I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya

Güclü təsir edən maddələr və onların külli miqdarının, habelə zəhərli maddələrin siyahılarının təsdiq edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 17-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində göstərilən, narkotik vasitələrə və ya psixotrop maddələrə aid olmayan güclü təsir edən maddələr və onların külli miqdarının, habelə zəhərli maddələrin müəyyən edilməsi məqsədi ilə qərara alır:

1. “Güclü təsir edən maddələr və onların külli miqdarının Siyahısı” təsdiq edilsin (1 nömrəli əlavə).

2. “Zəhərli maddələrin Siyahısı” təsdiq edilsin (2 nömrəli əlavə).

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 18 mart 2016-cı il

              № 180-VQ

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının

2016-cı il 18 mart tarixli Qanunu ilə

təsdiq edilmişdir

1 nömrəli əlavə

 

Güclü təsir edən maddələrin və onların külli miqdarının

 

SİYAHISI

 

Sıra

№-si

Maddələrin adı

Külli miqdar (qramlarla) daxil olmaqla aşağı hədləri

1

2

3

1.

Androstanolon

2,5

2.

Androstenediol

2,5

3.

Androstenedion

2,5

4.

Baklofen (β-(aminometil)-4-xlorbenzolpropanol turşusu)

12

5.

Benaktizin (amizil)

(2-dietilamin efirinin benzoy turşusunun hidroxloridi)

2

6.

Benzobarbital (1-benzoil-5-etil-5-fenilbarbitur turşusu)

10

7.

Bolasteron

10

8.

Boldenon

10

9.

Boldion (androst-1,4-dien-3,17-dion)

10

10.

Bromizoval

(N-(aminokarbonil)-2-brom-3-metilbutanamid)

15

11.

Çovdar mahmızı (çovdar mahmızının erqotamin ştamının sklerosiyaları, çovdar mahmızının erqotoksin ştamının sklerosiyaları)

100

12.

Danazol (17 α)-preqn-2,4-dien-20-ino 2,3-d-izoksazol-17- ol)

20

13.

Dehidroxlormetiltestosteron

(4-xlor-17β-hidroksi-17α-metilandrost-1,4-dien-3-on

10

14.

Dezoksimetiltestosteron (17α-metil-5α-androst-2-en-17β- ol)

10

15.

Drostanolon

10

16.

Efedrin – həb və ampul şəklində (başqa mürəkkəb tərkibli dərman preparatlarının tərkibində güclü təsiredici sayılmır)

10

17.

Efedra otu (Acılıqotu) və Efedra cinsinə aid olan istənilən növ bitkilərin oduncaqlaşmamış zoğları, eləcə də onların emal məhsulları

1000

18.

Erqotal (çovdar mahmızının alkaloidlərinin fosfat duzlarının qarışığı)

1

19.

Etilxlorid (xloretil)

300

20.

Etilestrenol (19-nor-17α-preqn-4-en-17-ol) və eyni kimyəvi strukturla və ya eyni bioloji effektlə olan ayrı substansiyalar

10

21.

Feprozidnin (sidnofen) (3-(β-fenilizopropil) sidnonimin hidroxlorid)

0,6

22.

Fenfluramin N-Etil-α-metil-3-(triftormetil) benzoletanamin

2

23.

Fluoksimesteron

2,5

24.

Formebolon

10

25.

Furazabol

(17 metil-5α-androstano[2,3-c]furazan-17β-ol)

10

26.

İsofluran 2-xlor -2-(diftorometoksi)-1,1,1-triftoretan

250

27.

Heksobarbital

(5-(1-tsikloheksen-1-il)-1,5-dimetil-2,4,6 (1H, 3H,5H)- pirimidintrion

1

28.

Gestrinon (17α-13-etil-17-hidroksi-18,19-dinorpreqna- 4,9,11-trien-20-in-3-on)

10

29.

4-hidroksitestosteron

(4,17β-dihidroksiandrost-4-en-3-on)

10

30.

Xinbolon (kvinobolon)

10

31.

Xloroform

1500

32.

Xlorfenilpiperazin

0,2

33.

Kalusteron

10

34.

Klonidin (klofelin) (2-(2,6-dixlorfenilamin)-imidazolin hidroxlorid

2

35.

Klostebol

2,5

36.

Kava-kava (sərxoşedici bibər) və onun tərkibində olan maddələr

10

37.

Qammabutirolakton

10

38.

Levomepromazin

((R)-2-metoksi-N,N,β-trimetil-10H-fenotiazin-10 propanamin)

2

39.

Mestanolon

10

40.

Mesterolon (1α-metilandrostanodon)

2,5

41.

Metandienon (metandrostenolon) (17β-hidroksi-17α-metilandrost-1,4-dien-3-on)

2,5

42.

Metandriol

10

43.

Metasteron

(2α, 17α-dimetil-5α-androstan-3-on-17β-ol)

10

44.

Metenolon

10

45.

Metil-1-testosteron

(17β-hidroksi-17α-metil-5α-androst-1-en-3-on)

10

46.

Metildienolon

(17 β-hidroksi-17α-metilestr-4,9-dien-3-on)

10

47.

Metilnortestosteron

(17 β-hidroksi-17α-metilestr-4-en-3-on)

10

48.

Metiltestosteron

10

49.

Metiltrienolon

(17 β-hidroksi-17α-metilestr-4,9,11-trien-3-on)

10

50.

Miboleron

10

51.

19- norandrostenediol

2,5

52.

19- norandrostenedion

(est-4-en-3, 17-dion)

2,5

53.

N-metilefedrin

10

54.

Nalbufin

(-)-17-(siklobutilmetil)-4,5α-epoksimorfinan-3,6α,14- triolhidroxlorid)

10

55.

Nandrolon

2,5

56.

Norboleton

10

57.

Norklostebol

10

58.

Noretandrolon

10

59.

Oksabolon

10

60.

Oksandrolon

2,5

61.

Oksimesteron

10

62.

Oksimetolon

10

63.

Orto-xlorbenzilidenmalonodinitril

2

64.

Propofol (Diprivan) (2,6-di(propan-2-il) fenol)

1

65.

Prostanozol

( [3,2-c] pirazol-5α -etioalloxolan-17 β-tetrahidropiranol)

10

66.

Propilheksedrin

2

67.

Psevdoefedrin – həb və ampul şəklində (başqa mürəkkəb tərkibli dərman preparatlarının tərkibində güclü təsiredici sayılmır)

10

68.

Preqabalin

(S)-3-(aminometil)-5-metilheksan turşusu

5

69.

Sibutramin və onun eyni psixoaktiv təsirə malik struktur analoqları

0,5

70.

Sefedrin

(2-[1-fenil-2-metil-(β-sianetil)]amino-propanol-1- hidroxlorid)

10

71.

Stanozolol

2,5

72.

Stenbolon

10

73.

Trenbolon

10

74.

Tianeptin

(RS)- 7 [(3-xlor-6,11-dihidro-6-metildibenzo [с,f] [1,2] tiazepin-11-il) amino] heptanoik turşusu S, S-dioksid

10

75.

1-testosteron

(17β-hidroksi-5α-androst-1-en-3-on)

10

76.

Tetrahidrohestrinon

(18α-homo-preqn-4,9,11-trien-17β-ol-3-on)

10

77.

Triheksifenidil (siklodol) (1-sikloheksil-1-fenil-3- piperidinpropan-1-ol)

10

78.

Tropikamid N-etil-3-hidroksi-2-fenil-N (piridin-4-il-metil) propanamid

0,2

79.

Tramadol hidroxlorid 100mq-150mq-200mq və daha artıq. Bütün tramadol tərkibli dərman vasitələrinə şamil olunur. (+/-)-trans-2-[(dimetilamin) metil]-1-(m-metoksifenil)- tsikloheksan-1-ol hidroxlorid)

6

80.

Natrium tiopental

(5-(1-metilbutil)-5-etil-2 tiobarbitur turşusunun natrium duzu)

1

81.

Zopiklon

4-metil-1-piperazinkarbon turşusunun 6-(5-xlor-2-piridinil) 6,7-dihidro-7-okso-5H-pirrolo [3,4-b] pirazin-5-li-efiri

0,9

 

Qeyd:

1. Bu Siyahıda göstərilən miqdarlar əsas təsiredici maddələrin təmiz çəkisidir.

2. Bu Siyahıda göstərilən bütün maddələrin duzları (belə duzların mövcudluğu mümkün olduğu halda), izomerləri (belə izomerlərin mövcudluğu mümkün olduğu halda), mürəkkəb və sadə efirləri güclü təsir edən maddələrə aiddir.

3. Bu Siyahıda sadalanan maddələrin daxil olduğu bütün dərman formaları (qarışıq və məhlullar) hansı firma (ticari) adına malik olmasından asılı olmayaraq güclü təsir edən maddələrə aiddir.

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının

2016-cı il 18 mart tarixli Qanunu ilə

təsdiq edilmişdir

2 nömrəli əlavə

 

Zəhərli maddələrin

 

SİYAHISI

 

Sıra №-si

Maddələrin adı

1

2

1.

N-asetilantranil turşusu

2-asetaminobenzoy turşusu

2.

Akonitin (1α,3α,6α,14α,16β)-8-(asetiloksi)-20-etil-3,13,15-trihidroksi- 1,6,16-trimetoksi-4-(metoksimetil) akonitan-14-ila benzoat) və akonit otunun alkaloidləri (mezakonitin, lappakonitin, akonifin, akomonin, karakolin, talatizamin, metillikakonitin, iezakonitin, hipakonitin)

3.

Aldrin

1,2,3,4,10,10-heksaxlor-1,4,4a,5,8,8a-heksahidro-1,4-endo, ekzo-5,8- dimetanonaftalin

4.

Antranil turşusu və onun törəmələri o-aminobenzoy turşusu

5.

Arsenit anhidridi və onun törəmələri, müxtəlif dozalarda olan dərman formaları daxil olmaqla

6.

Arsenat anhidridi və onun törəmələri, müxtəlif dozalarda olan dərman formaları daxil olmaqla

7.

Aseklidin

3-hinuklidinilasetat

8.

Ağ (sarı) fosfor

9.

Brusin, Qarğabükən otunun alkaloidi

10.

Dildrin

1,2,3,4,10,10-heksaxlor-6,7-epoksi-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahidro-endo-1,4- ,ekzo-5,8- dimetanonaftalin

11.

Erqometrin

12.

Erqometrin-maleat

13.

Etil spirti sintetik və ya spirtli içkilərin hazırlanması üçün yararsız, qeyri-qida xammalından hazırlanmış (hidrolizlə, sulfitlə, həmçinin etol)

14.

Etilmerkurxlorid(etilcivə-xlorid)

15.

Erqotamin

16.

Erqotamin-tartrat

17.

Etilen oksidi (oksiran, 1,2-epoksietan)

18.

Fenilsirkə turşusu

19.

Hiossiamin əsası

20.

Hiossiamin-kamforat

(L-tropiltropat (kamforat)

21.

Hiossiamin-sulfat

(L-tropiltropat (sulfat)

22.

Hinuklidil-3-benzilat

23.

Qliftor Qarışıq

1,3-diftorpropanol-2 (1)

70-75% (1) 1-ftor-3-xlorpropanol-2(2) 10-20 (2)

24.

Qarğabükən otunun ekstraktı (Strycynos Nux-vomika extract)

25.

İlan zəhəri

26.

İ-M mayesi

(50% etilsellüloza, 50% metanol)

27.

Karbaxolin

N-(β-karbamoiloksietil)-trimetilammonium xlorid

28.

Merkaptofos

29.

3,4-Metilendioksifenil-2-propanon

30.

Metallik civə və onun duzları

(texniki sənədi olan ölçən, işıqlandırıcı və digər cihazların tərkibində olduqda və həmçinin belə cihazların idxalı və ixracını nəzərə almamaqla)

31.

Metil spirti (Metanol)

32.

Natrium-xlorid, uranil-nitrat və 4-xlorbenzaldehid tərkibli maye

33.

Nikel tetrakarbonil

34.

Novarsenol

5-(3-amino-4-hidroksifenilarseno)-2-hidroksianilinometilsulfoksilat

35.

Piperonal

1,3-benzodiokso-5-karbaldehid

36.

Promeran və onun müxtəlif dozalarda dərman formaları

N-3-xlorcivə-2-metoksipropil karbamid

37.

Saflaşdırılmış arı zəhəri

38.

Safrol və izosafrol

4-allil-1,2-metilendioksibenzol

39.

Sianid turşusu və onun duzları

40.

Sianplav (qara sianid, kalsium və natrium sianid və xloridlərin qarışığı)

41.

Sink-fosfid

42.

Siklon B

43.

Sintetik etil spirti

44.

Sinxonin

45.

Sirkə turşusunun anhidridi

46.

Skopolamin-hidrobromid

47.

Strixnin, strixnin nitrat və onun bütün dərman formaları

48.

Tallium və onun duzları

49.

Tetraetilqurğuşun və etilləşdirilmiş benzindən başqa onun digər maddələrlə qarışıqları (etil mayesi və başqaları)

50.

Xanımotu alkaloidləri

51.

Xlorpikrin

52.

Zarin metilfosfon turşusunun ftoranhidridinin izopropil efiri

 

Qeyd: Bu Siyahıda göstərilən maddələr elmi-tədqiqat laboratoriyalarında və tibb müəssisələrində kimyəvi reaktiv kimi, həmçinin elmi və tibbi məqsədlər üçün istifadə oluna bilər.

Qaynar xətt nömrələri

Daxili İşlər Nazirliyi-102

Fövqəladə Hallar Nazirliyi-112

Vergilər Nazirliyi-195

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi-195-2

Ədliyyə Nazirliyi-195

İnsan alveri ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Qaynar xətti-152

Qeydiyyat və Notariat Baş İdarəsi-1650

Dövlət Miqrasiya Xidməti-919

Dövlət Gömrük Komitəsi-195

Yanğın xidməti-101

Polis-102

Təcili yardım-103

 

Sənəd nümunələri

İddiya ərizələri, şikayət nümunələri, əmək müqaviləsi,

Sənədlər

Go to top