I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya

Pensiyaların təyin olunması ilə əlaqədar təqdim olunan sənədlərin rəsmiləşdirilməsi, baxılması və saxlanılması

Q A Y D A L A R I

 

1. Ümumi müddəalar

1.1. Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının, eləcə də digər dövlətlərin Azərbaycan Respublikası ərazisində daimi yaşayan vətəndaşlarının və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin pensiya və onlara əlavə olunan müavinətlərin təyin olunması, bir pensiya növündən digər pensiya növünə keçirilməsi, pensiyalarının yenidən hesablanması üçün təqdim olunan sənədlərin rəsmiləşdirilməsi, baxılması və saxlanılması qaydalarını tənzimləyir.

1.2. Bu Qaydalarda aşağıdakı anlayışlardan istifadə olunur:

pensiya üçün müraciət - şəxs tərəfindən Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun şəhər və rayon şöbələrinə pensiya və pensiyalara əlavə olunan müavinətlərin təyin olunması, pensiyanın yenidən hesablanması, bir pensiya növündən digər pensiya növünə keçirilmək üçün ərizə təqdim olunması;

yaşayış yeri tam həcmdə fəaliyyətli şəxsin mülkiyyətçi kimi icarə və kirayə müqaviləsi üzrə, yaxud Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş digər əsaslarla daimi və ya daha çox yaşadığı ev, mənzil, xidməti yaşayış sahəsi, yataqxana, qoca və əlil evləri və digər bu kimi yaşayış yerləri;

faktiki yaşayış yeri şəxsin qeydiyyata alınmadan daimi və ya daha çox yaşadığı yer;

pensiya təyin edən orqan-Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun şəhər və rayon şöbələri (bundan sonra şöbə);

pensiya işi pensiya üçün müraciət edən şəxsə pensiya təyin olunmasını və hesablanmasını müəyyənləşdirən sənədlərin toplusu.

II. Pensiya təyin olunması üçün müraciət

2.2. İşləyən vətəndaşlara və onların ailə üzvlərinə (ailə başçını itirildikdə) pensiya təyin olunması haqqında ərizə (1 nömrəli əlavə) axırıncı iş yerinin müdiriyyətinə (idarə heyətinə) verilir.

 Müdiriyyət həmkarlar ittifaqı komitəsi ilə birlikdə ərizənin alındığı vaxtdan etibarən 10 gün müddətində əmək  stajı və gəlir  haqqında lazımi sənədləri hazırlayır və rəsmiləşdirir, verilmiş ərizə və öz təqdimatı ilə birlikdə onları ərizəçinin yaşayış yeri üzrə şöbəyə göndərir (2 və 3 nömrəli əlavələr).

2.3. Təqdimatda onun verildiyi tarix, hüquqi şəxsin adı, ünvanı, telefon nömrələri, pensiya təyin olunması üçün təqdim olunan şəxsin soyadı, adı, atasının adı, yaşadığı ünvan, təqdim olunduğu pensiyanın növü, himayəsində olan əmək qabiliyyəti olmayan ailə üzvləri, əmək kitabçasının doldurulma tarixi, işə götürülməsi, bir işdən başqa işə keçirilməsi, işdən azad edilməsi haqqında əmək kitabçasındakı qeydlər göstərilməlidir. Ərizəçinin əmək stajına dair əmək kitabçasında göstərilməyən sənədlər haqqında da təqdimatda sənədin verilmə tarixi göstərilməklə qeydlər aparılır.

“Vətəndaşların  pensiya təminatı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun (bundan sonra Qanun) 68-ci maddəsinə əsasən güzəştlə hesablanan iş stajı barədə təqdimatda həm də ayrıca qeydlər edilir.

Təqdimatda ərizəçinin Qanunun 13-cü maddəsinə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1993-cü il 21 iyun tarixli 320 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Güzəştli şərtlərlə yaşa görə pensiya hüququ verən istehsalatların, işlərin, peşələrin, vəzifələrin və göstəricilərin 1 və 2 nömrəli Siyahıları”nın müvafiq bölmələrinə əsasən ümumi, güzəştli, xidmət illərinə görə pensiyaya hüquq verən stajlarının cəmi hesablanaraq göstərilir.   

Təqdimat hüquqi şəxsin rəhbəri və həmkarlar ittifaqı komitəsi tərəfindən imzalanaraq möhürlə təsdiq edilir.

2.4. Pensiya üçün müraciət etmiş şəxs onu pensiya təyin olunmasına təqdim etməkdən imtina edilməsi haqqında müdiriyyətin (idarə heyətinin) və həmkarlar ittifaqı komitəsinin qərarı ilə razılaşmadıqda bilavasitə şöbəyə müraciət edə bilər.

2.5. Azadlıqdan məhrumetmə və ömürlük azadlıqdan məhrum etmə növündə cəzaya məhkum olunmuş şəxslərin pensiya təyin olunması üçün müraciəti azadlıqdan məhrumetmə müəssisəsinin müdiriyyəti vasitəsilə təqdim edilir  və  “Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə və ömürlük azadlıqdan məhrum etmə növündə cəzaya məhkum olunmuş şəxslərə pensiya və müavinətlərin təyin olunması və ödənilməsi üçün sənədlərin rəsmiləşdirilməsi qaydası haqqında”  Təlimatla tənzimlənir.

2.6. İşləməyən şəxslər isə pensiya təyin olunması üçün yaşadıqları ərazi üzrə bilavasitə şöbəyə müraciət edirlər. Bu müraciət onların adından nümayəndələri tərəfindən də edilə bilər.

Fərdi əmək və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər də pensiya təyin olunması üçün bilavasitə şöbəyə müraciət edirlər. Bu müraciət onların  nümayəndələri tərəfindən də edilə bilər.          

2.7. Pensiya təyin olunması üçün ərizə poçt vasitəsi ilə də göndərilə bilər.    

2.8. Əmək qabiliyyəti olmayan uşaqlara ailə başçısını itirməyə görə pensiya təyin olunması üçün onların  valideyininin (övladlığa götürənin, qəyyumun, himayəçinin) yaşadığı ərazi üzrə müraciət olunur.

2.9. 16 yaşına çatmamış  əlil uşaqlara və fəaliyyət qabiliyyətindən məhrum olunmuş şəxslərə pensiya təyin olunması üçün ərizə onların valideyinləri (övladlığa götürənlər, qəyyumlar, himayəçilər) tərəfindən təqdim olunur.

Pensiya təyin olunması üçün şöbəyə ərizə  uşaqla birgə yaşayan valideyin tərəfindən təqdim edilir.                                                                   

2.10. Əmək qabiliyyəti olmayan 16 yaşından yuxarı şəxslər bu Qaydalara uyğun olaraq pensiya təyin olunması üçün müstəqil şəkildə müraciət edə bilərlər.

2.11. Şəxs pensiya almaq hüququ yarandıqdan sonra heç bir müddət məhdudiyyəti olmadan və fəaliyyət xarakterindən asılı olmayaraq istənilən vaxt pensiya təyin edilməsi üçün müraciət edə bilər.                                                

III. Pensiya təyin olunması üçün ərizələrin qeydiyyata alınması və onlara baxılması   qaydaları

3.1. Pensiyaların təyin olunması, pensiyaların yenidən hesablanması, bir pensiya növündən digər pensiya növünə keçirilmə haqqında ərizələr  bütün zəruri  sənədlərlə birlikdə şöbəyə daxil olduğu  gün kargüzarlıq işləri ilə məşğul olan şəxs tərəfindən ərizələrin qeydiyyatı jurnalında qeydiyyatdan keçirilir (4 nömrəli  əlavə).

jurnalın qrafalarında daxil olan müraciətlərin sıra nömrəsi göstərilir, ərizələrin şöbəyə daxil olduğu tarix qeyd olunur, ərizənin məzmunu göstərilir, təqdim olunan sənədlərin adları qeyd edilməklə sektor müdirinə və müfəttişə təqdim olunur.

3.2. Ərizə və digər sənədlər poçtla göndərildikdə jurnalda onun daxil olma tarixi “poçtla” göndərilməsi qeyd edilir və göndərildiyi tarix rabitə şöbəsinin poçt möhüründə göstərilən tarix hesab  olunur.

3.3. Tibbi sosial ekspert komissiyası tərəfindən əlillik müəyyən edilməsi barədə tibbi ekspertiza sənədləri də kargüzarlıq işləri ilə məşğul olan şəxs tərəfindən jurnalda qeydiyyatdan keçirilir.

3.4. Şöbəyə daxil olan ərizə və ona əlavə edilmiş sənədlər  qeydiyyatdan keçirildiyi gün şöbə müdirinin dərkənarına əsasən jurnalda müvafiq qeydlər aparılmaqla dərhal sektor müdirinə təqdim edilir, sektor müdiri sənədlərlə tanış olduqdan sonra onlar  müfəttişə verilir.

Şəxsin şəxsiyyətini və pensiya hüququnu müəyyənləşdirən sənədlərin əsli də ərizə və ona əlavə olunmuş sənədlərlə birlikdə pensiya üzrə müfəttişə təhvil verilməlidir.

3.5. Ərizə və ona əlavə edilmiş sənədləri alan müfəttiş ərizəni komissiyanın  qərarlarının  qeydiyyatı jurnalında şöbəyə  daxil  olduğu tarix  göstərilməklə qeydiyyatdan  keçirir (5 nömrəli əlavə). 

Komissiyanın qərarlarının qeydiyyatı jurnalının qrafalarında daxil olan müraciətlərin sıra nömrəsi, ərizənin daxil olduğu tarix, ərizəçinin soyadı, adı, atasının adı, ərizənin məzmunu, pensiya təyin edən komissiyanın qərarının tarixi, qərarın məzmunu, əmək stajı və xüsusi iş stajı, orta aylıq əmək haqqının müəyyən edilməsi üçün nəzərə alınan gəlir və orta aylıq əmək haqqı,

pensiyanın ümumi miqdarı, pensiya vəsiqəsinin verilməsi, pensiya təyinatının düzgünlüyünü təhlil edənin imzası haqqında qeydlər əks edilir.                        

3.6. Ərizə və ona əlavə olunmuş sənədləri alan müfəttiş ərizəçinin şəxsiyyət vəsiqəsi və  təqdim etdiyi digər sənədləri onların əsli ilə  üzləşdirilir.

Pensiya təyin olunması üçün çatışmayan sənədlər olarsa, ərizəçiyə ərizənin xüsusi bölməsində həmin sənədlərin adı göstərilməklə qəbz verilir.

Qəbz  ərizə və sənədləri təqdim edən şəxsə verilir, sənədlər poçt vasitəsilə alındıqda isə  şəxsin ünvanına göndərilir. Qəbzin surəti pensiya işinə əlavə olunur.

Pensiya təyin olunması üçün tələb edilən sənədlərin siyahısı bu Qaydalarda əks olunmuşdur (12 nömrəli  əlavə).

3.7. Çatışmayan əmək stajının şahid ifadələrinə əsasən bərpa olunması zərurəti yarandıqda müfəttiş ərizəçiyə və ya nümayəndəyə iş stajının şahid ifadələrinə əsasən bərpa olunması qaydalarını izah etməklə şahidlərlə birlikdə ərizəçinin komissiyaya gəlmə vaxtını bildirir. Şahid həmin şəhər və rayonun ərazisindən kənarda  yaşadıqda  müfəttiş ərizəçinin iştirakı ilə şahidin yaşayış yeri üzrə şöbəyə komissiyada bu haqda onun ifadəsinin alınması üçün 3 gün müddətində sorğu tapşırığı göndərir.

3.8. Ərizəçi və ya nümayəndə tərəfindən təqdim olunan hər bir əlavə sənəd ərizə ilə birlikdə şöbəyə daxil olduğu tarix göstərilməklə 3.1-ci  bənddə göstərilən qaydada qeydiyyatdan keçirilir və şöbə müdirinin dərkənarına əsasən icra üçün 3.4-cü bənddə göstərilən qaydada sektor müdirinə və müfəttişə verilir.

3.9. Bir pensiya növündən digər pensiya növünə keçirilmə, pensiyanın yenidən hesablanması haqqında ərizə və tələb olunan bütün zəruri sənədlər də yuxarıda göstərilən qaydada qəbul olunur və qeydiyyatdan keçirilir.

3.10. Pensiya təyin olunması, bir pensiya növündən digər pensiya növünə keçirilmə, pensiyanın yenidən hesablanması haqqında sənədlərə  onların daxil olduğu gündən ən geci 10 gün müddətində şöbə tərəfindən baxılır.

    Pensiya təyin edən komissiya pensiya təyin olunmasından rədd edilməsi barədə qərar qəbul etdikdə 5 gün ərzində rədd cavabının səbəblərini göstərərək qərarın surətini bütün sənədlərlə birlikdə idarə, müəssisə, təşkilata və ərizəçiyə göndərir.

3.11. Sənədlərin düzgünlüyü qarşılıqlı yoxlanıldıqdan sonra müfəttiş tərəfindən ərizəçinin (ailə başçısını itirməyə görə pensiya təyin olunduqda isə ölmüş şəxsin) əmək stajı hesablanır.

Əmək stajının hesablanması blankında pensiyanın növü qeyd edilir, işə qəbul və azad olunma tarixləri ərəb rəqəmləri ilə yazılır, əvvəlcə il (son “iki rəqəm” yazılır-”birinci iki rəqəm” oxunmalıdır.), sonra ay və gün göstərilir.

3.12. Əmək stajının hesablanması aşağıdakı qaydada aparılır: “işə qəbul olunma” və “azad olunma” qrafalarında il, ay və gün ayrı-ayrılıqda toplanır, sonra “azad olunma” qrafasında alınan rəqəmdən “qəbul olunma” qrafasındakı rəqəm çıxılır. Alınan rəqəm ümumi əmək stajınının miqdarını təşkil edir.

3.13. Fərdi əmək və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin sosial sığorta ayırmaları müddəti barədə məlumatlar şöbələrin pensiya sektorunun müdiri tərəfindən “Pensiya təyinatı üçün əmək stajının təsdiq edilməsi qaydası barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1992-ci  il  25  noyabr tarixli 638 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Əsasnaməyə uyğun olaraq şöbənin yığım bölməsi tərəfindən verilən arayışa əsasən müəyyən edilir.

Həmin sosial sığorta ayırmalarının müddətinin düzgünlüyü müfəttiş tərəfindən şöbənin mühasibatlığında xüsusi akt tərtib olunub pensiya işinə əlavə olunmaqla ərizəçinin əmək  stajına hesablanır.

3.14. Özəl müəssisələrdə çalışanların sosial sığorta ayırmalarının müddəti “Pensiya təyinatı üçün əmək stajının təsdiq edilməsi qaydası barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1992-ci il 25 noyabr tarixli 638 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Əsasnaməyə uyğun olaraq şöbənin yığım bölməsi tərəfindən verilən arayışa və özəl  müəssisədə qazanılmış  sosial sığorta ayırmalarının müddətinin əsaslılığı bu barədə yığım bölməsinin müfəttişi tərəfindən tərtib olunmuş akt əsasında müfəttiş tərəfindən əmək  stajına daxil edilir.

3.15. Xüsusi (imtiyazlı pensiyaya hüquq verən iş stajı) və güzəştlə hesablanan stajlar da 3.13-cü bənddə göstərilən qaydada müəyyənləşdirilir. Qanunun 68-ci maddəsinə əsasən müəyyən olunan güzəştli iş stajı ümumi əmək  stajının üzərinə əlavə olunaraq ərizəçinin yekun əmək stajı müəyyən olunur. Blankın arxa tərəfində ərizəçinin ümumi və güzəştli şərtlərlə, xidmət illərinə görə pensiya üçün hesablanan əmək stajı, xüsusi əmək stajı, pensiya təyin ediləmsi üçün tələb edilən əmək stajı, xüsusi əmək stajı qeyd olunur.

Blankın sonunda ərizəçinin soyadı, adı, atasının adı, Qanunun hansı maddəsinə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  1993-cü il 21 iyun tarixli 320 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Güzəştli şərtlərlə yaşa görə pensiya hüququ verən istehsalatların, işlərin, peşələrin, vəzifələrin və göstəricilərin 1 və 2 nömrəli Siyahıları”nın hansı bölməsinə əsasən pensiya təyinatı üçün lazım olan staja malik olması göstərilir və hesablamanı aparan müfəttiş tərəfindən imzalanır.

3.16. Pensiya hesablanması üçün orta aylıq əmək haqqının hesablanması da xüsusi blankda aparılır. Burada orta aylıq əmək haqqının hesablandığı müddət, həmin dövrdə ərizəçinin illər üzrə məcburi dövlət sosial sığorta haqqı hesablanan əmək ödənişlərinin məbləği, orta aylıq əmək haqqı və müasirləşdirmə əmsalı göstərilir.

3.17. Ərizəçiyə - I qrup əlilə, 16 yaşına çatmamış əlil uşağa, habelə 70 yaşına çatmış qocalara qulluq göstərilməsinə görə iş stajı müəyyən olunduqda, qulluq göstərilənin pensiya işindəki komissiyanın qərarının yuxarı sağ küncündə bu barədə xüsusi qeyd edilir.                     

IV. Pensiya təyin olunmasına  baxılması və  qərarların icrası  qaydaları

4.1. Pensiya təyin olunması, pensiyaların yenidən hesablanması, bir pensiya növündən digər pensiya növünə keçirilməsi barədə müraciətlərə şöbə müdirinin əmri əsasında Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun şəhər və rayon şöbəsinin müdiri (sədr), pensiya sektorunun müdiri (sədr müavini), şöbənin baş mühasibi (üzv) və baş müfəttişdən (məsul katib) ibarət tərkibdə yaradılan pensiya təyin edən komissiya tərəfindən baxılır.

4.2. Komissiya pensiya təyin olunması, yenidən hesablanması və bir pensiya növündən digər pensiya növünə keçirilmə haqqında müraciətləri müzakirə edir. Müzakirədən əvvəl pensiya hüququnun və məbləğinin müəyyən edilməsinə təsir edən  əmək  stajı və ya əmək haqqı barədə, eləcə də digər sənədlərin düzgünlüyünün yoxlanılması müfəttiş və baş müfəttiş tərəfindən  təmin edilir.

4.3. Pensiya təyin olunması üçün tələb edilən sənədlər təqdim edildikdən sonra müfəttiş 2 gün müddətinə komissiyanın qərar layihəsini hazırlayaraq baş müfəttişə təqdim edir.

4.4. Pensiyalar üzrə baş müfəttiş qərar layihəsi ilə razılaşmadıqda 2 gün müddətinə öz irad və qeydlərini bildirməklə sənədləri müfəttişə qaytarır.

Layihə ilə razılaşdıqda isə ərizəçinin pensiya hüququnu müzakirə etmək üçün sənədləri komissiyanın iclasına təqdim edir.

4.5. Komissiyanın iclası həftədə bir dəfə, müəyyən olunmuş qrafik üzrə iş günü keçirilir.

Komissiyanın iclasına şöbə müdiri sədrlik edir. Sədr üzürlü səbəblərə görə (məzuniyyət, xəstəlik, ezamiyyə və s.)  komissiyanın işində iştirak etmədikdə iclasa  pensiya sektorunun müdiri sədrlik edir.

4.6. Sənədlər müfəttiş tərəfindən  aşağıdakı ardıcıllıqla tikilir: komissiyanın qərarı; əmək stajının və əmək haqqının hesablanması haqqında arayışlar; ərizə, təqdimat, şahidlik protokolu, şahidlərdən birinin sənədinin surəti, əmək haqqı barədə arayış, pensiyanın üzərinə əlavələrin hesablanması üçün arayışlar. Yoxlama aktları yoxlanılan sənəddən sonra tikilir və bütün sənədlər nömrələnir.

Ərizəçinin təqdim etdiyi sənədlərin əsli də komissiyaya təqdim olunur. Pensiya təyinatı məsələsinə komissiyada baxıldıqdan sonra sənədlərin əsli ərizəçiyə qaytarılır. Komissiya pensiya təyin olunması haqqında qərar çıxardıqda, əmək kitabçasının titul vərəqinin yuxarı sağ küncündə “pensiya təyin edildi” ştampı vurulur və pensiya sektorunun müdiri tərəfindən imzalanır.

4.7. Pensiya təyin olunmasından rədd edilməsi haqqında qərar layihəsi hazırlanarkən mübahisəli hallar yarandıqda komissiyanın iclasına ərizəçi və ya onun qanuni nümayəndəsi də dəvət olunur.

Çatışmayan iş stajı şahid ifadələrinə əsasən bərpa olunduqda ərizəçinin pensiya hüququnun və iş stajının şahid ifadələrinə əsasən bərpa edilməsi məsələsinə komissiyanın eyni iclasında baxılır (6 nömrəli əlavə).

4.8. Komissiyanın qərarı sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir, səslər yarı bölünəndə sədrin səsi həlledicidir. Qərar komissiyanın bütün üzvləri tərəfindən imzalanır (7 nömrəli əlavə).

Komissiya üzvü əksər çoxluqla qəbul edilən qərarla razılaşmırsa, o yazılı şəkildə özünün fikrini bildirir. Onun rəyi protokola tikilir və pensiya işi ilə birlikdə araşdırılmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna, Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə isə Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Naxçıvan Muxtar Respublikası İdarəsinə  göndərilir.

Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondu pensiya təyin olunmasına dair komissiya üzvləri arasında yaranmış fikir  ayrılığını araşdırdıqdan sonra pensiya təyinatına komissiyada yenidən baxılır.

4.9. Şəhər və rayon icra hakimiyyəti orqanlarının və əmək kollektivlərinin ayrı-ayrı pensiyaçıların pensiyalarına əlavələr müəyyən etdikləri halda onların bu barədə qərarları komissiyaya təqdim olunmuş sənədlərə əlavə edilir, bu  barədə protokola xüsusi qeyd edilir.

4.10. Komissiyanın pensiya təyinatına baxıb qərar çıxardığı işlər komissiya tərəfindən yenidən müfəttişə qaytarılır. Müfəttiş qeyd olunan işləri pensiyaçının soyadı, adı, atasının adı, pensiyanın növü, ünvanı göstərilməklə xüsusi jurnalda imzalanmaqla mühasibə təhvil verir.

Qaytanlanmış, səhifələri nömrələnmiş, şöbə müdiri tərəfindən imzalanmış və təsdiq edilmiş  həmin jurnal hər bir sahə üzrə aparılır.

Mühasib həmin pensiya işi üzrə şəxsi hesab açır ( 8 nömrəli  əlavə).

Şəxsi hesab açıldıqdan sonra müfəttiş pensiya vəsiqəsini hazırlayıb komissiyanın qərarlarının qeydiyyatı jurnalında qeyd etməklə pensiyaçıya təqdim edir.

4.11. Komissiya tərəfindən pensiya təyin olunması barədə qərar qəbul olunduqdan 2 gün sonra mühasib tərəfindən şəxsi hesabların qeydiyyatı jurnalında müvafiq qeydiyyat aparılmaqla ödəniş müəssisəsinə tapşırıq vərəqəsi hazırlanır.

Tapşırıq vərəqəsi mühasib tərəfindən tərtib edildikdən sonra 1 iş  günü ərzində  şöbə müdiri və baş mühasib tərəfindən təsdiq olunaraq ödəniş  müəssisəsinə göndərilir (9 və 10 nömrəli  əlavələr).

V. Yaşayış yerini dəyişməklə və ya pensiyaçının vəfatı ilə əlaqədar pensiya işlərinin qeydiyyatdan çıxarılması və qəbul edilməsi qaydaları

5.1. Pensiyaçı yeni yaşayış yerinə köçməsi ilə əlaqədar pensiya işinin qeydiyyatdan  çıxarılması haqqında şöbəyə ərizə verir. Pensiyaçıya köçdüyü ay da daxil olmaqla pensiya ödənilir, pensiya işi və şəxsi hesaba pensiyanın ödənildiyi müddət və pensiyadan tutulmalar haqqında qeyd edilir.

5.2. Pensiya işlərinin hərəkətdən çıxarılması üçün ərizəyə 10 gün müddətində baxılır.

Qeydiyyatdan çıxarılma şöbə müdirinin sərəncamı əsasında aparılır. Sərəncam şöbə müdiri, sektor müdiri və baş mühasib tərəfindən imzalanıb möhürlə təsdiq edilir. Həmin gün ödəniş müəssisəsinə şəxsi hesabın bağlanaraq pensiya ödənişinin dayandırılması haqqında rəsmi göstəriş verilir.

5.3. Pensiyaçının vəfat etməsi ilə əlaqədar pensiya işlərinin və şəxsi hesabların hərəkətdən çıxarılması nəzarətçi mühasib tərəfindən hər ayın birinci həftəsində şəhər və rayon Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aktlarının Dövlət Qeydiyyatı şöbələrindən alınan siyahılar üzrə  müfəttiş və mühasiblər tərəfindən aparılır.

5.4. Qeydiyyata götürülmə pensiyaçının yeni yaşayış yerinə haradan köçməsini göstərdiyi  ərizəsinə əsasən aparılır. Bu zaman pensiyaçı yeni yaşayış yerində yaşamasını sübut edən sənədləri təqdim edir (şəxsiyyət vəsiqəsi, faktiki yaşayış yerindən arayış və s.).

Pensiyaçının əvvəllər qeydiyyatda olduğu şöbədən pensiya işinin göndərilməsi üçün 3 gün müddətində sorğu tapşırığı göndərilir.

Sorğunun göndərildiyi şöbənin sektor müdiri sorğuya cavab olaraq 10 gündən gec olmamaqla pensiya işinin poçtla göndərilməsini təmin edir.

Ayrı-ayrı hallarda imza etdirmək və izahatını almaq şərti ilə pensiya işi pensiyaçının özü ilə də göndərilə bilər.

5.5. Pensiyadan tutulmalar haqqında icra vərəqələri də işlə birlikdə göndərilir. Göndərilmə məktubunun surəti sifarişdə göndərilmə qəbzi ilə birlikdə şöbədə saxlanılır. İcra vərəqələrinin göndərilməsi haqqında əlaqədar şəxslərə və orqanlara məlumat verilir.

5.6. Pensiyaçı daimi yaşamaq üçün xarici ölkəyə köçdükdə, köçdüyü ay nəzərə alınmadan ona təyin edilmiş pensiyanın altı aylıq məbləği qabaqcadan ödənilir. Bu vətəndaşların pensiya işləri və şəxsi hesabları bağlanılaraq şöbədə saxlanılır.

5.7. Pensiyanın bərpa edilməsi iş alındıqdan sonra şöbə müdirinin sərəncamı əsasında əvvəlki yaşayış yerində pensiyanın dayandırıldığı tarixdən aparılır.

Pensiya işlərinin tələb edilməsi haqqında daxil olan sorğular, göndərilən pensiya işlərinin qeydiyyatı şöbənin kargüzarı tərəfindən ayrıca jurnalda aparılır. Bununla əlaqədar yazışmalar ayrıca qovluqda saxlanılır. Həmin işə baş müfəttiş nəzarət edir.

VI. Pensiya sənədlərinin saxlanılması   qaydaları

6.1. Şöbəyə daxil olan pensiya və pensiyaya əlavə olunan müavinətlərin qeydiyyatı jurnalı şöbədə kargüzarlıq işləri ilə məşğul olan şəxsdə, komissiyanın qərarlarının qeydiyyatı jurnalı isə  hər bir müfəttişdə saxlanılır.

6.2. Müfəttiş xidmət etdiyi ərazi üzrə hərəkətdə və uçotda olan pensiya işlərinin növlər üzrə sayı barədə hər altı aydan bir pensiya üzrə sektor müdirinə, mühasib isə xidmət etdiyi ərazi üzrə hərəkətdə olan şəxsi hesabların nömrə üzrə sayı və məbləği göstərilməklə sektor  müdirinə və baş mühasibə rəsmi məlumat verir. Sektor müdiri və baş mühasib alınan məlumatları bir həftə müddətində ümumiləşdirib bu barədə şöbə müdirinə birgə məruzə edirlər.

6.3. Pensiya işləri sahələr üzrə sıra nömrələri və ya pensiyanın növləri, yaxud da əlifba  qaydasında ayrılmaqla mühafizə edilir.

6.4. Qocalar və əlillər üçün internat evlərində yaşayan pensiyaçıların pensiya işləri həmin internat evlərinin yerləşdiyi ərazi üzrə, cəzaçəkmə müəssisələrində cəza çəkənlərin pensiya işləri həmin müəssisələrin yerləşdiyi ərazi üzrə, pensiyaçı psixiatriya xəstəxanasında olduqda isə qəyyumun yaşadığı ünvana görə şöbədə saxlanılır.

6.5. Ödənişdən çıxarılan pensiya işləri ödənişi davam etdirilən pensiya işlərindən ayrılıqda mühafizə olunur. Bu arxiv sənədləri əlifba sırası ilə pensiyaçıların adlı siyahısında qeydiyyatdan keçirilir və onlara verilmiş nömrələr altında yerləşdirilir. Burada göstərilən  hər  bir  pensiya  işi  birinci  nömrədən başlayaraq özünün nömrəsinə malikdir. İşlər əlifba sırası ilə və nömrə ardıcıllığı qaydasında qorunur.

6.6. İldə bir dəfədən az olmayaraq şöbə müdirinin əmri əsasında şöbədə pensiya işlərinin şəxsi hesablarla inventarizasiyası (üzləşdirilməsi) aparılır.      

İnventarizasiyanın nəticələri  haqqında akt tərtib olunur və inventarizasiya komissiyasının üzvləri tərəfindən imzalanır. Aktda inventarizasiyanın aparıldığı tarix, inventarizasiyanı aparan şəxslərin soyadı, adı və atasının adı, aşkar olunmuş hər bir nöqsan konkret göstərilir.

6.7. İnventarizasiya haqqında pensiya işinin cildində qeyd aparılır, işin səhifələrinin sayı, inventarizasiyanın aparılması tarixi göstərilir, inventarizasiya  aparan  şəxs  tərəfindən  imzalanır,  möhürlə təsdiq olunur (11 nömrəli əlavə).

İnventarizasiyanın nəticələri haqqında ilin ilk ayında Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna məruzə təqdim olunur.

6.8. Pensiya işlərinin saxlanılmasına müfəttişlər məsuliyyət daşıyır, sektor müdiri nəzarət edir.

Pensiyaçıların sayı 25 mindən artıq olan şöbələrdə hərəkətdən çıxarılan pensiya işləri arxiv işçisi tərəfindən mühafizə olunur.

 6.9. Pensiya təyin edilməsindən imtina edilmiş işlər də şöbənin arxivində saxlanılır. Bu işlərdə aşağıdakı sənədlər olmalıdır:

 - pensiya təyin olunmasının rəddetmə protokolu;

  - çatışmayan əmək stajının şahid ifadələrinə əsasən bərpa edilməsi üzrə protokol;

 - ərizəçi tərəfindən təqdim edilmiş və ya şöbə işçiləri tərəfindən tərtib olunmuş sənədlərin surəti, yaxud onlardan çıxarış (əmək kitabçası və s.);

-pensiya təyin olunmasının rəddetmə protokolunun surəti, yaxud digər sənədlər ərizəçiyə poçt vasitəsilə qaytarılmışsa, qaytarılan sənədlərin adı və sayı göstərilməklə ərizənin arxa tərəfində sifarişlə göndərilmə qəbzinin nömrə və tarixi qeyd edilir.

6.10. Hərəkətdən çıxarılan pensiya işləri şöbənin arxivində aşağıdakı müddətdə saxlanılır:

yaşa görə- 20 il;

ailə başçısını itirməyə görə- 10 il;

xidmət illərinə görə-20 il;

əcnəbilərin, eləcə də xaricdə yaşayan vətəndaşların pensiya işləri daimi.

Əlilliyə görə pensiyanın ödənilməsi dayandırıldıqdan sonra pensiya işlərinin saxlanılma müddəti pensiyaçının yaşı nəzərə alınmaqla hesablanır. Əlillik müddəti qurtardıqda belə işlərin saxlanılma müddəti yaşa görə pensiya almaq üçün müraciət etmək hüququ verən müəyyən edilmiş yaş həddi ilə pensiyaçının yaşı arasındakı fərqə bərabər müddətdə müəyyən olunur.

Pensiya işləri üzrə şəxsi hesablar 10 il saxlanılır.

Pensiya işlərinin və şəxsi hesabların saxlanılma müddəti pensiya ödənilməsi dayandırılan ildən hesablanır.

Şöbənin arxivində pensiya təyin edilməsi tələbi  rədd edilən işlər 10 il, pensiya işlərinin tələbi və göndərilməsi haqqında yazışmalar 10 il, pensiya təyin edən komissiyanın qərarlarının qeydiyyatı jurnalları 40 il, pensiya vəsiqəsinin verilməsinin  uçotu   kitabı  15  il,  pensiya  və  pensiyalara əlavə olunan müavinətlərin təyin edilməsi və ödənişi ilə əlaqədar ərizələr, şikayətlər və  yazışmalar  3  il, pensiya  məsələləri  üzrə  ərizə  və şikayətlərin qeydiyyatı kitabı (və ya kartoteka) 3 il, pensiyaların iş yeri üzrə ödənilməsi haqqında  tapşırıqların qeydiyyatı jurnalı 15 il saxlanılır. 

6.11. Hərəkətdən çıxarılmış pensiya işlərinin və digər sənədlərin saxlanılma müddəti qurtardıqdan sonra həmin sənədlər Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 6 mart tarixli, 32 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Arxivlərin, arxiv fondlarının və sənəd kolleksiyalarının Milli arxiv fondunun tərkibinə daxil edilməsi, bu tərkibdən çıxarılması və ya məhv edilməsi Qaydası” ilə tənzimlənir.

 

 

1 nömrəli əlavə

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun

_________________________________________________________________  şəhər (rayon) şöbəsinə

_____________________________________________________________________________________

ərizəçinin soyadı, adı, atasının adı

______________________________________________________________________ünvanda yaşayan

_______________________________________________________________________________telefon

Şəxsiyyət vəsiqəsi________________ №-__________________________________________________

                                             seriya

 ____________________________________________________________________________________

kim tərəfindən verilib

_____________________________________________________________________________________

                       verildiyi tarix                                                                          doğulduğu tarix

 

ƏRİZƏ

 

Xahiş edirəm mənə (yaşa görə), (əlilliyə görə), (xidmət illərinə görə), (ailə başçısını itirməyə görə), (sosial pensiya) təyin edəsiniz, yenidən hesablayasınız, bərpa edəsiniz, pensiyaya keçirəsiniz, pensiyadan pay ayırasınız (lazım olmayanı pozmalı).

Əvvəllər başqa əsaslar üzrə və yaxud başqa təşkilatlarda pensiya təyin edilib, təyin edilməyib (lazım olmayanı pozmalı).

Hal-hazırda işləyirəm, işləmirəm (lazım olmayanı pozmalı).

 

İş yeri_____________________________________________________________________________

Xahiş edirəm mənə pensiyanın ödənilməsini___________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

Mənə məlumdur ki, qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən müxtəlif növ pensiya almaq hüququ olan vətəndaşlar arzularına əsasən bunlardan yalnız birini ala bilər.

Pensiyanın məbləğinin dəyişdirilməsinə təsir edə biləcək bütün dəyişikliklər haqqında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli orqanına məlumat verməyi öhdəmə götürürəm.

                                                                                                              _______________

                                                                                                                     imza

     “__”_____________200   il

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kəsişmə xətti

Şəxsiyyət vəsiqəsi və təqdim olunan sənədlər üzrə məlumatlar

Vət.___________________________________________________________________________ərizəsi

ərizəçinin soyadı, adı, atasının adı

Əlavə olunmuş________________________sənədlə qəbul olundu__________________________

200   il və _________________________N-ilə qeydiyyatdan keçdi.

 

Pensiya təyin edilməsi üçün çatışmayan  sənədlər

Təqdim olynma tarixi                              Adları

Axırıncı sənədin təqdim edildiyi

tarix

 

 

 

 

 

 

 

 

Ərizəyə əlavə olunmuş sənədlərin siyahısı

 

 

 

Sənədlərin adı

Sayı

Ərizəçiyə qaytarılıb

İmza

tarix

1

Təqdimat

 

 

 

2

Əmək kitabçası

 

 

 

3

Əmək haqqı barədə arayış

 

 

 

4

Himayəçilik barədə sənəd

 

 

 

5

Əmək və xüsusi stajı barədə sənəd

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Əlavə təqdim edilmiş sənədlər barədə məlumat

 

Sənədlərin adı

sayı

Sənədləri qəbul edənin imzası

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 


2 nömrəli əlavə

 

 

 

 

 

Pensiya hesablanması üçün əmək haqqı barədə arayış verilir.

 

 

_______________________________________________________________________________________

adı, soyadı, atasının adı

 

                                                                                ondan ötəri ki, onun pensiya

                                                                              hesablaşması üçün nəzərə alınan əmək           

                                                                               haqqı___________________________

                                                                                                      məbləği yazmalı

                                                                               ______________________olunmuşdur

 

 

Aylar

200    il

Əsas əmək haqqı

 

Əlavə əmək haqqı

Əvəzçilik müəl.qonor

Rayon əmsalının məb

Əməyin natura ilə ödənilməsi

Cəmi

Mükafat

Əlavə ə/h

Yanvar

 

 

 

 

 

 

 

Fevral

 

 

 

 

 

 

 

Mart

 

 

 

 

 

 

 

Aprel

 

 

 

 

 

 

 

May

 

 

 

 

 

 

 

İyun

 

 

 

 

 

 

 

İyul

 

 

 

 

 

 

 

Avqust

 

 

 

 

 

 

 

Sentyabr

 

 

 

 

 

 

 

Oktyabr

 

 

 

 

 

 

 

Noyabr

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi

 

 

 

 

 

 

 

 

Əmək haqqının aylar üzrə məbləği

Əmək haqqı arayışına birdəfəlik xarakterli ödəmələr daxil edilmişdir

 

                                                                                     İdarənin rəhbəri_______________

       M.Y.

                                                                                     Baş mühasib_________________

 

 

 

 

Rayon əmsalı (axırıncı dəfə nəzərə alınan dövrdə)__________________________________________

______________________________________________________________________________________

əmək haqqı barədə arayışda daxil edilmişdir: _____________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________görə kəsir məbləğ

 

 

 

ətraflı göstərməli

hansı dövr üçün

 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________(illər və aylar göstərməli)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________görə əlavə

 

 

 

ətraflı göstərməli

hansı dövr üçün

 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________(illər və aylar göstərməli)

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________görə mükafat

 

 

 

ətraflı göstərməli

hansı dövr üçün

 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________(illər və aylar göstərməli)

 

 

3 nömrəli əlavə

 

 

Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun _________________ şöbəsinə

                                                                    şəhər, rayon

 

                                    

TƏQDİMAT

 

“____” ____________ 200   il                                                                                      №_________________

______________________________________________________________________________________

hüquqi şəxsin adı

 

 

Ünvanı _______________________________________________________________________________

 

Telefonlar: rəhbərlik _________________________ mühasib__________________________________                        

Müdriyyət (idarə heyyəti), Həmkarlar İttifaqı Komitəsi ilə birlikdə

 

_____________________________________________________________________________ünvanda

                                                                                                            

yaşayan vət.__________________________________________________________________________

 

                                   

yaşa,əlilliyə (xidmət illərinə) ailə başçısını itirməyə görə pensiya (lazım olmayanı silməli) təyin edilməsinə təqdim edir.

Əlilliyin müəyyən edilməsi (əmələ qəlməsi tarixi)ailə başçısının ölümü.

 

 

 

Xidmət illərinə görə pensiyaya hüquq verən

İşin dayandırılması.

1. Ərizəçinin (vəfat etmiş ailə başçısının)himayəsində olan

əmək qabiliyyətsiz ailə üzvləri

 

                                                                 

 

 

 

 

Soyadı, adı, atasının adı

Ailə başçısı ilə qohumluq münasibəti

Anadan olma tarixi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ərizəçinin (vəfat etmiş ailə başçısının)

Əmək kitabçasının doldurulma tarixi

     

Qeydlərin №-si

Tarix

İşə götürülməsi bir işdən başqa isə

keçirilməsi haqqında məlumat

İl

Ay

Gün

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qeydlər nəyin əsasında aparılmışdır (sənəd və onun nömrəsi)

Güzəştlə hesablanan iş stajının müddəti

Əmsal

Qeydlər

İl

Ay

Gün

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

TƏQDİMATA ƏLAVƏ

 

Qeydlərin №-si

Tarix

İşə götürülməsi bir işdən başqa isə

keçirilməsi haqqında məlumat

İl

Ay

Gün

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qeydlər nəyin əsasında aparılmışdır, sənəd və onun nömrəsi

Güzəştlə hesablanan iş stajının müddəti

Əmsal

Qeydlər

İl

Ay

Gün

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Əmək kitabçası üzrə iş stajı

 

         Əmək kitabçası üzrə cəmi: __________

 

 

 

 

3. Ərizəçinin (vəfat etmiş ailə başçısının)

sənədlər üzrə iş stajı

                                                                                                     

Qeyd

№-li

Qeydlər

Güzəştlə hesablanmış İş stajının müddəti

Əmsal

Adı

№-si

Verilmə tarixi

İl

Ay

Gün

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digər sənədlər üzrə cəmi                                   

 

 

 

İş stajının hesablanması üzrə ümumiləşdirilmiş cədvəl

 

Stajın növü

Əmək kitabçası üzrə

Digər sənədlər üzrə

Cəmi

İl

Ay

Gün

İl

Ay

Gün

İl

Ay

Gün

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güzəştli şərtlərlə xidmət illərinə görə (lazım olmayanı silməli) pensiyaya hüquq verən staj Qanunun __________________maddəsinə_______№-li siyahının_______bölməsinə______yarım bölməsinə müvafiq olaraq ____________ №-li qeydlərə əsasən hazırlanmışdır.

 

                                                    

                                                                       Hüquqi şəxsin

                                                                                      rəhbəri  _______________

                                                                                                               imza

                                                                        

                                                                  Həmkarlar İttifaqı

                                                                      Komitəsinin sədri _______________

                                                                                                       imza

                             

 

 

 


4 nömrəli əlavə

PENSİYA TƏYİN OLUNMASI ÜÇÜN ƏRİZƏLƏRİN QEYDİYYATI

 

Sıra

№-si

Daxil olma tarixi il, ay, gün

Təqdim olunan sənədlərin adları

Sənədlərin verilmə tarixi və nömrəsi

Ərizəçinin soyadı, adı, atasının adı

Ərizənin qısa məzmunu

Sektor müdirinin və icra üçün verilən müfəttişin soyadı, adı, atasının adı

Qəbul edən şəxsin imzası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURNALI

 

Sıra №-si

Ərizənin Verildiyi tarix il, ay, gün

Ərizəçinin soyadı, adı, atasının adı

Ərizənin məzmunu

Komissiya qərarının tarixi il, ay, gün

Qərarın məzmunu

Staj barədə məlumat

Orta aylıq əmək haqqı

Pensi-yanın ümumi miqdarı

Pensiya vəsiqəsinin verilməsi

Yoxlayıcının imzası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 nömrəli əlavə

KOMİSSİYANIN QƏRARININ QEYDİYYAT JURNALI

6 nömrəli əlavə

                 

                                                     

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun

_______________________________________________şöbəsi

rayon-şəhər

 

 

Şahid ifadələri üzrə Protokol

 

“____”______________200____il____ №_______                                                                                 

____________________________________rayon (şəhər) pensiya və pensiyalara əlavə olunan müavinətlər təyin edən komissiyası vət.___________________________________________________

                                                                                                   soyadı, adı

________________________________________________________________________ərizəsinə baxıb

atasının adı

                                                     

 

QƏRARA ALDI

Tarixdən-tarixə qədər ________il________ay_______gün

 

 

Hesaba alınsın

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Müəyyən olunmuş staj hesab olunsun

  Əmək stajının müəyyən edilməsi rədd edilsin (əsasları)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

                                                                       Komissiyanın sədri_____________________

   M.Y.

                                                                    Komissiyanın üzvləri_____________________

                             

                                                                                                 _____________________

                                                     

 

                             

Şahid ifadələri üzrə protokol məlumat üçün

 

 

1._____________________________________________________________________ünvanda yaşayan

 

Ərizəçi________________________________________________________________________________

                                                                soyadı, adı, atasının adı

 

Məlumat______________________________________________________________________________

 

şəxsiyyət vəsiqəsi____ №____________________verilmə tarixi________________________________

 

kim tərəfindən verilib __________________________________________________________________

 

Mən, ərizəçi aşağıdakı şahidlərin dindirilməsini xahiş edirəm

Soyadı, adı, atasının adı

Ünvan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Məlumat verirəm_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

 

                                             

 

                                                                       

                                                                                      Ərizəçi___________________

imza

 

                                                                                      Tarix_____________________

                                                     

                                                           

2.____________________________________________________________________ünvanda yaşayan

 

şahid_________________________________________________________________________________

Soyadı, adı, atasının adı

ifadəsi

             

     Doğulduğu tarix______________________     şəxsiyyət vəsiqəsi____ № ____________________

 

verilmə tarixi_________________kim tərəfindən verilib____________________________________

 

Vətəndaş______________________________________________ilə birlikdə işləməsini təsdiq etmək

 

üçün təqdim olunmuş sənəddir.

 

_____________________________________________________________________________________

sənədin adı

 

Mən,____________________________________________________________________şahid qismində

Soyadı, adı, atasının adı

 

ifadə verirəm ki, ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

           

 

 

Tarix_________________                                                   Şahidin imzası__________________________

 

                                                                     Komissiya sədri__________________________

 

                                                              Komissiyanın üzvləri__________________________

 

M.Y.

 

 

Protokolu doldurdu__________________________________________________________________

 

 

 

3.______________________________________________________________________ünvanda yaşayan

 

şahid__________________________________________________________________________________

Soyadı, adı, atasının adı

ifadəsi

           

    

Doğuldyğu tarix______________________     şəxsiyyət vəsiqəsi____ №_________________________

 

verilmə tarixi_________________kim tərəfindən verilib______________________________________

 

Vətəndaş________________________________________________ilə birlikdə işləməsini təsdiq etmək

 

üçün təqdim olunmuş sənəddir. _________________________________________________________

Sənədin adı

 

Mən,___________________________________________________________________şahid qismində

soyadı, adı, atasının adı

 

ifadə verirəm ki,_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________           

 

 

Tarix_________________                                Şahidin imzası____________________________

 

                                                                     Komissiya sədri__________________________

 

                                                              Komissiyanın üzvləri__________________________                     

 

M.Y.

                                                     

 

Protokolu doldurdu______________________________________________________________

 

 

7 nömrəli əlavə

Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun

___________rayon şöbəsinin pensiya və pensiyalara əlavə

olunan müavinət təyin edən komissiyanın

 

 

Q Ə R A R I

 

 

 

№ ________      “___”__________ 200__  il

 

Vət.___________________________________________________________________________________

 

Ərizəsinə baxaraq qərara alır.

 

 

“Vətəndaşların pensiya təminatı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun _____maddəsinə müvafiq olaraq________________görə______ailə üzvünə_________tarixdən _____________tarixə kimi ___________________pensiya təyin edilsin və ya pensiya payı ayrılsın.

 

 

 

Şöbə müdiri__________________

 

Sektor müdiri_________________

 

Baş mühasib _________________

 

Baş müfəttiş _________________

 

 

“__” _____________ 200___ ildə şəxsi hesab açıldı.

 

 

 

Baş mühasib _________________

 

Sahə mühasibi ________________

 

                                                     

 

 

 


Pensiyanın hesablanması

 

kod

məbləğ

yüksəklik əmsalı ilə

Pensiyanın növü

 

 

 

Tələb olunan əmək stajı

 

 

 

Faktiki əmək stajı

 

 

 

1 və ya 2 №-li siyahı ilə əmək stajı

 

 

 

Tələb olunandan artıq əmək stajı

 

 

 

Faktiki orta aylıq əmək haqqı

 

 

 

Müasirləşdirilmiş orta aylıq əmək haqqı

 

 

 

Pensiya hesablanan orta aylıq əmək haqqı

 

 

 

Orta aylıq əmək haqqının _________faizi

 

 

 

Artıq iş stajına görə orta aylıq əmək haqqının_________faizi

 

 

 

Əmək qabiliyyətsiz ailə üzvlərinə görə əlavə

 

 

 

70 yaşından yuxarı tənhalara əlavə

 

 

 

Müharibə əlillərinə və iştirakçılarına əlavə

 

 

 

Siyasi represiyaya məruz qalıb bəraət qazananlara əlavə

 

 

 

1 qrup və 16 yaşadək əlillərə qulluq əlavəsi

 

 

 

ÇAES iştirakçılarına əlavə

 

 

 

Şəhid ailəsi üzvlərinə əlavə

 

 

 

Xüsusi xidmətlərə görə (orden, medal və fəxri adlara) görə əlavə

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYLIQ MÜAVİNƏTLƏR

 

 

 

70 yaşından yuxarı tənhalara

 

 

 

Az.Res.Müd.zamanı I-II-III qr əlillərə

 

 

 

20 yanvar hadisələri zamanı I-II-III qr əlillərə

 

 

 

BVM iştirakçıları yaxud onların dul arvadlarına

 

 

 

41-45 illərdə fədək.əməyə görə orden və medalla təltif olunanlara

 

 

 

Hər\xid vəzifəsini yerinə yetirərkən I-II-III qr əlillərə

 

 

 

İşləməyən pensiyaçılara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P e n s i y a n ı n   ü m u m i   m ə b l ə ğ i

 

 

 

Pens.ümumi məbl.minimum həddinə çatdırılması fərqi

 

 

 

Kommunal, nəqliyyat və digər xidmət güzəştlərinə görə

 

 

 

Dəymiş zərərə görə ödənc

 

 

 

 

 

 

 

CƏMİ

 

 

 

 

Hesablamanı apardı,

müfəttiş                               ____________                _________________________________

                                                   imza                                                   soyadı, adı, atasının adı    

DSMF rayon şöbəsi_______________________________________________ŞƏXSİ HESAB N_______

Soyadı_________________________________________

Adı ___________________________________________

Atasının adı ____________________________________

 

Təvəllüdü

Şəxsiyyət vəs.   N__________

 

Cinsi__________________________________________

Ünvan_________________________________________      telefon______________________________

Milliyyəti______________________________________

Ailəli _________________________________________

 

 
 
 

 


Ödəniş müəssisəsi                                                                                                                      tarix      

Ödəniş müəs. dəyişmə                   

İş haqqında

 

İlkin təyinat tarixi_____________________ №___________

Şəxsi hesab pensiya işinə əsasən açılmış və davamlıdır.

 

                                                                             Müdir_________________________

              M.Y.                                                     Baş mühasib____________________

Aparıcı mühasib _________________

 

AİLƏ TƏRKİBİ

 

 

 

 

Adı

Gün

Ay

İl

Qohumluğu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARATLA ÖDƏNİLİB                                                                  ŞƏXSİ HESABIN BAĞLANMASI

 

Növü

Məbləği

Sənəd №___

Tarix

Şəxsi hesab________________________________dən

 

pensiya ___________________________________dək

 

________________________________manat ödənilib

 

Səbəbi_________________________________________

 

Müdir.

 

Baş mühasib___________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İNTERVAL APARILMASI HAQQINDA QEYDLƏR

İmza

Tarix

İmza

Tarix

İmza

Tarix

İmza

Tarix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 


8 nömrəli əlavə

 

 

Poçt şöbəsi

 

 

 

Kod

Pensiya təyinatı və davamı haqqında

Qərarın tarixi

 

 

 

 

 

 

Qərarın N-si

 

 

 

 

 

 

Pensiyanın növü

 

 

 

 

 

 

Tələb olunan əmək stajı

 

 

 

 

 

 

Faktiki əmək stajı

 

 

 

 

 

 

1 və ya 2 №-li siyahı ilə əmək stajı

 

 

 

 

 

 

Faktiki orta aylıq əmək haqqı

 

 

 

 

 

 

Pensiya hesablanan orta aylıq əmək haqqı

 

 

 

 

 

 

Orta aylıq əmək haqqına görə

 

 

 

 

 

 

Əmək qabiliyyətsiz ailə üzvlərinə görə əlavə

 

 

 

 

 

 

70 yaşından yuxarı tənhalara əlavə

 

 

 

 

 

 

Müharibə əlillərinə və iştirakçılarına əlavə

 

 

 

 

 

 

Siyasi represiyaya məruz qalıb bəraət aldığına görə əlavə

 

 

 

 

 

 

1 qrup və 16 yaşadək əlillərə qulluq əlavəsi

 

 

 

 

 

 

ÇAES iştirakçılarına əlavə

 

 

 

 

 

 

Şəhid əlavəsi

 

 

 

 

 

 

Xüsusi xidmətlərə görə (orden, medal və fəxri adlara) görə əlavə

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYLIQ MÜAVİNƏTLƏR

 

 

 

 

 

 

70 yaşından yuxarı tənhalara

 

 

 

 

 

 

Az.Res.Müd.zamanı I-II-III qr əlillərə

 

 

 

 

 

 

20 yanvar hadisələri zamanı I-II-III qr əlillərə

 

 

 

 

 

 

BVM iştirakçıları yaxud onların dul arvadlarına

 

 

 

 

 

 

41-45 illərdə fədək.əməyə görə orden və medalla təltif olunanlara

 

 

 

 

 

 

Hər\xid vəzifəsini yerinə yetirərkən zamanı I-II-III qr əlillərə

 

 

 

 

 

 

İşləməyən pensiyaçılara

 

 

 

 

 

 

Pens.ümumi məbl.minimum həddinə çatdırılması fərqi

 

 

 

 

 

 

Kommunal, nəqliyyat və digər xidmət güzəştlərinə görə

 

 

 

 

 

 

Dəymiş zərərə görə ödənc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CƏMİ

 

 

 

 

 

 

Nə vaxtdan

 

 

 

 

 

 

Nə vaxtadək

 

 

 

 

 

 

Sahə mühasibinin imzası

 

 

 

 

 

S A İ R   Q E Y D L Ə R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞ YERİNDƏN PENSİYA ÖDƏNİLMƏSİ ÜÇÜN VERİLƏN TAPŞIRIQLAR HAQQINDA

Yazılma

tarixi

№ -si

Məbləğ

Hansı

vaxtdan

Hansı vaxtadək

Təşkilatın

adı

Tel.

Məsul işçinin

imzası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200___il aylar üzrə hesablanır

200___il aylar üzrə hesablanır

 

25 №-Lİ TAPŞIRIĞA BİLDİRİŞİN QAYTARILMASI HAQQINDA

Tarix

№-si

Məbləğ

Hansı

vaxtdan ödəniş dayandırılıb

İşdən azad olub və yaxud müddəti qurtarıb

İşdən azad olma tarixi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200___il aylar üzrə hesablanır

 

Aylar

Tarix

Sənəd

№-si

Məbləğ

Qeyd

Tarix

Sənəd

№-si

Məbləğ

Qeyd

I

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

IX

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

XI

 

 

 

 

 

 

 

 

XII