I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya

 

İyirmi birinci fəsil

REFERENDUM YOLU İLƏ QƏBUL EDİLMİŞ AKTLAR

   Maddə 141. Referendum yolu ilə qəbul edilmiş aktların qüvvəyə minməsi

Referendum yolu ilə qəbul edilmiş akt dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

   Maddə 142. Referendum yolu ilə qəbul edilmiş qərarların hüquqi qüvvəsi

Referendum yolu ilə qəbul edilmiş akt qətidir, Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində məcburi hüquqi qüvvəyə malikdir və yalnız referendum yolu ilə ləğv oluna və ya dəyişdirilə bilər.

 

Product Tour
Go to top