I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya

 (54)  SƏNAYE NÜMUNƏSİNİN ADI

 

 

 

 (71)  İDDİAÇI  

 

 

 

 

 

 

(İddiaçının tam adı və ünvanı göstərilir)

 

 

ÜƏMT-ın ST.3   standartı üzrə ölkənin kodu (müəyyənləşdirilibsə)

 (74)  İDDİA SƏNƏDİ ÜZRƏ İŞLƏRİN APARILMASINA MÜVƏKKİL OLAN ŞƏXS

         (Hüquqi (fiziki) şəxsin adından imza edən şəxsin soyadı, adı, atasının adı və ya onun patent müvəkkilinin (nümayəndəsinin)  

          soyadı, adı, atasının adı)

 

 

        

 Ünvan:

 

 

 

 Telefon:

 Faks:

 e-mail:

 

  (72) MÜƏLLİF    (soyadı, adı, atasının adı)

      

Tam ev ünvanı, ÜƏMT-nin ST. 3 standartı üzrə ölkənin kodu

İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mən (biz)  ______________________________________________________________________________

Xahiş edirəm (edirik) iddia sənədi haqqında məlumat dərc olunan (patent verilən)zaman məni (bizi) müəllif kimi göstərməyəsiniz_________________________________________________________________________

                                                           müəllifin (müəlliflərin) imzası

 

TƏQDİM EDİLƏN SƏNƏDLƏRİN SİYAHISI

Vərəqlərin sayı

Nüsxələrin sayı

Qeyd

q

Mühüm əlamətlərin məcmusu ilə sənaye nümunəsinin təsviri

 

 

 

q

Məmulatın fotoşəkillərinin dəsti (maket, şəkil)

 

 

 

q

Çertyojlar və digər materiallar

 

 

 

q

Referat

 

 

 

q

Konvensiya ilkinliyi tələb edildikdə ilk iddia sənədinin (sənədlərinin) surəti

 

 

 

q

İddia sənədinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi

 

 

 

q

Patent müvəkkilinin və ya nümayəndəsinin səlahiyyətini təsdiq edən sənəd

 

 

 

q

Digər sənədlər

 

 

 

 

İLKİNLİYƏ DAİR ƏRİZƏ    (İddia sənədinin verilmə tarixindən daha əvvəl ilkinlik  tarixi istənildikdə doldurulur)

 

     Xahiş edirəm, bu ixtiranın ilkinlik tarixini aşağıdakı tarixdən təyin edəsiniz:

 

q Qanunun 28-ci maddəsinin 2-ci bəndinə uyğun olaraq, Paris konvensiyasının iştirakçısı olan ölkədə ilk iddia

     sənədinin (sənədlərinin)  verilməsi tarixindən;

 

q Qanunun 28-ci maddəsinin 7-ci bəndinə uyğun olaraq, daha əvvəl verilmiş iddia sənədinin daxil olduğu tarixdən;

 

q Birinci iddia sənədinə dair əlavə sənədlərin qəbul olunduğu tarixdən

Birinci (daha əvvəlki) iddia sənədinin №-si

 

 Xahiş olunan ilkinlik tarixi

ÜƏMT-nin ST.3 standartı üzrə  iddia sənədini təqdim edən ölkənin kodu    

       (konvensiya ilkinliyi xahiş olunduqda)

1.

 

2.

 

3.

 

 

 

İDDİAÇININ VƏSATƏTİ

 

q  Dərc olunmasını sürətləndirməyi xahiş edirik

 

q Sənaye nümunəsinə dair iddia sənədi üzrə mahiyyətcə ekspertiza aparılmasını xahiş edirik

 

 

 

 

 

 

   ____________________________________________________________      _________________                  

    Hüquqi (fiziki) şəxsin adından imza edən  şəxsin soyadı, adı, vəzifəsi                      imza, tarix                                             

                                                                                                                                                                    M.Y.                    

 

 

                                                                                                 

   ______________________________________________________      ________________

    və ya onun patent müvəkkilinin  (nümayəndəsinin) soyadı, adı, vəzifəsi                   imza, tarix                                             

 

 

 

                         

 

                                                                                                                                                                       Ərizəyə əlavə                   

 

(72) MÜƏLLİF    (soyadı, adı, atasının adı)

 

Tam ev ünvanı, ÜƏMT-nin ST. 3 standartı üzrə ölkənin kodu

İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ____________________________________________________________      _________________                  M.Y.                    

    Hüquqi (fiziki) şəxsin adından imza edən  şəxsin soyadı, adı, vəzifəsi                     imza, tarix                                             

 

 

                                                                                                 

   ______________________________________________________      ________________

    və ya onun patent müvəkkilinin  (nümayəndəsinin) soyadı, adı, vəzifəsi                  imza, tarix                                             

 

 

 

 

Go to top