I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya

Azərbaycan Respublikasının

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Kollegiyasının  

“08” iyun 2015-ci il tarixli ­­­­­

03 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

 

 

Açıq səhmdar cəmiyyətinə çevrilən dövlət müəssisələrinin

səhmlərinin əmək kollektivinə güzəştli satışı

QAYDALARI

 

1.Ümumi müddəalar

 

1.1. Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 10 avqust tarixli 383 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq hazırlanmışdır və dövlət müəssisələrinin çevrilməsi nəticəsində yaradılan açıq səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin əmək kollektivi üzvlərinə və onlara bərabər tutulan şəxslərə güzəştli satışının həyata keçirilməsi qaydalarını müəyyən edir.

1.2. Dövlət müəssisələrinin çevrilməsi nəticəsində yaradılmış açıq səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin 15%-i digər səhmlərin və hissələrin satışı üsulundan asılı olmayaraq işçilərə birbaşa güzəştli satışa yönəldilir.

Səhmlərin güzəştli satışı güzəştli satışa yönəldilmiş səhmlərin nominal dəyərinin 30% güzəşt edilmiş məbləğinin ödənilməsi ilə özəlləşdirilməsini nəzərdə tutur.

          1.3. Səhmlərin güzəştli satışını özəlləşdirilən müəssisədə yaradılan özəlləşdirmə komissiyası (bundan sonra-Komissiya) həyata keçirir.

 

2. Səhmləri güzəştlə almaq hüququ olan şəxslər

 

2.1.Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 may 2000-ci il tarixli “Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 17-ci maddəsinə əsasən, özəlləşdirilən dövlət müəssisələrinin və ya hissələrinin satışında güzəştlər aşağıdakı şəxslərə aid edilir:

     - əsas iş yeri həmin müəssisə hesab edilən işçilər, şəxslər;

     -Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq, həmin müəssisədə əvvəlki iş yerinə qayıtmaq hüququ olan şəxslər;

     -özəlləşdirilən müəssisədə 7 ildən çox çalışmış və həmin müəssisədən təqaüdə çıxmış şəxslər;

     -1995-ci ilin 1 yanvar tarixindən sonra işçilərin sayı və ştatların ixtisarı nəticəsində işdən azad olunmuş və işsiz statusu almış şəxslər.

 

3. Səhmlərin güzəştli satışı qaydaları

 

          3.1. Səhmdar cəmiyyəti dövlət qeydiyyatına alındıqdan və səhmləri buraxıldıqdan sonra Komissiya qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müddətdə səhmlərin güzəştli şərtlərlə satışının təşkilinə başlamağa borcludur.

          Səhmlərin güzəştli satışı haqqında məlumat satışın keçirildiyi gündən ən azı 30 (otuz) gün əvvəl Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin rəsmi mətbu orqanı olan “Mülkiyyət” qəzetində dərc olunmalıdır. Məlumatda aşağıdakılar göstərilməlidir:

          -səhmlərin güzəştli satışı qaydaları və müddəti;

     -səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalı;

     -güzəştli satışa çıxarılan səhmlərin ümumi sayı;

     -güzəştli satışda iştirak etmək hüququ olan şəxslərin sayı;

     -səhmin nominal dəyəri;

     -sifarişlərin verilmə qaydası.

          Səhmlərin güzəştli satışı 25 (iyirmi beş) gün müddətində başa çatmalıdır.

          3.2. Səhmlərin güzəştli satışı aşağıdakı qaydada həyata keçirilir:

                   Komissiya tərəfindən:

          - səhmlərin güzəştli satışında iştirak etmək hüququ olan şəxslərin tam siyahısı tərtib edilir;

          - hər bir işçinin güzəştlə əldə edə biləcəyi maksimum səhmlərin sayı müəyyən edilir;

     - işçilərin hər birinin ödəyəcəyi maksimum məbləğ  müəyyənləşdirilir;

              - müəyyən edilmiş məbləğ sifarişlə birlikdə əmək kollektivi üzvləri tərəfindən Komissiyaya təqdim edilir;

               - sifarişçiyə komissiya sədrinin imzası və müəssisənin möhürü ilə təsdiq olunmuş qəbz verilir;

              -Komissiyasının sədri əmək kollektivi tərəfindən təqdim olunmuş sifarişləri Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinə və pul vəsaitlərini Mərkəzin xəzinəsinə təhvil verir;

          - Komissiya tərəfindən təqdim edilmiş sənədlər əsasında güzəştli satışın yekunlarına əsasən bölüşdürülmüş səhmlərin sayı müəyyən edilir;

          -güzəştli satışa çıxarılan səhmlərin əmək kollektivinin güzəştli satışda iştirak etməmiş və qismən iştirak etmiş üzvlərinin sayına mütənasib hissəsi (bütünlükdə əmək kollektivi üzvləri və onlara bərabər tutulan şəxslər güzəştli satışdan imtina etdiyi halda səhmlərin hamısı) Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin qərarı ilə II Dövlət Proqramına uyğun olaraq digər satış üsulları ilə özəlləşdirilir;

          -Komissiyanın təqdim etdiyi sənədlər əsasında güzəştli satışın yekunlarını təsdiq etmək üçün həmin satışda iştirak etmiş şəxslərin ümumi yığıncağı keçirilir və yığıncağın protokolu Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə təqdim edilir.

 

4. Güzəştli satışın yekunu haqqında protokol

 

          4.1.Güzəştli satış başa çatdıqdan sonra Komissiya bu haqda  protokol tərtıb edir. Protokolda güzəştli satışın keçirilməsi müddəti, bir səhmin nominal dəyəri, səhmlərin ümumi sayı, güzəştli satışda iştirak edən iştirakçıların siyahısı, onların hər birinin ödədiyi məbləğ və onlara düşən səhmlərin sayı, güzəştli satışa çıxarılan və satılmayan səhmlərin sayı və nominal dəyəri haqqında məlumat əks olunur. Protokol komissiyanın sədri və üzvləri tərəfindən imzalanır və təsdiq olunmaq üçün Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə təqdim olunur.

 

5. Səhmlərə mülkiyyət hüququnun rəsmiləşdirilməsi

 

5.1.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş güzəştli satışın yekunu haqqında protokola əsasən işçilərə güzəştli satışın nəticələrini əks etdirən bildiriş verilir.

          Bildirişə əsasən Milli Depozit Mərkəzi müvafiq sayda səhmlərə mülkiyyət hüququnu təsdiq edən, səhmdar cəmiyyətinin reyestrindən çıxarışı səhmdarlara verir.

          5.2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi güzəştli satışın nəticələri haqqında məlumatı hərracın başa çatdığı gündən 15 (on beş) gün müddətində Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin rəsmi mətbu orqanı olan “Mülkiyyət” qəzetində dərc etdirir.

 

 


 

 

 

İ  L  D  İ  R  İ  Ş  № ____

 

 

                                               

              

                           

Verilir,                                                                                           ünvanda yaşayan

                                                                  (yaşadığı ünvan)  

                  

                                                                                                                              .                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin göstəriciləri)      

             

                                                                                                        ondan ötrü ki, o,

                                                         (soyadı, adı, atasının adı)            

                                                  

                                                                                                         ASC-nin səhmlərinin

                                               (müəssisənin tam adı)

 

əmək kollektivinə güzəştli  satışında iştirak edərək                     (         )                           .

                                                                           (rəqəm və sözlə)

manat təqdim  etmişdir  və  nəticədə  hər  birinin  nominal  dəyəri     (           )           .

                                                                                                                                (rəqəm və sözlə) 

      ___________    manat olan               (             )                ədəd səhm əldə etmişdir.

                                                            (rəqəm və sözlə)                                                           

 

 

 

Təsdiq:                            .

 

 

 

Hərracların Təşkili üzrə

Auksion Mərkəzinin direktoru                                                                   

 

 


AZ 1154, Bakı ş.,  Zeynal Xəlil küç., 11 A                                                                                   


   

«_____________________________________”» açıq səhmdar cəmiyyətinin səhmlərinə güzəştli satışda iştirak etmiş şəxslərinin ümumi iclas

P R O T O K O L U

 

   «____»  ____________20             il

 

İclasda iştirak etdi: _____________________   nəfər

 

İclasın sədri:    

İclasın katibi: 

 

Gündəlİk

1.      _______________________________________________________” səhmdar cəmiyyəti üzrə güzəştli satışın yekun nəticələrinin müzakirə edilməsi.

 

Dİnlənİldİ:

 

Özəlləşdirmə komissiyanın sədri _____________________________ çıxışında qeyd etdi ki, müəssisədə səhmlərin əmək kollektivinə güzəştli satışı keçirilmişdir. Satışda iştirak etmək hüququ olan _______ (___________________________________) nəfərdən _________ (___________________________________________) nəfəri iştirak etmiş və __________ (_______________________________) manat pul vəsaitini təqdim etmişlər. Güzəştli satışın yekunlarına görə həmin şəxslər müəssisənin güzəştli satışa çıxarılmış__________(___________________________________________________) ədəd səhmindən _________ (_______________________________________________) ədəd səhminə, yəni ______ %-nə sahib olmuşlar. __________ (____________________________) ədəd səhm isə satılmamışdır. Əmək kollektivinin qalan üzvlərinə xəbərdarlıq edilməsinə baxmayaraq güzəştli satışda iştirak etməmişlər. Güzəştli satışın yekun nəticələri təsdiq olunmaq üçün sizin müzakirənizə təqdim edilir.

 

Çıxış etdİlər:

 

Əmək kollektivinin üzvlərindən _________________________________________ ______________________________________________________ çıxış edərək özəlləşdirmə komissiyası sədrinin çıxışını bəyəndiklərini qeyd edərək, güzəştli satışın yekun nəticələrinin  təsdiq olunmasını təklif etdilər.

Qərara alındı:

 

____________________________________________” səhmdar cəmiyyətində keçirilmiş səhmlərin əmək kollektivi üzvlərinə güzəştli satışının yekun nəticələri təsdiq olunsun.

 

  İclasın sədri:                                                      

 

  İclasın katibi:              


 

 

S İ F A R İ Ş

 

 

Mən,                                                                                                                                                                            .

                                                             ( şəxsin soyadı, adı,  atasının adı, pasport göstəriciləri,

 

                                                                                                                                                            .

                                                                              ünvanı və əlaqə telefonu)       

 

                                                                                                                                          səhmdar cəmiyyətinin

                (səhmdar cəmiyyətin tam adı)

 

səhmlərinə  güzəştli satışda iştirak etmək üçün sifariş verirəm.

 

Güzəştli satış zamanı müəyyən edilmiş qədər səhm almağa razıyam.

 

Bundan ötrü özəlləşdirmə komissiyasına _________________________________________      __ manat

                                                                                                                     (rəqəm və sözlə)

                                                           

pul vəsaitini təqdim edirəm.

                                                                               

 

 

 

“_____” __________________20                  il

 

 

Sifarişçi:  ____________  ___________________

                           (imza)                   (S.A.A.)

 

 

 

Q Ə B Z        

                                               

 

 

Sifarişçi: ______________________________________________________________________________   ______.

                                                            ( şəxsin soyadı, adı,  atasının adı, pasport göstəriciləri, ünvanı)

 

__________________________________________________________________________________________   ____.

               

 

___________________________________________________________________________________________   ___.

                               (səhmdar cəmiyyətin tam adı)

 

səhmdar cəmiyyətinin səhmlərinə güzəştli satışda iştirak etmək üçün verdiyi sifariş və _______

 

_________________________________________________________manat pul vəsaitini  qəbul etdim.                           

                        (rəqəm və sözlə)

 

 

“_______” __________________20                    il

 

     

 

Özəlləşdirmə komissiyasının sədri:  ________ ____    _________________________

                                                  (imza)                        (S.A.A.)                                                                                               

                                                    

                                                           M.Y.


 

 

                                                                  

  “Təsdiq olunub”                                                                              “Təsdiq edirəm”

 Səhmlərə güzəştli satışda                                                                 Azərbaycan Respublikası

  iştirak edən şəxslərin                                                                                Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi

  ümumi yığıncağının                                                                     

 

                                 20           il  tarixli                                                        

              N-li protokolu                                                                            ______________________                

Sədr  _____________________                                                    «____»____________ 20                   il              Katib _____________________

 

                M.Y.

 

 

GÜZƏŞTLİ SATIŞIN

 

YEKUN PROTOKOLU

 

 

Səhmdar cəmiyyətinin tam adı:                                                                                                                                                               .

 

Hüquqi ünvanı:                                                                                                                                                                                         .

Bank rekvizitləri:                                                                                                                                                                      .

(bankın adı, hesablaşma hesabı, kod, müxbir hesabı)

 

Güzəştli satışın

keçirilmə müddəti:            «        »                          20           ildən                       «       »                             20             ilədək

 

Keçirilmə yeri:                                                                                                                                                                                         .

 

Komissiyanın tərkibi:

Komissiyasının sədri:                                                                                         

                                (S.A.A.)

                                                                         

Komissiyanın üzvləri:                                                                                                                                                                                                                                                                                        (S.A.A.) 

                                                                                                                           

                                                                    

                                (S.A.A.)

                       

                                                                                 

                                (S.A.A.)

 

                                                               

                                (S.A.A.)

 

_________________________________________                                                                                                                                    

                                 (S.A.A.)

 

  _______________________________________

                                (S.A.A.)

 

                       

 

Səhmdar cəmiyyətin nizamnamə

kapitalı:                                                                                                                                                                        manat

                                                                                                                                                   (rəqəm və sözlə)

                         

Buraxılmış səhmlərin ümumi

sayı:                                                                                                                                                                                               ədəd

(rəqəm və sözlə)

 

Güzəştli satışa çıxarılan

səhmlərin sayı:                                                                                                                                                                       ədəd

(rəqəm və sözlə)

Güzəştli satışa çıxarılan səhmlərin

məcmu nominalı                                                                                                                                      manat

                                                                                                                                                     (rəqəm və sözlə)           

 

Güzəştli satışa çıxarılan

1 səhmin nominal dəyəri:                                                                                                                                                  manat

(rəqəm və sözlə)

 

Güzəştli satışda iştirak

etmək hüququ olanların sayı:                                                                                                                                                  nəfər

(rəqəm və sözlə)

Hər bir işçinin bərabər sayda təqdim

edəcəyi pulun məbləği                                                                                                                                                             manat

    (rəqəm və sözlə)

Güzəştli satışda

iştirak edənlərin sayı:                                                                                                                                                                    nəfər

(rəqəm və sözlə)

Güzəştli satışa təqdim edilən                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

pulun məbləği:                                                                                                                                                                      manat

(rəqəm və sözlə)

Güzəştli satışın yekunlarına əsasən

bölüşdürülmüş səhmlərin sayı:                                                                                                                                                    ədəd

(rəqəm və sözlə

 

O cümlədən faizlə:                                                                                                                                                                            %

                                                                                                    (rəqəm və özlə)

Güzəştli satışın yekunlarına əsasən

bölüşdürülməmiş səhmlərin sayı:                                                                                                                                             ədəd       

                                                                                             (rəqəm və sözlə)

 

O cümlədən faizlə:                                                                                                                                            %

(rəqəm və sözlə)

 

 

 

 

                                                                                                            «        »                                   20                il

 

 

 

Komissiyanın tərkibi:

Komissiyanın sədri:                                                                                                           

                              (imza)                                               (S.A.A.)

 

Komissiyanın üzvləri:                                                                                                           

                              (imza)                                               (S.A.A.)

 

                                                                                

                              (imza)                                               (S.A.A.)

 

M.Y.                                                                                                                                                                        

                              (imza)                                               (S.A.A.)

 

                                                                                                

                              (imza)                                               (S.A..A.)

                       

                                                                                                                                                    

                              (imza)                                               (S.A.A.)

 

                                                                                     

                              (imza)                                               (S.A.A.)

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

«________________________________________________________________» ASC-nin güzəştli satışının yekunlarına əsasən səhm almış şəxslərin siyahısı

 

Şəxsin soyadı, adı, atasının adı, pasport göstəriciləri (seriyası, nömrəsi, verildiyi orqan),

ünvanı, əlaqə telefonu

Təqdim  edilmiş  pulun məbləği (manat)

Alınmış səhmlərin

sayı

(ədəd)

Səhmlərin

ümumi nominalı

(manat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komissiyanın sədri:    ___________                                                  .                 

        (imza)                              (S.A.A.)

 

Komissiyanın katibi:   ___________                                                 .

         (imza)                              (S.A.A.)     

 

 

 

      M.Y.

Go to top