"Be faithful to that which exists within yourself."
Andre Gide

30-cu fəsil

KOMPÜTER INFORMASIYASI SAHƏSINDƏ CINAYƏTLƏR

Maddə 271. Kompüter informasiyasına qanunsuz olaraq daxil olma

271.1. Qanunla qorunan kompüter informasiyasına, yəni maşın daşıyıcılarında, elektron-hesablayıcı maşınlarda (EHM), elektron-hesablayıcı maşınlar sistemində və ya onların şəbəkələrində olan infomasiyalara qanunsuz olaraq daxil olma, bu hərəkətlər informasiyanın məhv edilməsi, təcrid olunması, modifikasiya olunması, onun surətinin çıxarılması, yaxud EHM-in işinin, sisteminin və ya onların şəbəkəsinin fəaliyyətinin pozulmasına səbəb olduqda—

beş yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya bir ilədək müddətə islah işləri və ya bir ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.[442]

271.2. Eyni əməllər:

271.2.1. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə;

271.2.2. vəzifəli şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə yaxud elektron-hesablayıcı maşınlara, elektron-hesablayıcı maşınlar sisteminə və ya onların şəbəkələrinə daxil olmaq hüququ olan şəxs tərəfindən törədildikdə;

271.2.3. külli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə—

min manatdan iki min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.[442] 

Maddə 272. Elektron-hesablayıcı maşınlar üçün ziyan verici proqramlar yaratma, onlardan istifadə etmə və ya onları yayma

272.1. İnformasiyanın icazəsiz məhvinə, təcrid olunmasına, modifikasiya edilməsinə və ya surətinin çıxarılmasına, EHM, EHM sisteminin və ya onların şəbəkələrinin işinin pozulmasına səbəb ola biləcəyini bilə-bilə EHM proqramlarını yaratma və ya mövcud proqramlara dəyişikliklər etmə, habelə belə proqramlardan və ya belə proqramlarla yüklənmiş maşın daşıyıcılarından istifadə etmə və ya onları yayma—

beş yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə edilməklə iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.[442]

272.2. Eyni əməllər ehtiyatsızlıqdan ağır nəticələrə səbəb olduqda—

iki ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

Maddə 273. Elektron hesablayıcı maşınların (EHM), EHM sisteminin və ya onların şəbəkələrinin istismarı qaydalarını pozma

273.1. EHM-lə, EHM sistemi ilə və ya onların şəbəkələri ilə işləməyə icazəsi olan şəxs tərəfindən EHM-ın, EHM sisteminin və ya onların şəbəkələrinin istismarı qaydalarının pozulması nəticəsində EHM-dəki qanunla qorunan məlumatların məhvi, təcrid olunması və ya modifikasiya edilməsi əhəmiyyətli zərər vurulmasına səbəb olduqda—

üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum etmə və ya yüz altmış saatdan iki yüz saatadək ictimai işlər və ya bir ilədək müddətə islah işləri və ya iki ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması ilə cəzalandırılır.[442]

273.2. Eyni əməllər ehtiyatsızlıqdan ağır nəticələrə səbəb olduqda—

iki ilədək müddətə islah işləri və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.

 

[443] 30 may 2014-cü il tarixli 975-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 19 may 2014-cü il, № 128, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 6, maddə 622) ilə 275.1-ci maddədə “beş ildən on” sözləri “yeddi ildən on iki” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[444] 30 may 2014-cü il tarixli 975-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 19 may 2014-cü il, № 128, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 6, maddə 622) ilə 276-cı maddədə “yeddi” sözü “on” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[445] 20 oktyabr 2015-ci il tarixli 1396-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 4 noyabr 2015-ci il, № 242) ilə 277-ci maddənin adından “(terror aktı)” sözləri çıxarılmışdır.

 

[446] 30 may 2014-cü il tarixli 975-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 19 may 2014-cü il, № 128, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 6, maddə 622) ilə 279.3-cü maddədə “səkkiz ildən on beş” sözləri “on iki ildən iyirmi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[447] 30 dekabr 2003-cü il tarixli 569-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinin tətbiq edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi və Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004-cü il, № 1, maddə 10) ilə 283-cü maddənin adında və mətnində "irqi" sözündən sonra ", sosial" sözü əlavə edilmiş, "dini düşmənçiliyin" sözləri "dini nifrət və düşmənçiliyin" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[448] 14 mart 2014-cü il tarixli 919-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 4 aprel 2014-cü il, № 66, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 04, maddə 327) ilə 283.1-ci maddədə “və ya kütləvi” sözləri “, o cümlədən kütləvi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[449] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 283.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən iki min mislinədək” sözləri “min manatdan iki min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 225.1, 270 və 283.1-ci maddələrdə “üç ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması” sözləri “iki ilədək müddətə islah işləri” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[450] 14 mart 2014-cü il tarixli 919-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 4 aprel 2014-cü il, № 66, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 04, maddə 327) ilə 283-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[451] 6 mart 2015-ci il tarixli 1231-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 5 aprel 2015-ci il, № 070, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 4, maddə 368)ilə 284.1-ci maddənin sanksiyasında “iki ildən beş ilədək” sözləri “üç ildən altı ilədək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[452] 6 mart 2015-ci il tarixli 1231-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 5 aprel 2015-ci il, № 070, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 4, maddə 368)ilə 284.2-ci maddənin sanksiyasında “üç ildən yeddi ilədək” sözləri “dörd ildən səkkiz ilədək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[453] 6 mart 2015-ci il tarixli 1231-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 5 aprel 2015-ci il, № 070, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 4, maddə 368)ilə yeni məzmunda 284-1-ci maddə əlavə  edilmişdir.

 

[454] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 286.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin iki yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “iki yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[455] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 286.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin iki yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “iki yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[456] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 286.3-cü maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən səkkiz yüz mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan səkkiz yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[457] 17 may 2011-ci il tarixli 116-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 06 iyul 2011-ci il, № 144, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 07, maddə 587) ilə 287-ci maddədə “məhkəmə nəzarətçisinin, məhkəmə icraçısının” sözləri “icra məmurunun” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

13 fevral 2015-ci il tarixli 1191-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 10 aprel 2015-ci il, № 74, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 4, maddə 339) ilə287-ci maddədən “andlı iclasçıların,” sözləri çıxarılmışdır.

 

[458] 13 fevral 2015-ci il tarixli 1191-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 10 aprel 2015-ci il, № 74, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 4, maddə 339) ilə 288.1-ci maddədə “andlı iclasçıları, habelə onların” sözləri “habelə onun” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[459] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 288.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən üç min mislinədək” sözləri “min manatdan üç min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[460] 17 may 2011-ci il tarixli 116-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 06 iyul 2011-ci il, № 144, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 07, maddə 587) ilə 288.2-ci maddədə “məhkəmə nəzarətçisi, məhkəmə icraçısı” sözləri “icra məmuru” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[461] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 288.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[462] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 289.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin üç yüz mislinədək” sözləri “üç yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[463] 13 fevral 2015-ci il tarixli 1191-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 10 aprel 2015-ci il, № 74, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 4, maddə 339) ilə 289.2-ci maddədən “və ya andlı iclasçılar” sözləri çıxarılmışdır.

 

[464] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 289.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin üç yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “üç yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[465] 27 dekabr 2013-cü il tarixli 872-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 11 fevral 2014-cü il, № 29, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 2, maddə 89ilə 292-ci maddənin adında “həbsdə” sözü “həbs yerində” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[466] 27 dekabr 2013-cü il tarixli 872-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 11 fevral 2014-cü il, № 29, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 2, maddə 89ilə 292.2-ci maddədən “və ya həbsdə saxlama” və “iki ildən” sözləri çıxarılmışdır.

 

[467] 27 dekabr 2013-cü il tarixli 872-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 11 fevral 2014-cü il, № 29, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 2, maddə 89ilə yeni məzmunda 292.2-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[468] 27 dekabr 2013-cü il tarixli 872-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 11 fevral 2014-cü il, № 29, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 2, maddə 89ilə 292.3-cü maddədə “292.1 və ya 292.2-ci” sözləri “292.1-ci, 292.2-ci və ya 292.2-1-ci” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[469] 29 iyun 2012-ci il tarixli 405-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 14 iyul 2012-ci il, № 154, “Azərbaycan” qəzeti 17 iyul 2012-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 07, maddə 666) ilə 293-cü maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Maddə 293. İfadə verməyə məcbur etmə

293.1. Prokuror, müstəntiq və ya təhqiqatçı tərəfindən və ya onların təhriki ilə dindirmə zamanı hədələməklə, şantajla, ləyaqəti alçaltmaqla və ya sair qanunsuz hərəkətlər tətbiq etməklə şübhə edilən şəxsi, təqsirləndiriləni, zərərçəkmiş şəxsi, şahidi ifadə verməyə, habelə eksperti rəy verməyə məcbur etmə—

üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.

293.2. Eyni əməllər işgəncə verməklə törədildikdə—

beş ildən on ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.

 

[470] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 294.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[471] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 295.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[472] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 296.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin üç yüz mislindən min mislinədək” sözləri “üç yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[473] 29 iyun 2012-ci il tarixli 405-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 14 iyul 2012-ci il, № 154, “Azərbaycan” qəzeti 17 iyul 2012-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 07, maddə 666) ilə 296.2-ci maddədə “yeddi” sözü “səkkiz” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[474] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 297.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[475]  11 iyun 2004-cü il tarixli 688-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004-cü il, № 8, maddə 598) ilə 297-ci maddəsinin qeydinin 1-ci bəndində "hökm və ya qətnamə" sözlərindən sonra ", habelə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən qərar" sözləri əlavə edilmişdir.

 

[476] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 139.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin üç yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “üç yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

30 aprel 2013-cü il tarixli 640-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 15 iyun 2013-cü il, № 129; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 06, maddə 594)ilə 298-ci maddənin sanksiyasında “yüz iyirmi saatdan yüz səksən” sözləri “iki yüz qırx saatdan üç yüz altmış” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[477] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 299.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[478] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 299.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən üç min mislinədək” sözləri “min manatdan üç min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[479] 20 oktyabr 2015-ci il tarixli 1396-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 4 noyabr 2015-ci il, № 242) ilə 300-cü maddəyə “məlumatlarının yayılması” sözlərindən sonra “ibtidai araşdırmanın aparılmasına mane olduqda, yaxud” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[480] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 300-cü maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[481] 17 may 2011-ci il tarixli 116-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 06 iyul 2011-ci il, № 144, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 07, maddə 587) ilə 301.1-ci maddədə “məhkəmə nəzarətçiləri, məhkəmə icraçıları” sözləri “icra məmurları” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

13 fevral 2015-ci il tarixli 1191-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 10 aprel 2015-ci il, № 74, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 4, maddə 339) ilə301.1-ci maddədən “andlı iclasçılar,” sözləri çıxarılmışdır.

 

[482] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 301.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[483] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 302.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[484] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 302.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən iki min mislinədək” sözləri “min manatdan iki min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

4 mart 2011-ci il tarixli 78-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 22 aprel 2011-ci il, № 82, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 4, maddə 253) ilə 302.2-ci maddədə “informasiyanın gizli yolla götürülməsi üçün nəzərdə tutulan xüsusi” sözləri “gizli qaydada informasiya alınması üçün nəzərdə tutulmuş” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[485]  4 mart 2011-ci il tarixli 78-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 22 aprel 2011-ci il, № 82, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 4, maddə 253)ilə yeni məzmunda 302.3-cü maddə əlavə edilmişdir.

 

31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 302.3 maddən “azadlığın məhdudlaşdırılması və ya eyni müddətə” sözləri çıxarılmışdır.

 

[486] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 303.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[487] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 303.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən üç min mislinədək” və “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislinədək” sözləri müvafiq olaraq “min manatdan üç min manatadək” və “beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[488] 27 dekabr 2013-cü il tarixli 872-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 11 fevral 2014-cü il, № 29, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 2, maddə 89ilə 304-cü maddənin adında “yerindən, həbsdən və ya” sözləri “və ya həbs yerindən, yaxud” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[489] 27 dekabr 2013-cü il tarixli 872-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 11 fevral 2014-cü il, № 29, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 2, maddə 89ilə 304.1-ci maddədə “və ya ibtidai həbsdə olan şəxsin azadlıqdan məhrum etmə yerlərindən, həbsdən və ya” sözləri “, həbs edilən və ya tutulan şəxsin azadlıqdan məhrum etmə və ya həbs yerindən, yaxud” sözlər ilə əvəz edilmişdir.

 

[490] 28 dekabr 2012-ci il tarixli 541-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 8 fevral 2013-cü il, № 29; “Azərbaycan” qəzeti, 10 fevral 2013-cü il, № 31; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 02, maddə 102ilə 306.1-ci maddədə “və ya qərarını” sözləri “, qərarını və ya əmrini” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[491] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 306.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

18 iyun 2010-cu il tarixli 1034-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 17 iyul 2010-cu il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 07, maddə 591) ilə 306.1-ci maddənin sanksiyası yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

beş yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya yüz altmış saatdan iki yüz saatadək ictimai işlər və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya eyni müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.

 

[492] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 306.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən iki min mislinədək” sözləri “min manatdan iki min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

18 iyun 2010-cu il tarixli 1034-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 17 iyul 2010-cu il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 07, maddə 591) ilə 306.2-ci maddənin sanksiyası yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

min manatdan iki min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə bir ildən üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.

 

[493] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 307.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[494] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 307.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin iki min mislindən beş min mislinədək” sözləri “iki min manatdan beş min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmışdir.

 

[495] 24 iyun 2011-ci il tarixli 183-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 avqust 2011-ci il, № 167, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 07, maddə 621) ilə Otuz üçüncü fəslin adı yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

 

33-cü fəsil. Korrupsiya cinayətləri və dövlət hakimiyyəti, dövlət qulluğu mənafeyi, yerli özünüidarə orqanlarında, habelə kommersiya və ya qeyri-kommersiya təşkilatlarında qulluq mənafeyi əleyhinə olan cinayətlər.

 

7 aprel 2006-cı il tarixli 92-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 390) ilə Otuz üçüncü fəslin adı yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

DÖVLƏT HAKİMİYYƏTİ, DÖVLƏT QULLUĞU MƏNAFEYİ VƏ YERLİ ÖZÜNÜİDARƏ ORQANLARINDA, HABELƏ DİGƏR KOMMERSİYA VƏ QEYRİ-KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARINDA QULLUQ MƏNAFEYİ ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR

 

[496] 7 aprel 2006-cı il tarixli 92-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 390) ilə 308.1-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilmişdir:

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, yəni vəzifəli şəxsin tamah və ya sair şəxsi marağı üzündən öz qulluq səlahiyyətlərindən qulluq mənafeyinə qəsdən zidd olaraq istifadə etməsi vətəndaşların və ya təşkilatların hüquqlarına və qanuni mənafelərinə, yaxud cəmiyyətin və ya dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə mühüm zərər vurduqda—

şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən iki min mislinədək miqdarda cərimə və ya üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum etmə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.

 

16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 308.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidinin min mislindən iki min mislinədək” sözləri “min manatdan iki min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[497] 2 iyun 2008-ci il tarixli 617-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 461) ilə 308.2-ci maddəsində “səbəb olduqda” sözlərindən sonra “və ya seçkinin (referendumun) nəticələrinə təsir məqsədilə törədildikdə” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[498] 7 aprel 2006-cı il tarixli 92-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 390) ilə 308.2-ci maddənin sanksiyasında "üç ildən yeddi ilədək" sözləri ", əmlakı müsadirə olunmaqla üç ildən səkkiz ilədək" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[499] 24 iyun 2011-ci il tarixli 183-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 avqust 2011-ci il, № 167 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 07, maddə 621) ilə 308-ci maddənin “Qeyd” hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Qeyd: 1. Bu fəslin maddələrində vəzifəli şəxslər dedikdə daimi, müvəqqəti olaraq və ya xüsusi səlahiyyət üzrə hakimiyyət nümayəndəsi funksiyalarını həyata keçirən, yaxud dövlət orqanlarında, yerli özünüidarə orqanlarında, dövlət və bələdiyyə müəssisə, idarə və təşkilatlarında, habelə digər kommersiya və qeyri-kommersiya təşkilatlarında təşkilati-sərəncamverici və ya inzibati-təsərrüfat funksiyalarını yerinə yetirən şəxslər, beynəlxalq təşkilatların  nümayəndələri, habelə "Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun məqsədi üçün vəzifəli şəxs hesab edilən digər şəxslər başa düşülür.

2. Vəzifəli şəxslər sırasına daxil olmayan dövlət qulluqçuları və yerli özünüidarə orqanlarının, habelə kommersiya və qeyri-kommersiya təşkilatlarının qulluqçuları müvafiq maddələrlə xüsusi olaraq nəzərdə tutulmuş hallarda bu fəslin maddələri ilə cinayət məsuliyyəti daşıyırlar.

 

13 fevral 2015-ci il tarixli 1191-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 10 aprel 2015-ci il, № 74, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 4, maddə 339) ilə308-ci maddənin “Qeyd” hissəsinin 7-ci bəndindən “andlı iclasçılar” sözlərindən əvvəl “və ya yerli” sözləri çıxarılmışdır.

 

[500] 7 aprel 2006-cı il tarixli 92-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 390) ilə 309.1-ci maddədə "vətəndaşların və ya təşkilatların" sözləri "fiziki və ya hüquqi şəxslərin" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

309.1-ci maddənin sanksiyasında "və ya edilməməklə" sözləri ", əmlakı müsadirə olunmaqla" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 309.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən iki min mislinədək” sözləri “min manatdan iki min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[501] 7 aprel 2006-cı il tarixli 92-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 390) ilə 309.2-ci maddənin sanksiyasında "edilməklə" sözündən sonra ", əmlakı müsadirə olunmaqla" sözləri əlavə edilmişdir.

 

[502] 7 aprel 2006-cı il tarixli 92-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 390) ilə 310-ci maddədə "vətəndaşların və ya təşkilatların" sözləri "fiziki və ya hüquqi şəxslərin" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 310-cu maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[503] 7 aprel 2006-cı il tarixli 92-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 390) ilə 311-ci maddənin adı və 311.1-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir:

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Maddə 311. Rüşvət alma

311.1. Rüşvət verənin və ya onun təmsil etdiyi şəxsin xeyrinə hərəkətlərə (hərəkətsizliyə) görə, bu hərəkətlərin (hərəkətsizliyin) edilməsi vəzifəli şəxsin vəzifə səlahiyyətlərinə daxil olduqda və ya o öz qulluq mövqeyinə görə belə hərəkətlərə (hərəkətsizliyə) yardım edə bildikdə, eləcə də xidmət üzrə ümumi himayədarlığa və ya laqeydliyə görə vəzifəli şəxs tərəfindən şəxsən və ya vasitəçidən istifadə etməklə pul, qiymətli kağızlar, digər əmlak və ya əmlak xarakterli mənfəət şəklində rüşvət alma—

üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə iki ildən yeddi ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.

 

[504] 24 iyun 2011-ci il tarixli 183-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 avqust 2011-ci il, № 167, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 07, maddə 621) ilə 311.1-ci maddədə “və ya alması” sözlərindən sonra “, yaxud bu barədə təklif və ya vədi qəbul etməsi” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[505] 7 aprel 2006-cı il tarixli 92-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 390) ilə 311.2-ci maddənin sanksiyasında "edilməklə" sözündən sonra ", əmlakı müsadirə olunmaqla" sözləri əlavə edilmişdir.

 

[506] 7 aprel 2006-cı il tarixli 92-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 390) ilə 311.3-cü maddənin sanksiyasında "yeddi" sözü "səkkiz" sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[507] 7 aprel 2006-cı il tarixli 92-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 390) ilə 311-ci maddənin "Qeyd" hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Qeyd: Pul məbləği, qiymətli kağızların, əmlakın və ya əmlak xarakterli digər mənfəətin dəyəri şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş min misli miqdarından yuxarı olduqda rüşvətin miqdarı «külli miqdar» hesab olunur. 

16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 311-ci maddənin “Qeyd”ində “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş min mislindən” sözləri “beş min manatdan” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[508] 7 aprel 2006-cı il tarixli 92-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 390) ilə 312-ci maddənin adı və 312.1-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

  Maddə 312. Rüşvət vermə

312.1. Şəxsən və ya vasitəçidən istifadə etməklə vəzifəli şəxsə rüşvət vermə—

şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən iki min mislinədək miqdarda cərimə və ya şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək miqdarda cərimə edilməklə və ya edilməməklə beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır

 

[509] 24 iyun 2011-ci il tarixli 183-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 avqust 2011-ci il, № 167, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 07, maddə 621) ilə 312.1-ci maddədə “güzəşt” sözündən sonra “təklif olunması, vəd edilməsi və ya” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[510] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 312.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidinin min mislindən iki min mislinədək” sözləri “min manatdan iki min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[511] 7 aprel 2006-cı il tarixli 92-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 390) ilə 312.2-ci maddənin sanksiyasında "və ya olunmamaqla üç" sözləri "dörd" sözü ilə əvəz edilmişdir.

16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə312.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin iki min mislindən dörd min mislinədək” sözləri “iki min manatdan dörd min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[512] 7 aprel 2006-cı il tarixli 92-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 390) ilə Aşağıdakı məzmunda 312-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[513] 24 iyun 2011-ci il tarixli 183-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 avqust 2011-ci il, № 167, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 07, maddə 621) ilə 312-1.1-ci maddədə “üçüncü şəxslər üçün” sözlərindən sonra “, birbaşa və ya dolayı yolla, şəxsən və ya vasitəçidən istifadə etməklə” sözləri, “və ya alınması” sözlərindən sonra “, yaxud bu barədə təklif və ya vədin qəbul edilməsi” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[514] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 312-1.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidinin üç min mislindən beş min mislinədək” sözləri “üç min manatdan beş min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[515] 24 iyun 2011-ci il tarixli 183-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 avqust 2011-ci il, № 167, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 07, maddə 621) ilə 312-1.2-ci maddədə “üçün” sözü “məqsədilə onun özü və ya üçüncü şəxslər üçün birbaşa və ya dolayı yolla, şəxsən və ya vasitəçidən istifadə etməklə” sözləri ilə əvəz edilmişdir, “güzəştin” sözündən sonra “təklif olunması, vəd edilməsi və ya” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[516] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 312-1.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidinin min mislindən iki min mislinədək” sözləri “min manatdan iki min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

7 mart 2012-ci il tarixli 314-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 15 mart 2012-ci il, № 60, “Azərbaycan” qəzeti 16 mart 2012-ci il, № 61, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 03, maddə 196) ilə 144-1.1, 144-1.2, 144-1.3, 165.2, 165-2.1, 165-2.2, 181.2, 181.3, 182.3, 183.2, 184.3, 204.2, 204.3, 205.2, 206.4, 213-1.1, 213-1.2, 214.1, 214.2, 214-1, 232.3, 234.4, 235.4, 308.1, 309.2, 311.3, 312.1, 312.2, 312-1.1 və 312-1.2-ci maddələrin sanksiyalarından “əmlakı müsadirə olunmaqla” sözləri çıxarılmışdır.

 

[517] 27 fevral 2007-ci il tarixli 251-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 5, maddə 398) ilə 313-cü maddəsinin dispozisiyasında "rəsmi sənədlərəsözlərindən sonra "və ya informasiya resurslarına" sözləri, "sənədlərdə" sözündən sonra isə "və ya informasiya resurslarında" sözləri əlavə edilmişdir.

 

[518] 24 iyun 2011-ci il tarixli 183-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 avqust 2011-ci il, № 167, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 07, maddə 621) ilə 313-cü maddədə “, eləcə də vəzifəli şəxs olmayan dövlət qulluqçusu və ya yerli özünüidarə orqanı qulluqçusu” sözləri çıxarılmışdır.

 

[519] 7 aprel 2006-cı il tarixli 92-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 390) ilə 313-cü maddənin sanksiyasında "və ya iki yüz qırx saatadək ictimai işlər" sözləri çıxarılmışdır, "və ya edilməməklə" sözləri ", əmlakı müsadirə olunmaqla" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 313-cü maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

7 mart 2012-ci il tarixli 314-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 15 mart 2012-ci il, № 60, “Azərbaycan” qəzeti 16 mart 2012-ci il, № 61, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 03, maddə 196) ilə 193-1.1, 193-1.2, 193-1.3, 202-2.1, 202-2.2, 203-1.1, 203-1.2, 308.2, 309.1, 311.1, 311.2 və 313-cü maddələrin sanksiyalarından “, əmlakı müsadirə olunmaqla” sözləri çıxarılmışdır.

 

[520] 7 aprel 2006-cı il tarixli 92-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 390) ilə 314.1-ci maddədə "vətəndaşların və ya təşkilatların" sözləri "fiziki və ya hüquqi şəxslərin" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 314.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

30 aprel 2013-cü il tarixli 640-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 15 iyun 2013-cü il, № 129; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 06, maddə 594)ilə 314.1-ci maddənin sanksiyasında “iki yüz otuz” sözləri “iki yüz qırx saatdan dörd yüz altmış” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[521] 4 may 2004-cü il tarixli 646-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004-cü il, № 5, maddə 321) ilə Məcəlləyə yeni 314-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

30 sentyabr 2015-ci il tarixli 1336-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 noyabr 2015-ci il, № 258) ilə 314-1-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Maddə 314-1. Dövlətin müstəsna mülkiyyətində olan və özgəninkiləşdirilməsi qadağan edilən torpaq sahələrinə dair qanunsuz qərar qəbul etmə

Vəzifəli şəxs tərəfindən dövlətin müstəsna mülkiyyətində olan və özgəninkiləşdirilməsi qanunla qadağan edilən torpaq sahələrinin bələdiyyələrin, fiziki və ya hüquqi şəxslərin mülkiyyətinə, istifadəsinə və ya onlara icarəyə verilməsi haqqında qərar qəbul etmə -

üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə iki ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.

 

[522] 28 aprel 2015-ci il tarixli 1263-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 04 iyun 2015-ci il, № 118, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 5, maddə 504) ilə 314-2-ci maddənin adında “Qanunvericiliklə” sözü “Qanunla” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

30 sentyabr 2015-ci il tarixli 1336-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 noyabr 2015-ci il, № 258) ilə 314-2-ci maddənin adına “torpaq sahələri ayırma,” sözlərindən sonra “yaxud” sözü əlavə edilmişdir.

 

[523] 28 aprel 2015-ci il tarixli 1263-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 04 iyun 2015-ci il, № 118, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 5, maddə 504) ilə 314-2.1-ci və 314-2.2-ci maddələrin dispozisiyasında “Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydaları” sözləri “Ərazilərin zonalaşdırılması, tikintinin növü və miqyası ilə bağlı müfəssəl qaydaları və yaşayış məntəqələrində yanaşı sahələrdə tikinti aparılmasının əsas şərtlərini” sözləri ilə əvəz edilmişdir və həmin maddələrə “icazə vermə” sözlərindən sonra “, yaxud barəsində məlumatlandırma icraatı tətbiq edilən tikililərlə bağlı irad təqdim etməmə” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[524] 30 sentyabr 2015-ci il tarixli 1336-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 noyabr 2015-ci il, № 258) ilə 314-2.2-ci maddədə “ayırma,” sözü “və ya kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahələrini ayırma, yaxud” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[525] 26 oktyabr 2004-cü il tarixli 781-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004-cü il, № 11, maddə 900) ilə Məcəlləyə yeni  314-2-ci maddə əlavə edilmişdir.

7 aprel 2006-cı il tarixli 92-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 390) ilə 314-1-ci, 314-2.1-ci və 314-2.2-ci maddələrin sanksiyalarında "və ya edilməməklə" sözləri çıxarılmışdır.

9 oktyabr 2007-ci il tarixli 428-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 10, maddə 937) ilə 314-2-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Maddə 314-2Müəyyən edilmiş qaydaları pozmaqla mühafizə zonalarında torpaq sahələri ayırma, tikinti və ya quraşdırma işlərinin aparılmasına icazə vermə

   314-2.1.Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydaları pozmaqla vəzifəli şəxs tərəfindən magistral boru kəmərlərinin,    gərginliyi 1000 voltdan çox olan elektrik şəbəkələrinin, metropolitenin, dəmir yolu qurğularının, müdafiə obyektlərinin, su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin texniki qurğularının, neft buruqlarının, avtomobil yollarının və ya suların mühafizə zonalarında torpaq sahələri ayırma, tikinti və ya quraşdırma işlərinin aparılmasına icazə vermə—

   şərti maliyyə vahidinin iki min mislindən üç min mislinədək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə dörd ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.

   314-2.2.Bu Məcəllənin 314-2.1-ci maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş əməllər ağır nəticələrə səbəb olduqda—

   üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə dörd ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.

 

[526] 9 oktyabr 2007-ci il tarixli 428-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 10, maddə 937) ilə 314-3-cü maddə əlavə edilmişdir.

 

[527] 20 oktyabr 2015-ci il tarixli 1396-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 4 noyabr 2015-ci il, № 242) ilə 315.1-ci maddənin dispozisiyası yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

315.1. Xidməti vəzifələrini yerinə yetirməsi ilə əlaqədar hakimiyyət nümayəndəsinə zor tətbiq etmə, zor tətbiq etməklə müqavimət göstərmə və ya onun yaxın qohumlarına qarşı həyat və sağlamlıq üçün təhlükəli olmayan zor tətbiq etmə və ya belə zor tətbiq etmə hədəsi ilə hədələmə—

 

[528] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 316.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[529] 30 sentyabr 2005-ci il tarixli 1020-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 26 oktyabr 2005-ci il) ilə Məcəlləyə 316-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[530] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 316-1.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[531] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 316-1.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[532] 30 iyun 2009-cu il tarixli  856-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti  24 iyul 2009-cu il, № 160) ilə yeni məzmunda 316-2-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[533] 25 dekabr 2007-ci il tarixli 522-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu (Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, №12, maddə 1221) ilə yeni məzmunda 317-1-ci və 317-2-ci maddələr əlavə edilmişdir.

 

[534] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 317-1.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən iki min mislinədək” sözləri “min manatdan iki min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[535] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 317-1.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin üç min mislindən beş min mislinədək” sözləri “üç min manatdan beş min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[536] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 318.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin iki yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “iki yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[537]  26 dekabr 2000-ci il tarixli 49-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Cinayət və İnzibati Xətalar Məcəllələrinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 1, maddə 24) ilə 318.2-ci maddənin dispoziyasından “təkrarən və ya” sözləri çıxarılmışdır . Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

318.2. Bu Məcəllənin 318.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əməllər təkrarən və ya qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən, yaxud zor tətbiq etməklə və ya belə zor tətbiq etmə hədəsi ilə törədildikdə—

 

[538] 03 dekabr 2013-cü il tarixli 833-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 30 dekabr 2013-cü il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 12, maddə 1492ilə yeni məzmunda 318-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[539] 28 aprel 2015-ci il tarixli 1274-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 04 iyun 2015-ci il, № 118, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 5, maddə 510) ilə yeni məzmunda 318-2-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[540] 31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472)ilə 319.1 maddən “azadlığın məhdudlaşdırılması və ya eyni müddətə” sözləri çıxarılmışdır.

 

[541] 2 oktyabr 2008-ci il tarixli 691-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 30 oktyabr 2008-ci il, № 242, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 10, maddə 884) ilə 320-ci maddənin adında “hazırlama” sözü “qanunsuz hazırlama” sözləri ilə əvəz edilmişdir, 320.1-ci maddədə “saxtalaşdırma və ya” sözlərindən sonra “qanunsuz hazırlama, yaxud” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[542] 31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472)ilə 1.57. 320.1-ci maddədə “üç ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması” sözləri “min manatdan üç min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[543] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 320.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin iki yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “iki yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

30 aprel 2013-cü il tarixli 640-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 15 iyun 2013-cü il, № 129; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 06, maddə 594)ilə 320.2-ci maddənin sanksiyasında “səksən” sözü “iki yüz qırx saatdan üç yüz” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[544] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 322.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislinədək” sözləri “beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 322.1-ci maddədə “bir ildən iki ilədək” sözləri “bir ilədək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[545] 31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472)ilə 322.2-ci maddədə “üç ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması” sözləri “min manatdan üç min manatadək miqdarda cərimə və ya bir ildən iki ilədək müddətə islah işləri” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[546] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 323.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[547] 31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472)ilə 130.1, 131.2, 140.1, 147.2, 153, 198.2, 203.2, 231, 250.2, 297.1 və 324-cü maddələrdən “iki ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya” sözləri çıxarılmışdır.

 

[548] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 325-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin üç yüz mislinədək” sözləri “üç yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[549] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 326.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislinədək” sözləri “beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 326.1-ci maddədən “bir ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya” sözləri çıxarılmışdır.

 

[550] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 326.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin üç yüz mislinədək” sözləri “üç yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

2 oktyabr 2008-ci il tarixli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 30 oktyabr 2008-ci il, № 242) ilə 326.2-ci maddədə “Vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsini” sözləri “Dənizçinin şəxsiyyət sənədini, vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsini” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[551] 2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, maddə 455) ilə 328-ci maddənin Qeydinin 3-cü bəndində "və" sözündən sonra "ya" sözü əlavə edilmişdir.

 

[552] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 347-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin iki yüz mislinədək” sözləri “iki yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[553] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 348.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislinədək” sözləri “beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[554] 16 may 2008-ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyun 2008-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)ilə 349.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislinədək” sözləri “beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

Product Tour
Go to top