I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya

 

 

 (21) Daxil olma №-si      ________________________

 (22) Daxil olma tarixi   “_____”___________ 20____il     

 (85) Beynəlxalq iddia sənədinin milli fazaya çevrilməsi  

        tarixi  «_____»______________ 20___ il

 

 

 

{51} Beynəlxalq Patent Təsnifatı (BPT)

  

(86) Beynəlxalq iddia sənədinin nömrəsi və daxil olma tarixi  

        (PCT prosedurası üzrə)

 

(87) Beynəlxalq iddia sənədinin nömrəsi və dərc olunma tarixi  

        (PCT prosedurası üzrə)

 

  

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA 

İXTİRAYA PATENT VERİLMƏSİ ÜÇÜN 

ƏRİZƏ

 

Àzərbaycàn Råspublikası Standartlaşdırma,

Metrologiya və Patent üzrə  Dövlət Komitəsi

Sənaye Mülkiyyəti Obyektlərinin Ekspertizası Mərkəzi (AzPatent)

AZ 1147, Бакы шящяри, Мярданов гардашлары кцчяси 124   

 (54)  İXTİRANIN ADI 

 

 

  

 (71)  İDDİAÇI   

 

 

 

 

 

 

(İddiaçının tam adı və ünvanı göstərilir)

 

ÜƏMT-nin ST.3   standartı üzrə ölkənin kodu (müəyyənləşdirilibsə)   

 (74)  İDDİA SƏNƏDİ ÜZRƏ İŞLƏRİN APARILMASINA MÜVƏKKİL OLAN ŞƏXS

         (Hüquqi (fiziki) şəxsin adından imza edən şəxsin soyadı, adı, atasının adı və ya onun patent müvəkkilinin (nümayəndəsinin)  

          soyadı, adı, atasının adı)

 

 

         

  Ünvan:

 

 

  

  Telefon: Faks: e-mail:   

 

  (72) MÜƏLLİF    (soyadı, adı, atasının adı)

        Tam ev ünvanı, ÜƏMT-nin ST. 3 standartı üzrə ölkənin kodu İmza   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mən (biz)  ______________________________________________________________________________

Xahiş edirəm (edirik) iddia sənədi haqqında məlumat dərc olunan (patent verilən)zaman məni (bizi) müəllif kimi göstərməyəsiniz_________________________________________________________________________

                                                           müəllifin (müəlliflərin) imzası   

TƏQDİM EDİLƏN SƏNƏDLƏRİN SİYAHISIVərəqlərin sayıNüsxələrin sayıQeyd   

q İxtiranın təsviri   

q İxtiranın düsturu   

q Certyojlar və digər materiallar   

q Referat   

q Nukleotidlərin və/və ya aminturşuları sıralanma ardıcıllığı   

q Ştammın depozitə qoyulması haqqında sənəd   

q Konvensiya ilkinliyi tələb edildikdə ilk iddia sənədinin (sənədlərinin) surəti   

q İddia sənədinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi   

q Patent müvəkkilinin və ya nümayəndəsinin səlahiyyətini təsdiq edən sənəd   

q Digər sənədlər   

 

İLKİNLİYƏ DAİR ƏRİZƏ   (İddia sənədinin verilmə tarixindən daha əvvəl ilkinlik  tarixi istənildikdə doldurulur)

 

     Xahiş edirəm bu ixtiranın ilkinlik tarixini aşağıdakı tarixdən təyin edəsiniz:

 

q Qanunun 28-ci maddəsinin 2-ci bəndinə uyğun olaraq, Paris konvensiyasının iştirakçısı olan ölkədə ilk iddia 

     sənədinin (sənədlərinin) verilməsi tarixindən;

 

q Qanunun 28-ci maddəsinin 7-ci bəndinə uyğun olaraq, daha əvvəl verilmiş iddia sənədinin daxil olduğu tarixdən;

 

q Birinci iddia sənədinə əlavə sənədlərin qəbul olunduğu tarixdən.   

Birinci (daha əvvəlki) iddia sənədinin №-si 

Xahiş olunan ilkinlik tarixiÜƏMT-nin ST.3 standartı üzrə  iddia sənədini təqdim edən ölkənin kodu    

       (konvensiya ilkinliyi xahiş olunduqda)   

1.

 

2.

 

3.

  

İDDİAÇININ VƏSATƏTİ

  

q  Dərc olunmasını sürətləndirməyi xahiş edirik

  q İxtiraya dair iddia sənədi üzrə mahiyyətcə   

    ekspertiza aparılmasını xahiş edirik   

q Dövlətin strateji  maraqları üçün dərc edilməsi müvəqqəti dayandırılır

  

 

 

   ____________________________________________________________      _________________                  

    Hüquqi (fiziki) şəxsin adından imza edən  şəxsin soyadı, adı, vəzifəsi                      imza, tarix                                             

                                                                                                                                                                    M.Y.                     

                                                                                                  

   ______________________________________________________      ________________

    və ya onun patent müvəkkilinin  (nümayəndəsinin) soyadı, adı, vəzifəsi                   imza, tarix                                             

 

 

   

 

 Ərizəyə əlavə                    

 

(72) MÜƏLLİF    (soyadı, adı, atasının adı)

Tam ev ünvanı, ÜƏMT-nin ST. 3 standartı üzrə ölkənin koduİmza   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   ____________________________________________________________      _________________                  M.Y.                     

    Hüquqi (fiziki) şəxsin adından imza edən  şəxsin soyadı, adı, vəzifəsi                      imza, tarix                                             

                                                                                                  

   ______________________________________________________      ________________

    və ya onun patent müvəkkilinin  (nümayəndəsinin) soyadı, adı, vəzifəsi                  imza, tarix                                             

 

   

 

Go to top