I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya
Ə R İ Z Ə

 

Aşağıda göstərilən sənədləri təqdim edərək, iddia sənədində göstərilmiş nişanı (işarəni), əmtəə nişanı kimi qeydə almağınızı xahiş edirəm  (edirik).

 

{730} İddiaçı:

  

                           

(hüquqi şəxsin tam adı və ya fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

 iddiaçılar üçün ÜƏMT standartının 3-cü maddəsinə əsasən ölkənin kodu (müəyyənləşdirilibsə)  

  Əmtəə nişanının ilkinlik tarixinin aşağıda göstərilən tarixdən təyin edilməsini xahiş edirəm (edirik).

 

q Paris Konvensiyasının iştirakçısı olan ölkədə ilk iddia sənədinin (sənədlərinin) verilməsi tarixindən  (qanunun 10-cu maddəsinə əsasən)

q Eksponatın sərgidə açıq nümayiş olunduğu tarixdən (Qanunun 10-cu maddəsinə əsasən)

{310} İlk iddia sənədinin N-si

 

 

 

{320} Xahiş edilən ilkinlik tarixini

 

 

         tarixdən təyin edəsiniz.

 {330}   ÜƏMT standartının 3-cü mad­dəsinə əsasən iddia sənədini qəbul edən ölkənin kodu (konvensiya ilkinliyi xahiş olunduğu halda)

 qİddiaçının tam ünvanı

 

                                                                                                                                                                     

Telefon: 

 faks:

 E-mail:

 {750} Məktublaşma üçün ünvan (ünvançının tam poçt ünvanı, şəxsi adı və ya hüquqi adı) :

 

                                  

Telefon:    

 faks:  

 E-mail:

   

  İddia edilən nişanın (işarənin) təsviri*: 

 (zəruri olduqda translitrasiyası)                                                                                                             

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{591}  Rəng ya rənglərin kombinasiyası (nişanın qeydiyyatı rəngli xahiş olunduğu halda)     

 

 * Təsvir onun üçün ayrılmış hissədə yerləşmədiyi halda, o, tam şəkildə əlavə vərəqdə verilir (əlavə 1)

 

{510}  Nişanın qeydiyyatı üçün ƏXBT-nin (Nitsa təsnifatının) sinifləri üzrə qruplaşdırılmış əmtəələrın və (və ya) 

       xidmətlərin siyahısı*

 

 

 

Sinif (siniflər)

                                             Əmtəələrin ( ya) xidmətlərin adı

 

 

 

 

 

 

* Siyahı onun üçün ayrılmış hissədə yerləşmədiyi halda, o, tam şəkildə əlavə vərəqdə verilir (əlavə 2)

 

 

                                        Əlavə edilən sənədlərin siyahısı

Vərəqlərin Sayı

 Nüsxələrin Sayı

 

 

q İddia olunan nişanın şəkillərinin sayı

 

 

 

 

q İddia sənədi kollektiv nişana aiddirsə, kollektiv nişanın nizamnaməsi

 

 

 

 

q İddia sənədinə əlavə edilən sənədlərin azərbaycan dilinə tərcüməsi

 

 

 

 

q Patent müvəkkilinin ya müvəkkil şəxsin səlahiyyətini təstiq edən vəkalətnamə

 

 

 

 

q Əlavə edilən halda əmtəə xidmətlərin siyahısı

 

 

 

 

q Digər sənədlər:

 

 

 

 

 

  

 

 

{600} Əvvəl qeydə alınmış əmtəə nişanın şəhadətnaməsinin N-si.

 

{554} Həcmi nişan                                                                          {551} Kollektiv nişan

 

 

                                                

M.Y.                                                               

 

                   

  iyyəti

                                                                                                                                        

                 

       Xudiyev Razim Ramiz oğlu24                                                                              

                                  _________________                     __________________________________________________              _______________________

                                                İmza                                                        (soyadı, adı, vəzifəsi)                                                      tarix

 

İddiaçının və ya patent müvəkkilinin imzası (hüquqi şəxsin adından imzalandıqda möhürlənir).

 

Go to top