beş ildən on” sözləri “on ildən iyirmi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[102] 14 mart 2014-cü il tarixli 919-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 4 aprel 2014-cü il, № 66, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 04, maddə 327) ilə 114.1-ci maddənin sanksiyasında “dörd ildən səkkiz” sözləri “səkkiz ildən on iki” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[103] 14 mart 2014-cü il tarixli 919-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 4 aprel 2014-cü il, № 66, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 04, maddə 327) ilə 114.2-ci maddənin sanksiyasında “səkkiz” sözü “doqquz” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[104] 14 mart 2014-cü il tarixli 919-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 4 aprel 2014-cü il, № 66, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 04, maddə 327) ilə 114.3-cü maddənin sanksiyasında “üç ildən səkkiz” sözləri “beş ildən on bir” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[105] 30 may 2014-cü il tarixli 975-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 19 may 2014-cü il, № 128, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 6, maddə 622) ilə 115.4-cü, 214.2-ci və 287-ci maddələrdə “on iki ildən on beş” sözləri “on dörd ildən iyirmi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[106] 16 aprel 2002-ci il tarixli 302-IIQD nömrəli "Qırmızı Xaç və Qırmızı Aypara emblemlərindən istifadə və onların müdafiəsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında“ Azərbaycan Respublikasının Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2002-ci il, № 6, maddə 326) ilə 116.0.3-cü maddədə "Qızıl Xaç və ya Qızıl Aypara" sözləri "Qırmızı Xaç və Qırmızı Aypara" sözləri ilə əvəz edilsin, "nəqliyyat vasitələrinə" sözlərindən sonra "tibbi əmlaka" sözləri əlavə edilmişdir.

23 oktyabr 2007-ci il tarixli 464-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1080) ilə 116.0.3-cü və 119.1-ci maddələrində “Qırmızı Xaç və Qırmızı Aypara” sözləri “Qızıl Xaç və Qızıl Aypara” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[107] 11 dekabr 2012-ci il tarixli 493-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 29 dekabr 2012-ci il, № 292, “Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1223ilə 116.0.8-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

116.0.8. hərbi hədəf olmayan, aydın görünən və fərqləndirilən, o cümlədən xüsusi mühafizə olunan tarixi, dini, təhsil, incəsənət, elm, xeyriyyə, tibb obyektlərinə, xəstə və yaralıların yerləşdirildiyi yerlərə hərbi zərurət olmadan hücum etmə;

 

[108] 11 dekabr 2012-ci il tarixli 493-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 29 dekabr 2012-ci il, № 292, “Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1223ilə 116.0.8-1-116.0.8-3-cü maddələr əlavə edilmişdir.

 

[109] 2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, maddə 455) ilə 116.0.17-ci maddədə "məcburi sterilizasiya" sözlərindən sonra "məcburi hamiləlik" sözləri əlavə edilmişdir.

 

[110] 30 may 2014-cü il tarixli 975-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 19 may 2014-cü il, № 128, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 6, maddə 622) ilə 116-cı maddədə “yeddi ildən on beş” sözləri “on ildən iyirmi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[111] 11 dekabr 2012-ci il tarixli 493-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 29 dekabr 2012-ci il, № 292, “Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1223ilə 116-cı maddəyə “Qeyd” hissəsi əlavə edilmişdir.

 

[112] 16 aprel 2002-ci il tarixli 302-IIQD nömrəli "Qırmızı Xaç və Qırmızı Aypara emblemlərindən istifadə və onların müdafiəsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2002-ci il, № 6, maddə 326) ilə 119.1-ci maddənin dispozisiyası yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Hərbi әmәliyyat rayonunda Qızıl Xaç və ya Qızıl Aypara nişanlarını daşımaq hüququ olmayan şəxslər tərəfindən həmin nişanları daşıma, habelə müharibə zamanı Qızıl Xaç və Qızıl Aypara bayraqlarından və ya nişanlarından və ya sanitariya köçürmə nәqliyyat vasitələrinin rəngindən sui-istifadə etmə —

 

[113] 30 may 2014-cü il tarixli 975-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 19 may 2014-cü il, № 128, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 6, maddə 622) ilə 120.1-ci maddədə “yeddi ildən on iki” sözləri “doqquz ildən on dörd” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[114] 17 may 2002-ci il tarixli 332-IIQD nömrəli "Terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə haqqında Beynəlxalq Konvensiyaya Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2002-ci il, № 5, maddə 258) ilə 120.2.11-ci maddədə "hədə-qorxu ilə tələb etmə" sözlərindən sonra "terrorçuluq" sözü əlavə edilmişdir.

 

[115] 30 may 2014-cü il tarixli 975-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 19 may 2014-cü il, № 128, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 6, maddə 622) ilə 120.2-ci maddədə “on iki ildən on beş” sözləri “on dörd ildən iyirmi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[116] 31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 122.1-ci maddədə “üç ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya dörd” sözləri “iki ilədək müddətə islah işləri və ya üç” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[117] 31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 123.1-ci maddədə “iki ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması” sözləri “iki ilədək müddətə islah işləri” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[118] 31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 123.2 və 124.1-ci maddələrdə “üç ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması” sözləri “iki ilədək müddətə islah işləri” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[119] 31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 125, 160.2, 182.1, 185.1, 189-1.2, 189-1.3, 189-1.4, 194.1, 201.1, 203-1.1, 223.1, 224-2, 230, 236.1, 264, 268.1, 269, 285, 292.1 və 306.2-ci maddələrdən “üç ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya” sözləri çıxarılmışdır.

 

[120] 30 may 2014-cü il tarixli 975-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 19 may 2014-cü il, № 128, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 6, maddə 622) ilə 126.3-cü maddədə “yeddi” sözü “doqquz” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[121]  2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, maddə 455) ilə 127.1-ci maddədə "və ümumi" sözləri "və ya ümumi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[122] 31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 127.1, 143-1, 202-1.1, 233 və 306.1-ci maddələrdən “və ya eyni müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması” sözləri çıxarılmışdır.

 

[123] 29 iyun 2012-ci il tarixli 405-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 14 iyul 2012-ci il, № 154, “Azərbaycan” qəzeti 17 iyul 2012-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 07, maddə 666) ilə 61.1.9, 126.2.3 və 127.2.2-ci maddələrdə “xüsusi amansızlıqla,” sözlərindən sonra “o cümlədən” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[124] 2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, maddə 455) ilə 127.2.3-cü maddədə "üsulla, xuliqanlıq" sözləri "üsulla və ya xuliqanlıq" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[125] 2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, maddə 455) ilə 128-ci maddədə "və ümumi" sözləri "və ya ümumi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[126] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 128-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin üç yüz mislinədək” sözləri “üç yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 128-ci maddədə “islah işləri” sözlərindən sonra “və ya bir ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[127] 31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 129.1 maddədə “iki ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması” sözləri “iki ilədək müddətə islah işləri” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[128] 31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 130.2 maddədə “iki ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması” sözləri “iki ilədək müddətə islah işləri” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[129] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 131.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin üç yüz mislinədək” sözləri “üç yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[130] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 131.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislinədək” sözləri “beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[131] 29 iyun 2012-ci il tarixli 405-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 14 iyul 2012-ci il, № 154, “Azərbaycan” qəzeti 17 iyul 2012-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 07, maddə 666) ilə 132-ci maddə ləğv edilmişdir.

 

[132] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 132-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin iki yüz mislinədək” sözləri “iki yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[133] 29 iyun 2012-ci il tarixli 405-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 14 iyul 2012-ci il, № 154, “Azərbaycan” qəzeti 17 iyul 2012-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 07, maddə 666) ilə 133-cü maddənin adında “İşgəncə” sözü “Əzab” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[134] 29 iyun 2012-ci il tarixli 405-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 14 iyul 2012-ci il, № 154, “Azərbaycan” qəzeti 17 iyul 2012-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 07, maddə 666) ilə 133.1-ci maddənin sanksiyasında “üç ilədək” sözləri “iki ilədək müddətə islah işləri və ya eyni” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[135] 29 iyun 2012-ci il tarixli 405-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 14 iyul 2012-ci il, № 154, “Azərbaycan” qəzeti 17 iyul 2012-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 07, maddə 666) ilə 133.2.6-cı maddə əlavə edilmişdir.

 

[136] 29 iyun 2012-ci il tarixli 405-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 14 iyul 2012-ci il, № 154, “Azərbaycan” qəzeti 17 iyul 2012-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 07, maddə 666) ilə 133.2-ci maddənin sanksiyasında “üç ildən yeddi” sözləri “iki ildən beş” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[137] 29 iyun 2012-ci il tarixli 405-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 14 iyul 2012-ci il, № 154, “Azərbaycan” qəzeti 17 iyul 2012-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 07, maddə 666) ilə 133.3-cü maddə ləğv edilmişdir.

 

[138] 31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 134-cü maddədə “iki ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması” sözləri “iki yüz manatdan beş yüz manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[139] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 136.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[140] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 136.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[141] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 136.3-cü maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən beş min mislinədək” sözləri “min manatdan beş min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[142] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 137.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin iki min mislindən beş min mislinədək” sözləri “iki min manatdan beş min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmışdir.

 

[143] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 138.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[144] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 138.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[145] 19 aprel 2002-ci il tarixli 305-II QD nömrəli "Psixiatriya yardımı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2002-ci il, № 5, maddə 236) ilə Məcəlləyə yeni 138.3-cü maddə əlavə edilmişdir.

16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 138.3-cü maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[146] 19 aprel 2002-ci il tarixli 305-II QD nömrəli "Psixiatriya yardımı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2002-ci il, № 5, maddə 236) ilə Məcəlləyə yeni 138.4-cü maddə əlavə edilmişdir.

 

 

16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 138.4-cü maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[147] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 139.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin üç yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “üç yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[148] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 141.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin iki yüz mislinədək” sözləri “iki yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[149] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 141.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin üç yüz mislinədək” sözləri “üç yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

30 aprel 2013-cü il tarixli 640-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 15 iyun 2013-cü il, № 129; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 06, maddə 594)ilə 141.2-ci maddənin sanksiyasında “yüz səksən saatdan iki yüz” sözləri “üç yüz altmış saatdan dörd yüz” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[150] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 141.3-cü maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin üç yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “üç yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[151] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 142.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin üç yüz mislinədək” sözləri “üç yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 142.1-ci maddədən “azadlığın məhdudlaşdırılması və ya altı ayadək müddətə” sözləri çıxarılmışdır.

 

[152] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 143-cü maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin üç yüz mislinədək” sözləri “üç yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[153] 5 mart 2010-cu il tarixli 971-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 aprel 2010-cu il, № 82, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 04, maddə 275) ilə 143-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[154] 30 sentyabr 2005-ci il tarixli 1020-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 26 oktyabr 2005-ci il) ilə Məcəlləyə 144-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

19 aprel 2013-cü il tarixli 610-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 9 may 2013-cü il, № 99, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 05, maddə 459ilə144-1.1-ci maddədə “şəxsin alqı-satqısı və ya ona sahibliklə əlaqədar digər əqdlərin bağlanması, yaxud onun istismar edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədindən keçirilməsi üçün və ya eyni məqsədlə digər şəxslərə verilməsi üçün” sözləri “zor tətbiq etmək hədəsi ilə və ya zor tətbiq etməklə, hədə-qorxu və ya digər məcburetmə vasitələri ilə, oğurlama, dələduzluq, aldatma yolu ilə, təsir imkanlarından və ya zəiflik vəziyyətindən sui-istifadə etməklə, yaxud digər şəxsə nəzarət edən şəxsin razılığının alınması üçün maddi və sair nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər verməklə və ya almaqla, şəxsin istismar edilməsi məqsədi ilə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[155] 19 aprel 2013-cü il tarixli 610-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 9 may 2013-cü il, № 99, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 05, maddə 459) ilə yeni məzmunda 144-1.2.4-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[156] 19 aprel 2013-cü il tarixli 610-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 9 may 2013-cü il, № 99, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 05, maddə 459) ilə “Qeyd” hissəsinə yeni məzmunda 3-cü bənd əlavə edilmişdir.

 

[157] 30 sentyabr 2005-ci il tarixli 1020-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 26 oktyabr 2005-ci il) ilə Məcəlləyə 144-2-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[158] 19 aprel 2013-cü il tarixli 610-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 9 may 2013-cü il, № 99, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 05, maddə 459) ilə 144-2.1-ci maddədə “iki ilədək müddətə islah işləri və ya eyni” sözləri “dörd ildən səkkiz ilədək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[159] 19 aprel 2013-cü il tarixli 610-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 9 may 2013-cü il, № 99, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 05, maddə 459) ilə 144-2.2-ci maddədə “üç ildən beş ilədək” sözləri “yeddi ildən on ilədək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[160] 19 aprel 2013-cü il tarixli 610-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 9 may 2013-cü il, № 99, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 05, maddə 459) ilə 144-2.3-cü maddədə “beş ildən on ilədək” sözləri “doqquz ildən on iki ilədək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[161] 19 aprel 2013-cü il tarixli 610-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 9 may 2013-cü il, № 99, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 05, maddə 459) ilə yeni məzmunda 144-3-cü maddə əlavə edilmişdir.

 

[162].14 may 2013-cü il tarixli 650-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 5 iyun 2013-cü il, № 120; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 06, maddə 600ilə 147.1-ci maddədə “və ya kütləvi informasiya vasitəsində” sözləri “, kütləvi informasiya vasitəsində və ya kütləvi nümayiş etdirildiyi halda internet informasiya ehtiyatında” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[163] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 147.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

30 aprel 2013-cü il tarixli 640-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 15 iyun 2013-cü il, № 129; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 06, maddə 594)ilə 147.1-ci, 148-ci, 156.1-ci, 157.1-ci və 316-1.1-ci maddələrin sanksiyalarında “iki yüz qırx” sözləri “iki yüz qırx saatdan dörd yüz səksən” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[164].14 may 2013-cü il tarixli 650-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 5 iyun 2013-cü il, № 120; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 06, maddə 600ilə 148-ci maddədə “və ya kütləvi informasiya vasitəsində” sözləri “, kütləvi informasiya vasitəsində və ya kütləvi nümayiş etdirildiyi halda internet informasiya ehtiyatında” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[165] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 148-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin üç yüz mislindən min mislinədək” sözləri “üç yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[166] 30 may 2014-cü il tarixli 975-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 19 may 2014-cü il, № 128, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 6, maddə 622) ilə 149.3-cü və 219.3-cü maddələrdə “səkkiz” sözü “on” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[167] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 151-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

29 may 2015-ci il tarixli 1296-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 11 iyun 2015-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 06, maddə 690) ilə151-ci maddənin sanksiyası yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

beş yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.

 

[168] 31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472)ilə 152 maddən “azadlığın məhdudlaşdırılması və ya eyni müddətə” sözləri çıxarılmışdır.

29 may 2015-ci il tarixli 1296-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 11 iyun 2015-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 06, maddə 690) ilə152-ci maddənin mətni yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyad adeyilirdi:

Yetkinlik yaşına çatmış tərəfindən aşkar surətdə on altı yaşına çatmayan şəxslə cinsi əlaqədə olma və ya seksual xarakterli başqa hərəkətlər etmə—

üç ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya eyni müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.

 

[169] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 153-cü maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

29 may 2015-ci il tarixli 1296-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 11 iyun 2015-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 06, maddə 690) ilə153-cü maddənin mətni yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyad adeyilirdi:

Təqsirkar üçün aşkar surətdə on dörd yaşına çatmayan şəxsə qarşı zor tətbiq etmədən əxlaqsız hərəkətlər törətmə—

beş yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya iki ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.

 

[170] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 154.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[171] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 154.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[172] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 155-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[173] 14 iyun 2005-ci il tarixli 937-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 575) ilə 156.1-ci maddənin dispozisiyasında "məlumatların" sözündən sonra ", belə məlumatları əks etdirən sənədlərin yayılması, habelə satılması və ya başqasına verilməsi" sözləri əlavə edilmişdir.

 

          4 dekabr 2009-cu il tarixli 924-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 13 fevral 2010-cu il, № 34, Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №2, maddə 70) ilə 156.1-ci maddəsinin dispozisiyasında “sənədlərin” sözündən sonra “, video və foto çəkilişi materiallarının, səs yazılarının” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[174] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 156.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[175] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 157.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[176] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 158.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

30 aprel 2013-cü il tarixli 640-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 15 iyun 2013-cü il, № 129; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 06, maddə 594)ilə 158.1-ci, 177.1-ci, 178.1-ci, 179.1-ci, 184.1-ci, 187.1-ci, 200.1-ci, 299.1-ci, 303.1-ci və 322.1-ci maddələrin sanksiyalarında “yüz səksən saatdan iki yüz qırx” sözləri “üç yüz altmış saatdan dörd yüz səksən” sözləri ilə əvəzedilmişdir.

 

[177] 20 iyun 2003-cü il tarixli 490-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin müddəalarının pozulmasına görə məsuliyyət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2003-cü il, № 6, maddə 279) ilə 159-cu maddə yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Maddə 159. Seçki hüquqlarının həyata keçirilməsinə mane olma

159.1. Vətəndaşın seçki hüquqlarının həyata keçirilməsinə habelə ümumxalq səsverməsində (referendumda) iştirak etməsinə mane olma—

minimum əmək haqqı yüz mislindən beş yüz mislinədək miqdarda cərimə və ya yüz əlli saatdan iki yüz qırx saatadək ictimai işlər və ya altı ayadək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır.

159.2. eyni əməllər:

159.2.1 ələ alma, aldatma, hədələmə, zor tətbiq etməklə və ya zor tətbiq etmə hədəsi ilə törədildikdə;

159.2.2  qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə;

159.2.3 vəzifəli şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə törədildikdə —

minimum əmək haqqı məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək miqdarda cərimə və ya üç ilədək müddətə müəyyən vəzifətutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğulolma hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır.

 

[178] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 159.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

30 aprel 2013-cü il tarixli 640-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 15 iyun 2013-cü il, № 129; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 06, maddə 594)ilə 159.1-ci, 160.1-ci və 286.2-ci maddələrin sanksiyalarında “yüz əlli saatdan iki yüz qırx” sözləri “üç yüz saatdan dörd yüz səksən” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[179] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 159.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidinin iki yüz mislindən altı yüz mislinədək” sözləri “iki yüz manatdan altı yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

30 aprel 2013-cü il tarixli 640-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 15 iyun 2013-cü il, № 129; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 06, maddə 594)ilə 159.2-ci, 159.3-cü, 159-1.1-ci, 159-1.2-ci və 244.1-ci maddələrin sanksiyalarında “iki yüz saatdan iki yüz qırx” sözləri “dörd yüz saatdan dörd yüz səksən” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[180] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 159.3-cü maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidinin üç yüz mislindən yeddi yüz mislinədək” sözləri “üç yüz manatdan yeddi yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[181] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 159.4-cü maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[182] 30 dekabr 2003-cü il tarixli 569-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinin tətbiq edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi və Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004-cü il, № 1, maddə 10) ilə Məcəlləyə yeni 159-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[183] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 159-1.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidinin iki yüz mislindən altı yüz mislinədək” sözləri “iki yüz manatdan altı yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[184] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 159.1.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[185] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 159.1.3-cü maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[186] 30 dekabr 2003-cü il tarixli 569-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinin tətbiq edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi və Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004-cü il, № 1, maddə 10) ilə 160-cı maddənin adı yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Maddə 169. Seçki komissiyalarının qanun fəaliyyətinə mane olma

 

[187] 20 iyun 2003-cü il tarixli 490-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin müddəalarının pozulmasına görə məsuliyyət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2003-cü il, № 6, maddə 279) ilə 160.1-ci maddəyə "maneolma" sözlərindən sonra "və ya seçki komissiyası üzvünün öz vəzifələrini yerinə yetirməsi ilə bağlı fəaliyyətinə müdaxilə etmə" sözləri əlavə edilmişdir.

30 dekabr 2003-cü il tarixli 569-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinin tətbiq edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi və Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004-cü il, № 1, maddə 10) ilə 160.1-ci maddədə "Seçki komissiyalarının qanuni fəaliyyətinə mane olma" sözləri "Seçki (referendum) komissiyalarının işinə müdaxilə etmə və ya təsir göstərmə" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[188] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 160.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[189] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 160.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[190] 20 iyun 2003-cü il tarixli 490-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin müddəalarının pozulmasına görə məsuliyyət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2003-cü il, № 6, maddə 279) ilə 161-ci maddənin adı və dispozisiyası yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Maddə 161. Seçki sənədlərini saxtalaşdırma, bilə-bilə səsləri düzgün hesablamama, yaxud səsvermənin gizliliyini pozma

161.1. Seçki  və ya ümumxalq səsverməsi (referendum) komissiyasının üzvü tərəfindən seçki  və ya ümumxalq səsverməsi (referendum) sənədlərinin saxtalaşdırılması, bilə-bilə səslərin düzgün hesblanmaması və ya səsvermənin nəticələrinin düzgün müəyyənləşdirilməməsi və ya səsvermənin gizliliyinin pozulması—

 

[191] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 161.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[192] 20 iyun 2003-cü il tarixli 490-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin müddəalarının pozulmasına görə məsuliyyət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2003-cü il, № 6, maddə 279) ilə 161.2-ci maddədə "saxtalaşdırılması" sözündən sonra ", saxta sənədlərin təqdim edilməsi, başqa şəxslərin yerinə səs verilməsi, bir şəxs tərəfindən seçki qutusuna birdən artıq seçki bülletenlərinin qoyulması üçün zərfin açılması" sözləri əlavə edilmişdir.

 

[193] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 161.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[194] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 162.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[195] 27 dekabr 2013-cü il tarixli 878-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 04 fevral 2014-cü il, № 23, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 2, maddə 95) ilə məzmunda 162-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[196] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 163.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[197] 1 fevral 2010-cu il tarixli 951-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 19 mart 2010-cu il, № 62, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 03, maddə 171) ilə 164-cü maddəsinin adında “uşağı olan qadının” sözlərindən sonra “, üç yaşınadək uşağını təkbaşına böyüdən kişinin” sözləri, mətnində “uşağı olmasına görə” sözlərindən sonra “, həmçinin kişi üç yaşınadək uşağını təkbaşına böyütdüyünə görə” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[198] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 164-cü maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[199] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 165.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

30 aprel 2013-cü il tarixli 640-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 15 iyun 2013-cü il, № 129; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 06, maddə 594)ilə 165.1-ci, 165-1.1-ci, 165-2.1-ci, 165-3.1-ci, 166.1-ci, 167-ci, 175-ci, 243.1-ci və 306.1-ci maddələrin sanksiyalarında “yüz altmış saatdan iki yüz qırx” sözləri “üç yüz iyirmi saatdan dörd yüz səksən” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[200] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 165.2.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

28 oktyabr 2008-ci il tarixli 708-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti  16 dekabr 2008-ci il, № 280, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 12, maddə 1047) ilə 165.2-ci maddəsinin sanksiyasının əvvəlinə "əmlakı müsadirə olunmaqla" sözləri əlavə edilmişdir.

 

 

[201] 7 noyabr 2003-cü il tarixli 512-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2003-cü il, № 12, maddə 676) ilə Məcəlləyə yeni 165-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[202] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 165-1.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidinin yüz əlli mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz əlli manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[203] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 165-1.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[204] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 165-1-ci maddənin “Qeyd”ində “şərti maliyyə vahidinin min mislindən” sözləri “min manatdan” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[205] 5 mart 2004-cü il tarixli 599-IIQD nömrəli “Azərbaycan folkloru nümunələrinin Hüquqi qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004-cü il, № 4, maddə 200) ilə Məcəlləyə 165-2-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[206] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 165-2.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidinin yüz əlli mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz əlli manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[207] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 165-2.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[208] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 165-2-ci maddənin “Qeyd”ində “şərti maliyyə vahidinin min mislindən” sözləri “min manatdan” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[209] 15 aprel 2005-ci il tarixli 885-IIQD nömrəli “Məlumat toplularının hüquqi qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 6, maddə 462) ilə Məcəlləyə 165-3-cü maddə əlavə edilmişdir.

 

[210] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 165-3.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidinin yüz əlli mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz əlli manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

7 mart 2012-ci il tarixli 314-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 15 mart 2012-ci il, № 60, “Azərbaycan” qəzeti 16 mart 2012-ci il, № 61, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 03, maddə 196) ilə 165-3.1 və 165-3.2-ci maddələrin sanksiyasından “əmlakı müsadirə olunmaqla,” sözləri çıxarılmışdır.

 

[211] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 165-3.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[212] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 165-3-cü maddənin “Qeyd”ində “şərti maliyyə vahidinin min mislindən” sözləri “min manatdan” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[213] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 166.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[214] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 166.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[215] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 167-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

15 noyabr 2011-ci il tarixli 237-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 13 dekabr 2011-ci il, № 269, “Azərbaycan” qəzeti 14 dekabr 2011-ci il, № 276, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 12, maddə 1093) ilə 167-ci maddənin sanksiyasında “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri “min manatdan iki min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[216] 8 may 2009-cu il tarixli 813-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 31 may 2009-cu il, № 116, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 05, maddə 315) ilə 167-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[217] 15 noyabr 2011-ci il tarixli 237-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 13 dekabr 2011-ci il, № 269, “Azərbaycan” qəzeti 14 dekabr 2011-ci il, № 276, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 12, maddə 1093) ilə 167-1.1-ci və 167-1.2-ci maddələrin sanksiyalarında “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri “üç min manatdan beş min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[218] 15 noyabr 2011-ci il tarixli 237-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 13 dekabr 2011-ci il, № 269, “Azərbaycan” qəzeti 14 dekabr 2011-ci il, № 276, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 12, maddə 1093) ilə 167-1.3-cü maddənin sanksiyasında “min manatdan iki min manatadək” sözləri “yeddi min manatdan doqquz min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[219] 15 noyabr 2011-ci il tarixli 237-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 13 dekabr 2011-ci il, № 269, “Azərbaycan” qəzeti 14 dekabr 2011-ci il, № 276, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 12, maddə 1093) ilə 167-2-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

                22 oktyabr 2013-cü il tarixli 771-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 29 noyabr 2013-cü il, № 263) ilə 167-2-ci maddənin adında "əşyaları" sözü "audio və video materialları, mal və məmulatları" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

               

[220] 22 oktyabr 2013-cü il tarixli 771-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 29 noyabr 2013-cü il, № 263) ilə 167-2.1-ci maddədə "ədəbiyyatı, əşyaları" sözləri "ədəbiyyatı (kağız və elektron daşıyıcılarında), audio və video materialları, mal və məmulatları" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[221] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 168.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

15 noyabr 2011-ci il tarixli 237-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 13 dekabr 2011-ci il, № 269, “Azərbaycan” qəzeti 14 dekabr 2011-ci il, № 276, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 12, maddə 1093) ilə 168.1-ci maddənin sanksiyasında “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri “yeddi min manatdan doqquz min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[222] 04 dekabr 2015-ci il tarixli 31-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 06 dekabr 2015-ci il, № 269) ilə yeni məzmunda 168-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[223] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 169.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin üç yüz mislinədək” sözləri “üç yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 169.1 maddədən “bir ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya” sözləri çıxarılmışdır.

 

02 noyabr 2012-ci il tarixli 461-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 11 noyabr 2012-ci il, № 251, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 11, maddə 1068ilə 169.1-ci maddədə “üç yüz” sözləri “beş min manatdan səkkiz min” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

[224] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 169.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 169.2-ci maddədən “bir ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya bir ilədək müddətə islah işləri və ya” sözləri çıxarılmışdır.

 

02 noyabr 2012-ci il tarixli 461-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 11 noyabr 2012-ci il, № 251, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 11, maddə 1068ilə 169.2-ci maddədə “yüz manatdan beş yüz” sözləri “beş min manatdan səkkiz min” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[225] 11 dekabr 2012-ci il tarixli 495-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 19 yanvar 2013-cü il, № 12; “Azərbaycan” qəzeti, 22 yanvar 2013-cü il, № 14; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 01, maddə 14ilə Məcəlləyə 169-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[226] 29 may 2015-ci il tarixli 1296-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 11 iyun 2015-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 06, maddə 690) ilə yeni məzmunda 171.2.3-cü maddə əlavə edilmişdir.

 

[227] 29 iyun 2012-ci il tarixli 408-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 17 iyul 2012-ci il, № 156, “Azərbaycan” qəzeti 18 iyul 2012-ci il, № 157, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 07, maddə 669Məcəlləyə 171-1-ci maddə əlavə olunmuşdur.

 

[228] 29 may 2015-ci il tarixli 1296-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 11 iyun 2015-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 06, maddə 690) ilə 171-1.2.4-cü maddədə “vəzifəsi qoyulmuş” sözlərindən sonra “digər” sözü əlavə edilmişdir.

 

[229] 30 sentyabr 2005-ci il tarixli 1020-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 26 oktyabr 2005-ci il) ilə 173-cü maddə çıxarılmışdır. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Maddə 173. Yetkinlik yaşına çatmayanın alqı-satqısı

173.1. Yetkinlik yaşına çatmayanın alqı-satqısı, yaxud yetkinlik yaşına çatmayan barəsində onun başqalarına verilməsi və ona sahibliklə əlaqədar digər əqdlərin bağlanması —

üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.

173.2. Eyni əməllər:

173.2.1. təkrar törədildikdə;

173.2.2. iki və ya daha çox yetkinlik yaşına çatmayan barəsində törədildikdə;

173.2.3. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə;

173.2.4. təqsirkar şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə törədildikdə;

173.2.5. yetkinlik yaşına çatmayanın qanunsuz olaraq Azərbaycan Respublikasının ərazisindən çıxarılması və ya Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilməsi yolu ilə törədildikdə;

173.2.6. yetkinlik yaşına çatmayanın orqanlarından və ya toxumalarından istifadə etmək məqsədi ilə törədildikdə—

üç ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.

173.3. Bu Məcəllənin 173.1 və 173.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş əməllər ehtiyatsızlıqdan yetkinlik yaşına çatmayanın ölümünə və ya digər ağır nəticələrə səbəb olduqda—

səkkiz ildən on iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.

 

[230] 2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, maddə 455) ilə 174-cü maddədən "təkrar və ya" sözləri çıxarılmışdır. Maddənin əvvəlki redaksiyasında deyilirdi:

Uşaqların övladlığa götürülməsi, qəyyumluğa (himayəyə) və ya himayədar ailəyə tərbiyə olunmaq üçün verilməsi ilə bağlı qanunsuz hərəkətlər təkrar və ya tamah məqsədi ilə törədildikdə—

                                                                        

[231] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 174-cü maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən üç yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan üç yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[232] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 175-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[233] 28 dekabr 2012-ci il tarixli 541-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 8 fevral 2013-cü il, № 29; “Azərbaycan” qəzeti, 10 fevral 2013-cü il, № 31; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 02, maddə 102ilə 176-cı maddə ləğv edilmişdir.

 

[234] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 176.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[235] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 176.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislinədək” sözləri “beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[236] 15 noyabr 2011-ci il tarixli 256-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 12 fevral 2011-ci il, № 34, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 02, maddə 45) ilə yeni məzmunda 176-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[237] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 177.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən yeddi yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan yeddi yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[238] 30 aprel 2013-cü il tarixli 633-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 21 may 2013-cü il, № 108, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 05, maddə 479ilə 177.2.3-1-ci və 177.2.3-2-ci maddələr əlavə edilmişdir.

 

[239] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 177.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin üç min mislindən beş min mislinədək” sözləri “üç min manatdan beş min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

7 mart 2012-ci il tarixli 314-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 15 mart 2012-ci il, № 60, “Azərbaycan” qəzeti 16 mart 2012-ci il, № 61, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 03, maddə 196) ilə 177.2, 177.3, 178.2, 178.3, 179.2, 179.3, 180.2, 180.3, 181.1, 182.2, 183.1, 194.2, 199.3, 204.1, 206.2, 206.3, 207, 217.1, 217.2, 218.1, 218.2, 218.3, 219-1.2, 219-1.3, 227.3, 234.2, 234.3, 235.2, 235.3, 274, 276 və 279.3-cü maddələrin sanksiyalarından “əmlakı müsadirə olunmaqla və ya olunmamaqla” sözləri çıxarılmışdır.

 

[240] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 177-ci maddənin “Qeyd”inin 1-ci bəndində “şərti maliyyə vahidinin otuz mislindən min mislinədək”, 2-ci bəndində “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən yeddi min mislinədək” və “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yeddi min mislindən” sözləri müvafiq olaraq “otuz manatdan min manatadək”, “min manatdan yeddi min manatadək” və “yeddi min manatdan” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[241] 2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, maddə 455) ilə 177-ci maddənin Qeydinə yeni 1-ci bənd əlavə edilmişdir. 177-ci maddənin Qeydində 1, 2 və 3-cü bəndlər müvafiq olaraq 2, 3 və 4-cü bəndlər hesab edilməlidir.

 

 

[242] 19 dekabr 2006-cı il tarixli 200-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 2, maddə 68) ilə 1. 177-ci maddənin "Qeyd" hissəsinin 2-ci bəndində "və 189-cu" sözləri ", 189 və 189-1-ci" sözləri ilə əvəz edilmişdir

 

[243] 17 aprel 2007-ci il tarixli 320-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 6, maddə 562) ilə 177-ci maddənin “Qeyd” hissəsinin 3-cü bəndində “habelə” sözündən sonra “213-3, rəqəmi əlavə edilmişdir.

 

[244] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 178.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən yeddi yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan yeddi yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[245] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 178.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin üç min mislindən beş min mislinədək” sözləri “üç min manatdan beş min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[246] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 179.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[247] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 179.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin iki min mislindən üç min mislinədək” sözləri “iki min manatdan üç min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[248] 29 iyun 2012-ci il tarixli 417-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 20 iyul 2012-ci il, № 159, “Azərbaycan” qəzeti, 21 iyul 2012-ci il, № 160, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 07, maddə 673) ilə 182.2.4-cü maddəsində “zərərçəkmiş şəxsə xeyli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə” sözləri “xeyli miqdarda əmlak əldə etmək məqsədi ilə törədildikdə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[249] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 184.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[250] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 184.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[251] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 186.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[252] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 187.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[253] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 187.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən iki min mislinədək” sözləri “min manatdan iki min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[254] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 188-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

30 aprel 2013-cü il tarixli 640-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 15 iyun 2013-cü il, № 129; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 06, maddə 594)ilə 188-ci və 310-cu maddələrin sanksiyalarında “iki yüz” sözləri “iki yüz qırx saatdan dörd yüz” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

30 sentyabr 2015-ci il tarixli 1336-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 noyabr 2015-ci il, № 258) ilə 188-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Maddə 188. Torpaq üzərində mülkiyyət hüququnu pozma

Torpaq üzərində qanunla müəyyən edilmiş mülkiyyət hüququnu pozma, yəni torpaq sahəsini özbaşına tutma, dəyişdirmə və ya becərmə —

yüz manatdan beş yüz manatadək miqdarda cərimə və ya iki yüz qırx saatdan dörd yüz saatadək ictimai işlər və ya bir ilədək müddətə islah işləri ilə cəzalandırılır.

 

[255] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 189.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

30 aprel 2013-cü il tarixli 640-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 15 iyun 2013-cü il, № 129; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 06, maddə 594)ilə 189.1-ci maddənin sanksiyasında “yüz saatadək” sözləri “iki yüz qırx saatdan üç yüz saatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[256] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 189.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[257] 19 dekabr 2006-cı il tarixli 200-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 2, maddə 68) ilə 189-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

30 may 2014-cü il tarixli 971-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 1 iyul 2014-cü il, № 137, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 6, maddə 618ilə189-1-ci maddənin adında “Təbii qazın,” sözlərindən sonra “suyun,” sözü əlavə edilmişdir.

 

[258] 30 may 2014-cü il tarixli 971-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 1 iyul 2014-cü il, № 137, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 6, maddə 618)ilə 189-1.1-ci maddədə “Təbii qaz,” sözlərindən sonra “su təchizatı,” sözləri əlavə edilmişdir və “enerji resurslarının” sözləri “resursların” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[259] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 189-1.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən üç min mislinədək” sözləri “min manatdan üç min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 189-1.1-ci maddədən “və ya iki ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması ilə” sözləri çıxarılmışdır.

 

 

[260] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 189.1-2-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin üç min mislindən beş min mislinədək” sözləri “üç min manatdan beş min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[261] 24 iyun 2011-ci il tarixli 183-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 avqust 2011-ci il, № 167, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 07, maddə 621) ilə 189-1.3-cü və 189-1.4-cü maddələrdə “vəzifəli şəxsi olmayan” sözləri çıxarılmışdır.

 

30 may 2014-cü il tarixli 971-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 1 iyul 2014-cü il, № 137, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 6, maddə 618ilə189-1.3-cü və 189-1.4-cü maddələrdə “Təbii qaz,” sözlərindən sonra “su,” sözü əlavə edilmişdir.

 

[262] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 189-1.3-cü maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin üç min mislindən dörd min mislinədək” sözləri “üç min manatdan dörd min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[263] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 189-1.4-cü maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin dörd min mislindən beş min mislinədək” sözləri “dörd min manatdan beş min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[264] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 190.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislinədək” sözləri “beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[265] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 190.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən üç min mislinədək” sözləri “min manatdan üç min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[266] 7 aprel 2006-cı il tarixli 92-IIIQD nömrəli  Azərbaycan Respublikasının Qanunu(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 390) ilə 190-cı maddənin "Qeyd" hissəsində "192-198" rəqəmləri "192, 193, 194-198" rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 190-cı maddənin “Qeyd”ində “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən yeddi min mislinədək” və “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yeddi min mislindən” sözləri müvafiq olaraq “min manatdan yeddi min manatadək” və “yeddi min manatdan” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

30 sentyabr 2011-ci il tarixli 199-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 26 noyabr 2011-ci il, № 255; “Azərbaycan” qəzeti, 27 noyabr 2011-ci il, № 262; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 11, maddə 980) ilə 190-cı maddənin “Qeyd” hissəsində “192,” rəqəmindən sonra “192–1,” rəqəmi əlavə edilmişdir.

30 aprel 2013-cü il tarixli 635-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 21 may 2013-cü il, № 108, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 05, maddə 481)ilə 190-cı maddənin qeyd hissəsində “202-205, rəqəmlərindən sonra “205-2, rəqəmləri əlavə edilmişdir.

28 aprel 2015-ci il tarixli 1266-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 6 iyun 2015-ci il, № 120, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 06, maddə 678) ilə190-cı maddənin “Qeyd” hissəsinə “194-198, rəqəmlərindən sonra “200-2, rəqəmləri əlavə edilmişdir.

 

[267] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 191-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislinədək” sözləri “beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[268] 26 dekabr 2000-ci il tarixli 49-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Cinayət və İnzibati Xətalar Məcəllələrinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 1, maddə 24) ilə 192.1-ci maddənin dispozisiyasında “ziyan vurduqda” sözlərindən sonra “habelə xeyli miqdarda gəlir əldə etməklə  törədildikdə” sözləri əlavə edilmişdir.

7 sentyabr 2004-cü il tarixli 732-IIQD nömrəli “Mülki dövriyyənin müəyyən iştirakçılarına mənsub ola bilən və dövriyyədə olmasına xüsusi icazə əsasında yol verilən (mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış) əşyaların siyahısı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004-cü il, № 10, maddə 762) ilə 192.1-ci maddənin dispozisiyasında “pozulması ilə” sözlərindən sonra “və ya xüsusi icazə olmadan mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış əşyalardan istifadə etməklə” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[269] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 192.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən beş min mislinədək” sözləri “min manatdan beş min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[270] 31 may 2007-ci il tarixli 357-IIIQD nömrəli  Azərbaycan Respublikası qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 6, maddə 579) ilə  192.2.1-ci maddə əlavə edilsin, 192.2.1-ci və 192.2.2-ci maddələr müvafiq olaraq 192.2.2-ci və 192.2.3-cü maddələr hesab edilmişdir.

 

[271] 30 sentyabr 2011-ci il tarixli 199-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 26 noyabr 2011-ci il, № 255; “Azərbaycan” qəzeti, 27 noyabr 2011-ci il, № 262; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 11, maddə 980) ilə 192–1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[272] 26 dekabr 2000-ci il tarixli 49-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Cinayət və İnzibati Xətalar Məcəllələrinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, №1, maddə 24) ilə 193.1-ci maddənin dispozisiyasında “ziyan vurduqda” sözlərindən sonra “habelə xeyli miqdarda gəlir əldə etməklə  törədildikdə” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[273] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 193.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən beş min mislinədək” sözləri “min manatdan beş min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 192.1 və 193.1-ci maddələrdə “min manatdan beş min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması” sözləri “cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın (əldə edilmiş gəlirin) iki misli miqdarında cərimə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[274] 26 dekabr 2000-ci il tarixli 49-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Cinayət və İnzibati Xətalar Məcəllələrinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 1, maddə 24) ilə 193.2-ci maddənin dispozisiyası yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

193.2. Eyni əməllər külli miqdarda ziyan vurduqda —

 

[275] 31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 192.2 və 193.2-ci maddələrdə “üç ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya” sözləri “cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın (əldə edilmiş gəlirin) üç misli miqdarında cərimə və ya bir ildən” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[276]  7 aprel 2006-ci il tarixli 92-IIIQD nömrəli  Azərbaycan Respublikası qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 390) ilə 193-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[277] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 193-1.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidinin iki min mislindən beş min mislinədək” sözləri “iki min manatdan beş min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

05 mart 2010-cu il tarixli 973-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti  21 mart 2010-cu il, № 64, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178) ilə 193-1.1-ci maddənin dispozisiyası yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi.

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərini və ya digər əmlakı leqallaşdırma, yəni cinayət yolu ilə əldə edildiyini bilə-bilə pul vəsaitlərinə və ya digər əmlaka qanuni status vermək, onların əldə edilməsinin həqiqi mənbəyini gizlətmək məqsədilə belə pul vəsaitləri və ya əmlakdan istifadə etməklə maliyyəəməliyyatlarını və ya digər əqdləri həyata keçirmə.

 

[278] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 193-1-ci maddənin “Qeyd”ində “şərti maliyyə vahidi məbləğinin qırx beş min mislindən” sözləri “qırx beş min manatdan” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[279] 05 mart 2010-cu il tarixli 973-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti  21 mart 2010-cu il, № 64, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178) ilə  maddənin adı yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi.

Bilə-bilə cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakı alma və ya satma

 

[280] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 194.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən üç min mislinədək” və “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislinədək” sözləri müvafiq olaraq “min manatdan üç min manatadək” və “min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

05 mart 2010-cu il tarixli 973-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti  21 mart 2010-cu il, № 64, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178) ilə 194.1-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi.

Qabaqcadan vəd etmədən bilə-bilə cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakı xeyli miqdarda alma və ya satma—

min manatdan üç min manatadək miqdarda cərimə və ya üç ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya min manatadək miqdarda cərimə edilməklə üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır

7 mart 2012-ci il tarixli 314-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 15 mart 2012-ci il, № 60, “Azərbaycan” qəzeti 16 mart 2012-ci il, № 61, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 03, maddə 196) ilə 194.1, 233-1.1, 233-1.2-ci maddələrin sanksiyasından “əmlakı müsadirə edilməklə” sözləri çıxarılmışdır.

 

28 aprel 2015-ci il tarixli 1272-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 22 may 2015-ci il, № 108, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 5, maddə 508) ilə 194.1-ci maddənin dispozisiyasından “xeyli miqdarda” sözləri, sanksiyasından “və ya dörd ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə” sözləri çıxarılmışdır.

 

[281] 28 aprel 2015-ci il tarixli 1272-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 22 may 2015-ci il, № 108, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 5, maddə 508) ilə yeni məzmunda 194.1-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[282] 28 aprel 2015-ci il tarixli 1272-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 22 may 2015-ci il, № 108, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 5, maddə 508) ilə 194.2-ci maddədə “194.1-ci maddəsində” sözləri “194.1 və ya 194.1-1-ci maddələrində” sözləri ilə əvəzedilmişdir.

 

[283] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 195.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən beş min mislinədək” sözləri “min manatdan beş min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 195.1-ci maddədə “min manatdan beş min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya eyni müddətə” sözləri “cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın iki misli miqdarında cərimə və ya iki ilədək müddətə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[284] 31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 195.2-ci maddədə “üç ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması” sözləri “cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın üç misli miqdarında cərimə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[285] 28 oktyabr 2008-ci il tarixli 711-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti  14 dekabr 2008-ci il, № 279, Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2008-ci il, № 12, maddə 1049) ilə yeni məzmunda 195-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[286] 31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 195-1.1-ci maddədə “üç min beş yüz manatdan beş min beş yüz manatadək cərimə və ya iki ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması” sözləri “cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın iki misli miqdarında cərimə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[287] 31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 195-1.2-ci maddədə “, iki ildən üç ilədək azadlığın məhdudlaşdırılması” sözləri “cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın üç misli miqdarında cərimə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[288] 31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 195-1.3-cü maddədə “məhrum edilməklə,” sözləri “məhrum edilməklə cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın dörd misli miqdarında cərimə və ya” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[289] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 196.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən beş min mislinədək” sözləri “min manatdan beş min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

18 iyun 2010-cu il tarixli 1034-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 17 iyul 2010-cu il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 07, maddə 591) ilə 196.1-ci maddənin sanksiyası yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

min manatdan beş min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya eyni müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.

 

31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 196.1-ci maddədə “min manatdan beş min manatadək miqdarda cərimə və ya bir ilədək müddətə islah işləri və ya iki ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması” sözləri “cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın iki misli miqdarında cərimə və ya bir ilədək müddətə islah işləri” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[290] 18 iyun 2010-cu il tarixli 1034-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 17 iyul 2010-cu il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 07, maddə 591) ilə 196.2-ci maddənin sanksiyası yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

üç ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya iki ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.

 

31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 196.2-ci maddədə “iki ilədək müddətə islah işləri və ya üç ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması” sözləri “cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın üç misli miqdarında cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[291] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 197.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən beş min mislinədək” sözləri “min manatdan beş min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[292] 31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 197.2 maddən “azadlığın məhdudlaşdırılması və ya eyni müddətə” sözləri çıxarılmışdır.

 

[293] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 198.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən beş min mislinədək” sözləri “min manatdan beş min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[294] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 199.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 199.1-ci maddədən “və ya iki ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması” sözləri çıxarılmışdır.

 

[295] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 200.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən üç yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan üç yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

14 fevral 2012-ci il tarixli 299-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 15 mart 2012-ci il, № 60, “Azərbaycan” qəzeti 16 mart 2012-ci il, № 61, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 03, maddə 193) ilə 200.1-ci maddənin dispozisiyasında “təşkilatlar” sözü “təşkilatlarda” sözü ilə əvəz edilmişdir və sanksiyasında “yüz manatdan üç yüz manatadək miqdarda cərimə və ya səksən” sözləri “üç min manatdan beş min manatadək miqdarda cərimə və ya yüz səksən saatdan iki yüz qırx” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[296] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 200.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin üç yüz mislindən altı yüz mislinədək” sözləri “üç yüz manatdan altı yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 200.2-ci maddədə “iki ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması” sözləri “altı ayadək müddətə azadlıqdan məhrum etmə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

14 fevral 2012-ci il tarixli 299-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 15 mart 2012-ci il, № 60, “Azərbaycan” qəzeti 16 mart 2012-ci il, № 61, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 03, maddə 193) ilə 200.2-ci maddənin sanksiyasında “üç yüz manatdan altı yüz” sözləri “beş min manatdan yeddi min” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[297] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 200.3-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

14 fevral 2012-ci il tarixli 299-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 15 mart 2012-ci il, № 60, “Azərbaycan” qəzeti 16 mart 2012-ci il, № 61, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 03, maddə 193) ilə 200.3-cü maddənin sanksiyasında “beş yüz manatdan min” sözləri “yeddi min manatdan doqquz min” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[298] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 200-cü maddənin “Qeyd”ində “şərti maliyyə vahidi məbləğinin qırx misli miqdarında” və “qırx mislindən” sözləri müvafiq olaraq “qırx manat” və “qırx manatdan” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

14 fevral 2012-ci il tarixli 299-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 15 mart 2012-ci il, № 60, “Azərbaycan” qəzeti 16 mart 2012-ci il, № 61, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 03, maddə 193) ilə 200-cü maddənin “Qeyd” hissəsində “qırx manat” sözləri “qırx manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə, “qırx manatdan” sözləri “beş yüz manatdan” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[299] 16 iyun 2007-ci il tarixli 391-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 8, maddə 757) ilə yeni məzmunda 200-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[300] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 200-1.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidinin üç min mislindən beş min mislinədək” sözləri “üç min manatdan beş min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[301] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 200-1-ci maddənin “Qeyd”ində “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən iki min mislinədək miqdar” və “şərti maliyyə vahidi məbləğinin iki min mislindən artıq olan miqdar” sözləri müvafiq olaraq “min manatdan iki min manatadək olan məbləğ” və “iki min manatdan artıq olan məbləğ” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[302] 28 aprel 2015-ci il tarixli 1266-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 6 iyun 2015-ci il, № 120, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 06, maddə 678) ilə yeni məzmunda 200-2-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[303] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 202.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[304] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 202.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141) ilə 202.2-ci maddədə “eyni müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması” sözləri “altı ayadək müddətə azadlıqdan məhrum etmə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[305]  20 sentyabr 2005-ci il tarixli 991-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 11, maddə 994) ilə Məcəlləyə 202-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[306] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 202-1.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[307] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 202-1.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[308] 31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 202-2.1-ci maddədən “min manatdan üç min manatadək miqdarda cərimə edilməklə üç ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya” sözləri çıxarılmışdır.

 

[309] 31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 202-2.2-ci maddədən “üç min manatdan yeddi min manatadək miqdarda cərimə edilməklə üç ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya” sözləri çıxarılmışdır.

 

[310] 05 mart 2010-cu il tarixli 973-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti  21 mart 2010-cu il, № 64, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178) ilə maddə 202-2-ci əlavə edilmişdir.

 

[311] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 203.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

30 aprel 2013-cü il tarixli 640-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 15 iyun 2013-cü il, № 129; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 06, maddə 594)ilə 203.1-ci maddənin sanksiyasında “yüz əlli saatdan iki yüz” sözləri “üç yüz saatdan dörd yüz” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[312] 05 mart 2010-cu il tarixli 973-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti  21 mart 2010-cu il, № 64, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178) ilə maddə 203-1-ci əlavə edilmişdir.

 

[313] 31 may 2007-ci il tarixli 357-IIIQD nömrəli  Azərbaycan Respublikası qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 6, maddə 579) ilə 204-cü maddənin adında "hazırlama" sözündən sonra ", əldə etmə" sözləri əlavə edilmişdir.

 

[314] 31 may 2007-ci il tarixli 357-IIIQD nömrəli  Azərbaycan Respublikası qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 6, maddə 579) ilə 204.1-ci maddədə "habelə" sözündən sonra "əldə etmə və ya" sözləri əlavə edilmişdir.

 

[315] 31 may 2007-ci il tarixli 357-IIIQD nömrəli  Azərbaycan Respublikası qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 6, maddə 579) ilə 204.2-ci maddədə "və satmağa" sözləri ", əldə etmə və ya satmağa" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[316] 31 may 2007-ci il tarixli 357-IIIQD nömrəli  Azərbaycan Respublikası qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 6, maddə 579) ilə 205-ci maddənin adında "hazırlama" sözündən sonra ", əldə etmə" sözləri əlavə edilmişdir.

 

[317] 31 may 2007-ci il tarixli 357-IIIQD nömrəli  Azərbaycan Respublikası qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 6, maddə 579) ilə 205.1-ci maddədə "hazırlama" sözündən sonra ", habelə əldə etmə" sözləri əlavə edilmişdir.

 

[318] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 205.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[319] 31 may 2007-ci il tarixli 357-IIIQD nömrəli  Azərbaycan Respublikası qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 6, maddə 579) ilə 205-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 205-1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən iki min mislinədək” sözləri “min manatdan iki min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

20 oktyabr 2015-ci il tarixli 1388-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 9 dekabr 2015-ci il, № 271) ilə 205-1-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Maddə   205-1.  Saxta aksiz markalarını hazırlama, əldə etmə və ya satma

Saxta aksiz markalarını satış məqsədilə hazırlama, habelə əldə etmə və ya satma –

min manatdan iki min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır.

 

[320] 30 aprel 2013-cü il tarixli 635-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 21 may 2013-cü il, № 108, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 05, maddə 481ilə Məcəlləyə 205-2-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[321] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 206-cı maddənin “Qeyd”ində “şərti maliyyə vahidi məbləğinin dörd min mislindən” sözləri “dörd min manatdan” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

29 oktyabr 2013-cü il tarixli 798-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 30 noyabr 2013-cü il, № 264) ilə "Qeyd" hissənin mətni 1-ci bənd hesab edilmişdir və həmin bənddə "maddədə" sözü "Məcəllənin 206.1-ci maddəsində" sözləri ilə əvəz edilmişdir və hissəyə yeni məzmunda 2-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[322] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 208-ci maddənin “Qeyd”ində “şərti maliyyə vahidi məbləğinin iyirmi min mislindən” və “otuz min mislindən” sözləri müvafiq olaraq “iyirmi min manatdan” və “otuz min manatdan” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[323] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 209.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən iki min mislinədək” sözləri “min manatdan iki min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[324] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 209.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin iki min mislindən beş min mislinədək” sözləri “iki min manatdan beş min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmışdir.

 

[325] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 209-cu maddənin “Qeyd”inin 1-ci bəndində “şərti maliyyə vahidi məbləğinin iki min mislindən” və “dörd min mislindən” sözləri müvafiq olaraq “iki min manatdan” və “dörd min manatdan” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[326] 31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141) ilə 210.1-ci maddədə “iki ilədək müddətə islah işləri və ya iki ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması” sözləri “cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın iki misli miqdarında cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[327] 31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 210.2-ci maddədə “iki ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması” sözləri “cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın üç misli miqdarında cərimə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[328] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 212.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin iki min mislindən dörd min mislinədək” sözləri “iki min manatdan dörd min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[329] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 213.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən iki min mislinədək” sözləri “min manatdan iki min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[330] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 213-cü maddənin “Qeyd”inin 1-ci bəndində “şərti maliyyə vahidi məbləğinin iki min mislindən əlli min mislinədək” və “şərti maliyyə vahidi məbləğinin əlli min mislindən” sözləri müvafiq olaraq “iki min manatdan əlli min manatadək” və “əlli min manatdan” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[331] 26 dekabr 2000-ci il tarixli 49-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Cinayət və İnzibati Xətalar Məcəllələrinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 1, maddə 24) ilə 213.1-ci maddənin dispozisiyası yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

213.1. Xeyli miqdarda vergilərdən yayınmaq məqsədi ilə vətəndaşlar tərəfindən gəlirlər və xərclər barədə bilə-bilə təhrif olunmuş məlumatların deklarasiyada göstərilməsi —

 

28 noyabr 2006-cı il tarixli 185-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Cinayət və İnzibati Xətalar Məcəllələrinə dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1020) ilə 213.1-ci və 213.3-cü maddələrində «başqa icbari ödənişləri» sözləri «məcburi dövlət sosial sığorta haqlarını» sözləri ilə əvəz edilmişdir.

26 dekabr 2000-ci il tarixli 49-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Cinayət və İnzibati Xətalar Məcəllələrinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 1, maddə 24) ilə 213.2-ci maddənin dispoziyası yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

213.2. Eyni əməllər külli miqdarda törədildikdə—

 

26 dekabr 2000-ci il tarixli 49-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Cinayət və İnzibati Xətalar Məcəllələrinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 1, maddə 24) ilə 213.3-cü maddənin dispoziyası yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

213.3. Xeyli miqdarda vergilərdən yayınmaq məqsədi ilə gəlirlər və ya xərclər barədə bilə-bilə təhrif olunmuş məlumatların təşkilatın mühasibat sənədlərinə daxil edilməsi—

 

31 may 2007-ci il tarixli 357-IIIQD nömrəli  Azərbaycan Respublikası qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 6, maddə 579) ilə 213-cü maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

        Maddə   213. Vergi ödəməkdən yayınma

213.1. Fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hallarda gəlirlər haqqında bəyannamə təqdim  etməməklə, yaxud gəlirlər və ya xərclər barədə bilə-bilə təhrif olunmuş məlumatları bəyannamədə göstərməklə, yaxud digər üsulla xeyli miqdarda  vergiləri və ya məcburi dövlət sosial sığorta haqlarını ödəməkdən yayınma—

şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən iki min mislinədək miqdarda cərimə və ya bir ilədək müddətə islah işləri ilə cəzalandırılır.

213.2. Eyni əməllər:

 213.2.1. külli miqdarda ziyan vurduqda;

 213.2.2. külli miqdarda gəlir əldə etməklə törədildikdə;

 213.2.3. mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə—

şərti maliyyə vahidi məbləğinin iki min mislindən beş min mislinədək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya iki ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya altı ayadək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.

213.3. Gəlirlər və ya xərclər barədə bilə-bilə təhrif olunmuş məlumatları təşkilatın mühasibat sənədlərinə daxil etməklə, yaxud digər üsulla xeyli  miqdarda vergiləri və ya məcburi dövlət sosial sığorta haqlarınıödəməkdən yayınma—

üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə iki ilədək müddətə islah işləri və ya eyni müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya bir ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.

213.4. Bu Məcəllənin 213.3-cü maddəsində nəzərdə tutulan əməllər külli miqdarda törədildikdə—

beş ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə üç ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.

Qeyd:

1. Bu Məcəllənin 213.1. və 213.2-ci maddələrində «xeyli miqdar» dedikdə, şərti maliyyə vahidi məbləğinin iki min mislindən beş min mislinədək olan məbləğ, «külli miqdar» dedikdə isə beş min mislindən yuxarı olan məbləğ başa düşülür.

2. Bu Məcəllənin 213.3. və 213.4-cü maddələrində «xeyli miqdar» dedikdə, şərti maliyyə vahidi məbləğinin on beş min mislindən yuxarı olan, «külli miqdar» dedikdə isə iyirmi beş min mislindən yuxarı olan məbləğ başa düşülür.

3. Bu Məcəllənin 213.1—213.4-cü maddələrində nəzərdə tutulan əməlləri ilk dəfə törətmiş şəxs cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanı tamamilə ödədikdə cinayət məsuliyyətindən azad olunur.

 

[332] 20 iyun 2003-cü il tarixli 485-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2003-cü il, № 8, maddə 425) ilə Məcəlləyə 213-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

20 oktyabr 2015-ci il tarixli 1388-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 9 dekabr 2015-ci il, № 271) ilə 213-1-ci maddənin adına “idxal etmə” sözlərindən sonra “, belə məhsulların (malların) nağd qaydada alğı-satqısı” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[333] 31 may 2007-ci il tarixli 357-IIIQD nömrəli  Azərbaycan Respublikası qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 6, maddə 579) ilə 213-1.1-ci maddənin sanksiyasında "bir ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya altı ayadək" sözləri "iki ilədək" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 213-1.1-cü maddənin sanksiyasında 213-1.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidinin min mislindən üç min mislinədək” sözləri “min manatdan üç min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[334] 31 may 2007-ci il tarixli 357-IIIQD nömrəli  Azərbaycan Respublikası qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 6, maddə 579) ilə 213-1.2-ci maddənin sanksiyasında "üç ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya üç ilədək" sözləri "beş ilədək" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[335] 20 oktyabr 2015-ci il tarixli 1388-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 9 dekabr 2015-ci il, № 271) ilə yeni məzmunda 213-1.3-cü və 213-1.4-cü maddələr əlavə edilmişdir.

 

[336] 31 may 2007-ci il tarixli 357-IIIQD nömrəli  Azərbaycan Respublikası qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 6, maddə 579) ilə 213-1-ci maddənin "Qeyd" hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Qeyd: bu maddədə "xeyli miqdar" dedikdə, şərti maliyyə vahidinin 500 mislindən, külli miqdar dedikdə isə şərti maliyyə vahidinin min mislindən yuxarı olan məbləğ başa düşülür.

 

16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 213-1-ci maddənin “Qeyd”ində “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən iki min mislinədək” və “şərti maliyyə vahidi məbləğinin iki min mislindən” sözləri müvafiq olaraq “beş yüz manatdan iki min manatadək” və “iki min manatdan” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

20 oktyabr 2015-ci il tarixli 1388-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 9 dekabr 2015-ci il, № 271) ilə 213-1-ci maddənin “Qeyd” hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Qeyd: bu maddədə "xeyli miqdar" dedikdə, beş yüz manatdan iki min manatadək olan məbləğ, "külli miqdar" dedikdə isə iki min manatdan yuxan olan məbləğ başa düşülür.

 

[337] 17 aprel 2007-ci il tarixli 320-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 6, maddə 562) ilə Məcəlləyə 213-2-ci və 213-3-cü maddələr əlavə edilmişdir.

 

[338] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə  213-2-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən beş min mislinədək” sözləri “min manatdan beş min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[339] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə  213-2-ci maddənin “Qeyd”ində “şərti maliyyə vahidinin yeddi min mislindən” sözləri və “yeddi min manatdan” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[340] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 213-3.1-cü maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən beş min mislinədək” sözləri “min manatdan beş min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[341] 17 may 2002-ci il tarixli 332-IIQD nömrəli "Terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə haqqında Beynəlxalq Konvensiyaya Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2002-ci il, № 5, maddə 258) ilə 214-cü maddə yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Maddə 214. Terrorçuluq

214.1. Terrorçuluq, yəni adamların həlak olması, əhəmiyyətli əmlak ziyanının vurulması, habelə başqa ağır nəticələrin baş verməsi təhlükəsi törədən partlayışların, yanğınların və ya digər hərəkətlərin edilməsi, bu hərəkətlər ictimai təhlükəsizliyi pozmaq, əhalini qorxutmaq, yaxud təqsirkarın tələbinə əsasən hakimiyyət orqanlarının qərar qəbul etməsinə təsir göstərmək məqsədi ilə habelə həmin məqsədlə bu hərəkətlərin edilməsi hədəsi ilə törədildikdə - 

beş ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.

214.2. Eyni əməllər:

214.2.1. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə;

214.2.2. təkrar törədildikdə;

214.2.3. odlu silahdan istifadə etməklə törədildikdə -

214.3 Bu Məcəllənin 214.1 və ya 214.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş əməllər mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə və ya ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə və ya digər ağır nəticələrə səbəb olduqda-

on ildən on beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.

Qeyd: Terrorçuluq əməlinin hazırlanmasında iştirak etmiş şəxs hakimiyyət orqanlarını vaxtında xəbərdar etməklə və ya başqa üsulla bu cür əməlin qarşısının alınmasına yardım etdikdə və onun əməlində başqa cinayətin tərkibi olmadıqda, cinayət məsuliyyətindən azad edilir.

 

[342] 20 oktyabr 2015-ci il tarixli 1396-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 4 noyabr 2015-ci il, № 242) ilə 214.1-ci maddəyə “digər hərəkətlər” sözlərindən sonra “(terror aktı)” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[343] 14 mart 2014-cü il tarixli 919-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 4 aprel 2014-cü il, № 66, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 04, maddə 327) ilə 214.1-ci maddənin sanksiyasında “səkkiz” sözü “on” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

30 may 2014-cü il tarixli 975-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 19 may 2014-cü il, № 128, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 6, maddə 622) ilə214.1-ci maddədə “on iki” sözləri “on dörd” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[344] 14 mart 2014-cü il tarixli 919-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 4 aprel 2014-cü il, № 66, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 04, maddə 327) ilə 214.2.5-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[345] 14 mart 2014-cü il tarixli 919-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 4 aprel 2014-cü il, № 66, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 04, maddə 327) ilə 214.2-ci maddənin sanksiyasında “on ildən” sözləri “on iki ildən” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[346] 17 may 2002-ci il tarixli 332-IIQD nömrəli "Terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə haqqında Beynəlxalq Konvensiyaya Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2002-ci il, № 5, maddə 258) ilə Məcəlləyə 214-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

7 mart 2012-ci il tarixli 314-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 15 mart 2012-ci il, № 60, “Azərbaycan” qəzeti 16 mart 2012-ci il, № 61, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 03, maddə 196) ilə 214-1-ci maddədə “219-1, rəqəmindən sonra “226, 227, rəqəmləri əlavə edilmişdir.

 

[347] 14 mart 2014-cü il tarixli 919-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 4 aprel 2014-cü il, № 66, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 04, maddə 327) ilə 214-1-ci maddənin dispozisiyasında “214,” rəqəmlərindən sonra “214-2, 214-3, rəqəmləri əlavə edilmişdir, “və 282-ci” sözləri “, 282 və 283-1-ci” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[348] 14 mart 2014-cü il tarixli 919-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 4 aprel 2014-cü il, № 66, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 04, maddə 327) ilə 214-1-ci maddənin sanksiyasında “səkkiz ildən on iki” sözləri “on ildən on dörd” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[349]  05 mart 2010-cu il tarixli 973-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti  21 mart 2010-cu il, № 64, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178) ilə 214-1-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi.

Pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın tamamilə və yaxud qismən, bilavasitə və ya dolayısı ilə terrorçuluğun törədilməsinə qəsdən yönəldilməsi və ya pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın qəsdən həmin məqsədilə toplanılması -

əmlakı müsadirə olunmaqla səkkiz ildən on iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.

 

14 mart 2014-cü il tarixli 919-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 4 aprel 2014-cü il, № 66, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 04, maddə 327) ilə214-1-ci maddənin “Qeyd” hissəsinin 2-ci bəndindən “bu cür” sözləri çıxarılmışdır.

 

[350] 14 mart 2014-cü il tarixli 919-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 4 aprel 2014-cü il, № 66, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 04, maddə 327) ilə 214-2-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[351] 14 mart 2014-cü il tarixli 919-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 4 aprel 2014-cü il, № 66, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 04, maddə 327) ilə 214-3-cü maddə əlavə edilmişdir.

 

[352] 17 may 2002-ci il tarixli 332-IIQD nömrəli "Terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə haqqında Beynəlxalq Konvensiyaya Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2002-ci il, № 5, maddə 258) ilə 216-cı maddədə "Terror aktı" sözləri, "Terrorçuluq" sözü ilə, "yeddi" sözü "beş ildən səkkiz" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[353] 2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, maddə 455) ilə Məcəlləyə 219-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[354] 31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 220.2 maddən “azadlığın məhdudlaşdırılması və ya eyni müddətə” sözləri çıxarılmışdır.

 

[355] 30 aprel 2013-cü il tarixli 640-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 15 iyun 2013-cü il, № 129; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 06, maddə 594ilə 221.1-ci, 228.4-cü, 229.4-cü, 289.1-ci, 296.1-ci və 297.1-ci maddələrin sanksiyalarında “yüz altmış saatdan iki yüz” sözləri “üç yüz iyirmi saatdan dörd yüz” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[356] 2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, maddə 455) ilə 221.2.1-ci maddədə "tərəfindən" sözündən sonra "və ya təkrar" sözləri əlavə edilmişdir.

 

[357] 14 may 2002-ci il tarixli 321-IIQD nömrəli "Şəhərsalmanın əsasları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2002-ci il, № 5, maddə 248) ilə Məcəlləyə 222-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

9 oktyabr 2007-ci il tarixli 428-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 10, maddə 937) ilə 222-ci və 222-1-ci maddələr yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Maddə 222. Tikinti, mədən işlərinin və sair işlərin aparılmasının təhlükəsizlik qaydalarını pozma

222.1. Tikintinin planlaşdırılması, ona rəhbərlik edilməsi, habelə tikinti obyektinin sökülməsi və ya bu obyektdə yenidənqurmanın aparılması zamanı işlərin, eləcə də mədən işlərinin və sair işlərin aparılmasının təhlükəsizliyi qaydalarının pozulması ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin sağlamlığına ağır və ya az ağır zərərin vurulmasına səbəb olduqda—

şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.

222.2. Eyni əməllər ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə və ya digər ağır nəticələrə səbəb olduqda—

üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə üç ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

Maddə 222-1. Tikinti qaydalarını pozma

222-1.1. Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının razılığını almadan özbaşına bina və qurğular tikmə, mövcud tikililərin konstruksiyasında dəyişiklik etmə, habelə bu tikililərin funksional təyinatı dəyişdirilməklə, onlarda yenidən planlaşdırma, yenidənqurma işlərini aparma nəticəsində ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin sağlamlığına ağır və ya az ağır zərərin vurulması -

şərti maliyyə vahidinin yüz mislindən beş yüz mislinədək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya bir ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır.

222-1.2. Eyni əməllər ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə və ya başqa ağır nəticələrə səbəb olduqda -

bir ildən dörd ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır.

 

[358] 26 oktyabr 2004-cü il tarixli 781-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004-cü il, № 11, maddə 900) ilə Məcəlləyə 222-2-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[359] 9 oktyabr 2007-ci il tarixli 428-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 10, maddə 937) ilə 222-2.l-ci maddənin sanksiyası yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

şərti maliyyə vahidinin yeddi yüz mislindən min mislinədək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.

 

[360] 9 oktyabr 2007-ci il tarixli 428-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 10, maddə 937) ilə 222-2.2-ci maddədə "iki ildən dörd" sözləri "üç ildən altı" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[361] 9 oktyabr 2007-ci il tarixli 428-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 10, maddə 937) ilə 222-3-cü maddə əlavə edilmişdir.

 

[362] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 223.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[363] 20 sentyabr 2005-ci il tarixli 991-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 11, maddə 994) ilə Məcəlləyə 224-1-cmaddə əlavə edilmişdir.

 

[364]  20 sentyabr 2005-ci il tarixli 991-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 11, maddə 994) ilə Məcəlləyə 224-2-cmaddə əlavə edilmişdir.

 

[365] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 225.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[366] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 227.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən dörd min mislinədək” sözləri “min manatdan dörd min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[367] 10 iyun 2011-ci il tarixli 158-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 07 iyul 2011-ci il, № 145, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 07, maddə 601) ilə 228-ci maddənin adından “odlu” sözü çıxarılmışdır.

 

KM2Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 228-ci maddəsinin adı və onun dispozisiyası (228.4-cü maddə) arasında olan uyğunsuzluğun aradan qaldırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə tövsiyə edilsin.

Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 228.4-cü maddəsində nəzərdə tutulan «tullayıcı silah» termini «Xidməti və mülki silah haqqında» qanunda göstərilən «soyuq atıcı silah» termini mənasında tətbiq olunmalıdır. ( «Azərbaycan» qəzeti, 03 yanvar № 1 2004-ci il, Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Məlumatı  1/2004)

 

[368] 10 iyun 2011-ci il tarixli 158-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 07 iyul 2011-ci il, № 145, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 07, maddə 601) ilə 228.4-cü maddədə “tullayıcı silahı” sözləri “soyuq atıcı silahı” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[369] 10 iyun 2011-ci il tarixli 158-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 07 iyul 2011-ci il, № 145, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 07, maddə 601) ilə 229.4-cü maddədə “tullayıcı silahı” sözləri “soyuq atıcı silahı” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[370] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 233-cü maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

02 noyabr 2012-ci il tarixli 461-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 11 noyabr 2012-ci il, № 251, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 11, maddə 1068ilə 233-cü maddədə “beş yüz manatdan” sözləri “beş min manatdan səkkiz” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[371] 14 iyun 2005-ci il tarixli 937-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 575) ilə Məcəlləyə 233-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[372] 28 aprel 2015-ci il tarixli 1266-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 6 iyun 2015-ci il, № 120, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 06, maddə 678) ilə 233-1-ci maddənin “Qeyd” hissəsinə “bu Məcəllənin digər maddələrində” sözlərindən sonra “və ya Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[373] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 233-2-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidinin min mislindən iki min mislinədək” sözləri “min manatdan iki min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[374] 20 oktyabr 2006-cı il tarixli 173-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1008) ilə  233- 2 və 233-3-cü maddələr əlavə edilmişdir.

16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 233-3-cü maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[375] 17 aprel 2007-ci il tarixli 313-IIIQD  nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-cı il, № 6, maddə 560) ilə 234-cü maddənin adında “prekursorları” sözü “onların prekursorlarını” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[376] 17 aprel 2007-ci il tarixli 313-IIIQD  nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-cı il, № 6, maddə 560) ilə 234.5-ci maddəyə “bölüşdürülməsi,” sözündən sonra “verilməsi,” sözü, “ixracı” sözündən sonra “, tranzit nəql edilməsi” sözləri əlavə edilmişdir, “prekursorların,” sözü çıxarılmışdır, “və ya psixotrop maddələrin” sözləri “, psixotrop maddələri və ya onların prekursorlarını” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[377] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 234.5-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin iki yüz mislindən min mislinədək” sözləri “iki yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[378] 17 aprel 2007-ci il tarixli 313-IIIQD  nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-cı il, № 6, maddə 560) ilə 234.5-ci maddənin Qeydin 1-ci bəndində “prekursorları” sözü “onların prekursorlarını” sözləri ilə, “prekursorların” sözü “onların prekursorlarının” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[379] 30 dekabr 2005-ci il tarixli 46-IIIQD  nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 2, maddə 71) ilə 234-cü maddənin "Qeyd" hissəsinin 2-ci bəndində "şəxsi istehlak" sözlərindən sonra "miqdarından artıq" sözləri əlavə edilmiş, "normativ-hüquqi aktlar ilə" sözləri "qanunla" sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[380] 17 aprel 2007-ci il tarixli 313-IIIQD  nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-cı il, № 6, maddə 560) ilə 235-ci maddənin adında “prekursorları” sözü “onların prekursorlarını” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[381] 17 aprel 2007-ci il tarixli 313-IIIQD  nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-cı il, № 6, maddə 560) ilə 237-ci maddənin adında və 237.1-ci maddədə “narkotik xassəli” sözləri “tərkibində narkotik maddələr olan” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[382] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 237.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin iki yüz mislindən min mislinədək” sözləri “iki yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[383] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 240.4-cü maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin iki yüz mislindən min mislinədək” sözləri “iki yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[384] 29 may 2015-ci il tarixli 1298-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 11 iyun 2015-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 06, maddə 692) ilə 240-cı maddəsinə yeni məzmunda “Qeyd” hissəsi əlavə edilmişdir.

 

[385] 7 aprel 2006-cı il tarixli 92-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 390) ilə 241-ci maddə çıxarılmışdır.

 

[386] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 242-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən üç min mislinədək” sözləri “min manatdan üç min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 242-ci maddənin sanksiyası yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksuyada deyilirdi:

min manatdan üç min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya iki ilədək müddətə islah işləri ilə cəzalandırılır.

 

[387] 19 aprel 2013-cü il tarixli 610-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 9 may 2013-cü il, № 99, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 05, maddə 459) ilə 243.1 maddənin dispozisiyada “Zor tətbiq etməklə və ya zor tətbiq etmək hədəsi ilə, şantajla, əmlakı məhv etməklə və ya zədələməklə, yaxud aldatmaqla, gəlir” sözləri “Gəlir” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[388] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 243.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

19 aprel 2013-cü il tarixli 610-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 9 may 2013-cü il, № 99, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 05, maddə 459) ilə243.1 maddənin sanksiyada “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri “iki min beş yüz manatdan üç min beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir, “üç ilədək” sözlərindən əvvəl isə “bir ildən” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[389] 30 sentyabr 2011-ci il tarixli 199-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 26 noyabr 2011-ci il, № 255; “Azərbaycan” qəzeti, 27 noyabr 2011-ci il, № 262; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 11, maddə 980) ilə 244–1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[390] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 246-cı maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən iki min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan iki min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[391] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 248.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin iki yüz mislindən min mislinədək” sözləri “iki yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[392] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 249.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[393] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 249.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[394] 6 mart 2015-ci il tarixli 1222-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 9 aprel 2015-ci il, № 073, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 4, maddə 359)ilə 250.1-ci və 252.2-ci maddələrdə “balıq ehtiyatlarına” sözləri “balıq və digər su bioresurslarına” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[395] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 250.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[396] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 250.2-cı maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən iki min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan iki min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[397] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 251.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[398] 31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 251.2-ci maddədə “bir ilədək müddətə islah işləri və ya bir ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması” sözləri “min manatdan iki min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[399] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 252.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[400] 31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 252.2-ci maddədə “iki ilədək müddətə islah işləri” sözləri “min manatdan iki min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[401] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 253.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[402] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 254.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən min mislinədək” sözləri “yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[403] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 255-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən min mislinədək” sözləri “yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[404] 6 mart 2015-ci il tarixli 1222-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 9 aprel 2015-ci il, № 073, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 4, maddə 359)ilə 256-cı maddənin adında “Balıqları və başqa su heyvanlarını” sözləri “Balıq və digər su bioresurslarını” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[405] 6 mart 2015-ci il tarixli 1222-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 9 aprel 2015-ci il, № 073, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 4, maddə 359)ilə 256.1-ci maddədə “Balıqların və ya başqa su heyvanlarının” sözləri “Balıq və digər su bioresurslarının” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[406] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 256.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

30 aprel 2013-cü il tarixli 640-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 15 iyun 2013-cü il, № 129; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 06, maddə 594)ilə 221.1-ci, 228.4-cü, 229.4-cü, 289.1-ci, 296.1-ci və 297.1-ci maddələrin sanksiyalarında “yüz altmış saatdan iki yüz” sözləri “üç yüz iyirmi saatdan dörd yüz” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[407] 6 mart 2015-ci il tarixli 1222-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 9 aprel 2015-ci il, № 073, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 4, maddə 359)ilə 256.2.2-ci maddədə “balıqların, yaxud başqa su heyvanlarının” sözləri “balıq və digər su bioresurslarının” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[408]  2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, №7, maddə 455) ilə 256-cı maddədə “256.2.2” rəqəmi “256.2.1” rəqəmi ilə, “256.2.3” rəqəmi “256.2.2” rəqəmi ilə, “256.2..4” rəqəmi “256.2.3” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[409] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 256.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən min mislinədək” sözləri “yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[410] 2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, maddə 455) ilə 256-cı maddədə "256.2.2." rəqəmi "256.2.1." rəqəmi ilə, "256.2.3." rəqəmi "256.2.2." rəqəmi ilə, "256.2.4." rəqəmi "256.2.3." rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 256.3-cü maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən iki min mislinədək” sözləri “min manatdan iki min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[411] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 256-cı maddənin “Qeyd”ində “şərti maliyyə vahidi məbləğinin dörd yüz mislindən min mislinədək” və “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən” sözləri müvafiq olaraq “dörd yüz manatdan min manatadək” və “min manatdan” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[412] 6 mart 2015-ci il tarixli 1222-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 9 aprel 2015-ci il, № 073, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 4, maddə 359)ilə 257-ci maddənin adında “Balıq ehtiyatlarının” sözləri “Balıq və digər su bioresurslarının” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[413] 6 mart 2015-ci il tarixli 1222-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 9 aprel 2015-ci il, № 073, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 4, maddə 359)ilə 257-ci maddənin dispozisiyada “balıq ehtiyatlarının” sözləri “balıq və digər su bioresurslarının” sözləri ilə, “balıqların və ya digər su heyvanlarının” sözləri “balıq və digər su bioresurslarının” sözləri ilə əvəzedilmişdir.

 

[414] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 257-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[415] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 258.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[416] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 258.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən min mislinədək” sözləri “yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[417] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 258.3-cü maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin altı yüz mislindən min mislinədək” sözləri “altı yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 258.3-cü maddədən “iki ilədək azadlığın məhdudlaşdırılması və ya” sözləri çıxarılmışdır.

 

[418] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 258-ci maddənin “Qeyd”ində “şərti maliyyə vahidi məbləğinin dörd yüz mislindən min mislinədək” və “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən” sözləri müvafiq olaraq “dörd yüz manatdan min manatadək” və “min manatdan” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[419] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 259.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən iki min mislinədək” sözləri “min manatdan iki min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

20 oktyabr 2009-cu il tarixli 896-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 27 dekabr 2009-cu il, №289) ilə 259.1-ci maddədə "min manatdan iki min manatadək" sözləri "iki min beş yüz manatdan üç min beş yüz manatadək" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[420] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 259.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin iki min mislindən beş min mislinədək” sözləri “iki min manatdan beş min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmışdir.

20 oktyabr 2009-cu il tarixli 896-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 27 dekabr 2009-cu il, №289) ilə 259.2-ci maddədə "iki min manatdan beş min manatadək" sözləri "üç min beş yüz manatdan beş min manatadək" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[421] 2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, maddə 455) ilə 259-cu maddədə "meşələrində" sözü "və digər meşələrdə" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

7 dekabr 2004-cü il tarixli 801-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 1, maddə 3) ilə 259-cu maddədə “beş yüz mislindən min mislinədək» sözləri «doqquz yüz mislindən min dörd yüz mislinədək” sözləri ilə, “bir ilədək müddətə islah işləri və ya altı ayadək müddətə azadlıqdan məhrumetmə” sözləri “iki ilədək müddətə islah işləri və ya bir il altı ayadək müddətə azadlıqdan məhrumetmə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, maddə 455) ilə 259-cu maddəyə yeni məzmunda qeyd əlavə edilmişdir.

19 oktyabr 2007-ci il tarixli 456-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 10, maddə 941) ilə 259-cu maddəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

        Maddə 259. Qanunsuz ağac kəsmə

Qoruyucu, sanitariya-gigiyena və sağlamlaşdırma funksiyasını yerinə yetirən meşələrdə, qoruq və digər meşələrdə, milli və ya təbii parklarda ağacların və ya kolların qanunsuz kəsilməsi xeyli miqdarda ziyan vurduqda—

şərti maliyyə vahidi məbləğinin doqquz yüz mislindən min dörd yüz mislinədək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya bir il altı ayadək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır.

Qeyd: Bu Məcəllənin 259-cu maddəsində "xeyli miqdar" dedikdə şərti maliyyə vahidinin dörd yüz mislindən artıq olan məbləğ başa düşülür.

 

16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə259-cu maddənin “Qeyd”ində “şərti maliyyə vahidi məbləğinin üç yüz mislindən min mislinədək” və “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən” sözləri müvafiq olaraq “üç yüz manatdan min manatadək” və “min manatdan” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[422] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 260.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[423] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 261-ci maddənin sanksiyasında  “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[424] 2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, maddə 455) ilə 261-ci maddəyə qeyd əlavə edilmişdir.

 

16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 261-ci maddənin “Qeyd”ində “şərti maliyyə vahidinin iki yüz mislindən” sözləri “iki yüz manatdan” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[425] 31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 262.1-ci maddədən “ağır və ya” sözləri çıxarılməşdır və maddənin sanksiyası yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

üç ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.

 

[426] 31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 262.1-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[427] 31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 262.2-ci maddədə “Eyni əməllər” sözləri “Bu Məcəllənin 262.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əməllər” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[428] 31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 263.1-ci maddədən “və ya ağır” sözləri çıxarılsın və maddənin sanksiyası yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

üç ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya üç ilədək müddətə nəqliyyat vasitələrini idarə etmək hüququndan məhrum edilməklə eyni müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.

 

[429] 31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 263.1-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[430] 31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 263.2-ci maddədə “Eyni əməllər” sözləri “Bu Məcəllənin 263.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əməllər” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[431] 05 aprel 2013-cü il tarixli 597-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti 19 aprel 2013-cü il, № 81, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 04, maddə 364ilə yeni məzmunda 263-1-ci maddə əlavə  edilmişdir.

 

[432] 20 oktyabr 2015-ci il tarixli 1406-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 6 noyabr 2015-ci il, № 244) ilə 263-1.2-ci maddəyə “ağır zərər vurulmasına” sözlərindən sonra “, yaxud ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitəsinin idarə edilməsi zamanı ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin sağlamlığına az ağır və ya ağır zərər vurulmasına” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[433] 05 aprel 2013-cü il tarixli 597-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti 19 aprel 2013-cü il, № 81, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 04, maddə 364ilə 264-cü maddənin dizpozisiyasında “263-cü maddəsində” sözləri “263-cü və ya 263-1-ci maddələrində” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

KM2 Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 264-cü maddəsi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 66-cı maddəsinə uyğun hesab edilmişdir. ( «Azərbaycan» qəzeti, 09 yanvar № 27 2004-cü il, Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Məlumatı  1/2004)

 

[434] 05 aprel 2013-cü il tarixli 597-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti 19 aprel 2013-cü il, № 81, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 04, maddə 364ilə 264-cü maddəyə yeni məzmunda “Qeyd” hissəsi əlavə edilmişdir.

 

[435] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 265.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən min mislinədək” sözləri “yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 265.1-ci maddədə “iki ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması” sözləri “iki ilədək müddətə islah işləri” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

20 oktyabr 2015-ci il tarixli 1406-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 6 noyabr 2015-ci il, № 244) ilə 265.1-ci maddənin sanksiyasında “yüz” sözü “beş yüz” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[436] 20 oktyabr 2015-ci il tarixli 1406-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 6 noyabr 2015-ci il, № 244) ilə yeni məzmunda 265-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[437] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 266.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[438] 05 aprel 2013-cü il tarixli 597-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti 19 aprel 2013-cü il, № 81, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 04, maddə 364ilə 267.1-ci maddədə “263 və 264 sözləri “263-264” rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[439] 31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472)ilə 267.1-ci maddədə “iki ilədək müddətə islah işləri və ya iki ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması” sözləri “min manatdan iki min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[440] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 268.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin iki min mislindən beş min mislinədək” sözləri “iki min manatdan beş min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmışdir.

 

[441] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 270-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən iki min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan iki min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[442] 29 iyun 2012-ci il tarixli 408-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 17 iyul 2012-ci il, № 156, “Azərbaycan” qəzeti 18 iyul 2012-ci il, № 157, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 07, maddə 669ilə Məcəllənin otuzuncu fəsli yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Product Tour
Go to top