I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya
_______________________________rayon məhkəməsinə
 
İddiaçı: _________________________________________
(soy adı, adı, atasının adı, ünvanı)
 
Cavabdeh: _______________________________________
(soy adı, adı, atasının adı, ünvanı)
 
 
 
 
Alimentin miqdarının azaldılması barədə
 
İDDİA ƏRİZƏSİ
 
 
 
 
 
_____________________________rayon məhkəməsinin ___________________________________tarixli
(rayonun adı) (gün, ay, il)
 
qətnaməsinə əsasən məndən cavabdeh ______________________________________________________
(adı, soy adı, atasının adı)
 
xeyrinə _________________________________________________________________ saxlanması üçün
(uşağın adı və doğulduğu gün)
 
Qazancımın _______________________________________ hissəsi tutulmuşdur.
(hissəsi)
 
Bundan başqa ________________________________________________________________rayon məhkəməsinin
(adı)
 
__________________________tarixli qərarı ilə _______________________________________________
(gün, ay, il) (aliment alanın adı, soy adı, atasının adı)
 
 
xeyrinə ______________________________________________________________________________
(uşağın adı, anadan olduğu tarix)
 
saxlanması üçün qazancımın __________________________________________________________hissəsi
 
 
miqdarında aliment tutulur.
 
Məndən tutulan alimentin ümumi miqdarı mənim qazancımın _______________________ hissəsini təşkil edir və qanunda nəzərdə tutulan hissədən artıq olur.
 
Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinin 76-cı maddəsinə əsasən
 
xahiş edirəm:____________________ rayon məhkəməsinin ______________________________________
(adı) (gün, ay, il)
 
 
tarixli qətnaməsi ilə cavabdeh _____________________________________________________________
(adı, soy adı, atasının adı)
 
 
 
xeyrinə tutulmuş alimentin miqdarı azaldılsın. Məndən cavabdeh ___________________________________
 
______________________________________________________________________xeyrinə qazancımın
(adı, soy adı, atasının adı)
 
hissəsi miqdarında aliment tutulsun.
 
 
Qoşma:
 
1) Məhkəmə qətnamələrinin surətləri;
2) Əmək haqqı barədə arayış;
3) Dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə sənəd;
4) İddia ərizəsinin surəti.
 
İmza:
 
Tarix:
Go to top